Children and Young People’s Scrutiny Committee Mental Health Task Group

A task group has been set up by the Children & Young People’s Scrutiny Committee which is aiming to create policy guidelines or a tool kit, for schools across Cardiff, around Mental Health & Wellbeing.

Cardiff Youth Council (CYC) member Fahadi Mukulu is representing the voice of young people on the task group and has been the linchpin between the task group and CYC’s own priority subgroup on Mental Health & Wellbeing.

Fahadi has said that

“The task group have met with many different organisations and programme leaders and are coming to the beginning stages of drafting the policy/toolkit.

There needs to be a whole environment and culture change within schools. There are many different organisations providing support around mental health & wellbeing but there is no consistency among the schools regarding the organisations they use or the type of support they provide.

One of the questions to be asked is, how we can better unify the support available?

One of the ways could be through governance. A higher authority could ensure all schools and/or organisations are working to the same goals and aims. These goals and aims could be decided by both adults and young people and young people should also help scrutinise how well they are delivering against those aims and goals.”

Fahadi goes on to say:

“In terms of a culture change in school we need to find out how to:

Established leadership with C&YP meaningfully involved

Build a restorative approach in promoting wellbeing and challenging behaviour

Early prevention is key – not just intervention

A unified way of measuring mental health & wellbeing in young people that all schools follow

Explore the best way to support young people dealing with adverse childhood experiences

Ensuring that we reach hard to reach young people….such as those out of school or those in the criminal system”

After speaking with CYC one of Fahadi’s biggest concerns is that the task group spend their time creating the tool kit/policy and it gets ignored by schools.

CYC believe schools need to be more accountable regarding the pupil’s emotional mental health and wellbeing, perhaps with an annual review done by young people.

Grŵp Gorchwyl Iechyd Meddwl Pwyllgor Craffu Plant a phobl ifanc

Mae grŵp gorchwyl wedi’i sefydlu gan Bwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc gyda golwg ar lunio canllawiau polisi neu arweinlyfr ar gyfer ysgolion ledled Caerdydd. Testun yr arweinlyfr hwn fydd Iechyd Meddwl a Llesiant.

Fahadi Mukulu, aelod o Gyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC) sy’n cynrychioli llais pobl ifanc ar y grŵp gorchwyl ac mae ef wedi bod yn gweithredu fel echelbin rhwng y grŵp gorchwyl ac is-grŵp blaenoriaeth CIC ei hun ar Iechyd Meddwl a Llesiant.

Dywedodd Fahadi

“Mae’r grŵp gorchwyl wedi cyfarfod â llawer o sefydliadau ac arweinwyr rhaglenni gwahanol ac ar fin dechrau ar y gwaith o ddrafftio’r polisi / arweinlyfr.

Mae angen i amgylchedd a diwylliant newid yn gyfan gwbl mewn ysgolion. Mae llawer o wahanol sefydliadau yn cynnig cymorth sy’n ymwneud ag iechyd meddwl a llesiant ond does dim cysondeb rhwng yr ysgolion o ran y sefydliadau y maen nhw’n eu defnyddio neu’r mathau o gymorth a gynigir.

Un o’r cwestiynau i’w gofyn yw, sut y gallwn ddod â’r cymorth sydd ar gael at ei gilydd yn well?

Gallai un o’r ffyrdd hynny fod trwy lywodraethu. Gallai awdurdod uwch sicrhau bod yr holl ysgolion a/neu sefydliadau yn gweithio tuag at gyflawni’r un nodau ac amcanion. Gallai’r nodau ac amcanion gael eu penderfynu gan oedolion a phobl ifanc a dylai pobl ifanc hefyd helpu i graffu ar ba mor dda y maen nhw’n llwyddo i gyflawni’r nodau a’r amcanion hynny.

Aiff Fahadi ymlaen i ddweud:

“O ran newid diwylliant ysgolion mae’n rhaid i ni ddysgu sut i:

Sefydlu arweinyddiaeth gyda Phlant a Phobl Ifanc yn cyfrannu’n ystyrlon

Adeiladu dull adferol o hyrwyddo llesiant ac ymddygiad heriol

Mae atal yn gynnar yn allweddol – nid dim ond ymyrryd

Sefydlu dull unedig o fesur iechyd meddwl a llesiant ymhlith pobl ifanc a ddilynir gan bob ysgol

Ystyried y ffordd orau o helpu pobl ifanc i ddelio â phrofiadau niweidiol yn ystod eu plentyndod

Sicrhau ein bod yn cysylltu â’r bobl ifanc sy’n anodd cyrraedd atynt …. y rheiny nad ydynt yn yr ysgol neu’r rheiny

yn y system cyfiawnder troseddol.”

Ar ôl siarad â CIC un o bryderon mwyaf Fahadi yw y bydd y grŵp gorchwyl yn treulio eu hamser yn llunio’r arweinlyfr / polisi dim ac y bydd yn cael ei anwybyddu gan ysgolion.

Mae CIC o’r farn y dylai ysgolion fod yn fwy atebol mewn cysylltiad ag iechyd meddwl a llesiant disgyblion, o bosib gydag adolygiad blynyddol a gyflawnir gan bobl ifanc.

 

Child Friendly City Road Show

CFC

The Child Friendly City (CFC) Programme has a group of young people helping to shape the citywide initiative. The Children and Young People’s Advisory Board (CYPAB) is chaired by Rose Melhuish and meets every other month. They have been working on developing an accessible version of the CFC Strategy including working with local cartoonist Huw Aaron.

‘We want people to be aware of all the good, that can be achieved, working in the Child Friendly City programme, so we commissioned a local cartoonist to develop a CFC map of Cardiff.’ said Rose, 17.

A large display with supporting information is now touring the city’s hubs and libraries over the next 3 months.

Rose said ‘It’s important that people know about children’s rights and the important work taking place as a result of working with UNICEF’.

The Child Friendly City programme has 5 clear goals and 17 ‘Commitments to Action’ with a focus on Health, Education and Family Services.

Cardiff is one of 5 cities, working in a partnership with UNICEF UK, which aims to embed children’s rights across public services.

Sioe deithiol dinas sy’n dda i blant

Mae gan y Rhaglen Dinas sy’n Dda i Blant griw o bobl ifanc sy’n helpu i lunio’r fenter dinas eang. Cadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc yw Rose Melhuish ac mae’n cyfarfod bob yn ail fis. Mae’r Bwrdd wedi bod yn gweithio ar lunio fersiwn hygyrch o’r Strategaeth hon gan gynnwys gweithio gyda’r cartwnydd lleol Huw Aaron.

Rydym yn awyddus i bobl gael gwybod am yr holl bethau da y gellir eu cyflawni drwy weithio â’r rhaglen Dinas sy’n Dda i Blant, felly aethom ati i gomisiynu cartwnydd lleol i lunio map o Gaerdydd,’ Dywedodd Rose, 17 oed.

Bydd arddangosiad mawr gyda gwybodaeth ategol bellach yn mynd ar daith drwy hybiau a llyfrgelloedd y ddinas dros y 3 mis nesaf.

Dywedodd Rose, ‘Mae’n bwysig bod pobl yn cael gwybod am hawliau plant a’r gwaith pwysig sy’n cael ei wneud o ganlyniad i weithio gydag UNICEF’.

Mae gan y rhaglen Dinas sy’n Dda i Blant 5 nod glir ac 17 ‘Ymrwymiad i Weithredu’ gyda ffocws ar Iechyd, Addysg a Gwasanaethau i Deuluoedd.

Mae Caerdydd yn un o 5 dinas sy’n gweithio mewn partneriaeth ag UNICEF UK â’r nod o gynnwys hawliau plant ym mhob rhan o wasanaethau cyhoeddus.

 

Cardiff Youth Council Set New Priorities

CYC meeting

Cardiff Youth Council (CYC) have agreed the priorities they will be working on for the next year. October’s CYC meeting was busy with lots of guests and opportunities to debate.

As part of local democracy week, Cllr Lister, Cllr Merry, Cllr Ali, Cllr Weaver, Cllr Bridgeman and Democratic Services attended CYC’s meeting and one or two even took part in the debates as CYC decided their priorities for the forthcoming year.

Democratic services spoke about Cardiff’s democratic processes and the amazing opportunity they have to join the team on the Council’s Corporate Apprentice scheme.

The issues debated were a combination of the top 2 issues on the MYM ballot (Mental health and Knife Crime) and the top 2 issues put forward and voted on by CYC members (Youth Services and homelessness).

Here are a few comments that were said during the debate.

Homelessness

‘Start at the roots…find the reasons why they are homeless…help others in the same situation.’

Youth Services

‘We wouldn’t have our voices heard, if we did not have a youth service’

Knife Crime

‘Let’s raise awareness… it’s bigger in London but let’s tackle it in Cardiff before it gets bigger in Cardiff’

Mental health

‘Mental Health affects all of us, whether it’s good or bad’

After long and passionate debates from CYC members, they voted to make their priorities Mental Health, Knife Crime and Youth Services.

 

 

Cardiff Youth ‘Make their Mark’ in House of Commons

Members of Youth Parliament from Cardiff along with MYPs from across all the home nations will take over the House of Commons for their eighth annual sitting on November 9th.

Over 1.1 million young people aged 11-18 took part in the UK Youth Parliament ‘Make your Mark’ ballot to decide on the issues for debate at Youth Parliament, with more than 54,000 from Wales and over 13,400 young people from Cardiff alone. This is the largest turnout in Cardiff, beating last year’s turnout by over 3,000. The record breaking numbers makes this year’s ballot one of the largest youth consultations of its kind in UK history, with 1 in 5 of all young people aged 11-18 taking part.

This year’s debate will be chaired by John Bercow MP, Speaker of the House of Commons. Cardiff MYPs Connor Clarke, 16, from St Teilo’s Church in Wales High School and Victor Ciunca, 14, from Cathays High School will be attending the House of Commons. Victor will be the debate lead representing Wales.

The Make Your Mark ballot is supported by Local Authorities, schools, Parliament, the British Youth Council and the Department for Digital, Culture, Media & Sport. It gives young people across the country a say on what is to be debated on the green benches of the House of Commons by Members of Youth Parliament.

The five UK wide issues that have been prioritised and will be debated this year are:

  • Put an end to Knife crime
  • Mental Health
  • Equal Pay, Equal Work
  • Tackling Homelessness
  • Votes at 16

The debate precedes the Child Friendly Cardiff Strategy Launch taking place in City Hall on November 20th, World Children’s Day. We will soon be asking staff to take part and #GoBlue to mark this special occasion.

We are the first Welsh Council to work towards creating a child friendly city and the 3-year programme will see us collaborate with Unicef’s Child Friendly Cities and Communities team to embed children’s rights in local governance, policy and practice.

See the full Make your Mark ballot results HERE.

 

YOUNG COMMISSIONERS 2018 FINALISTS IN THE WELSH NATIONAL PROCUREMENTS AWARDS

Picture6

The Young Commissioners are a group of young people, from across Cardiff, who have volunteered their time. The group have received training through the Active Involvement Team (AIT) and have already worked on a number of commissioning tenders.

The Young Commissioners and colleagues in Children Services and the Commissioning & Procurement team, were shortlisted this year for a Government Opportunities (GO) Procurement Innovation of the Year Award, the ‘Taking the procurement function forward’.

The commissioning tender for which they were nominated was ‘Families First’, which is a Welsh Government funded programme designed to promote effective multi-agency support for children, young people and families.

Cardiff Council secured Families First Services for Cardiff via this process and the Young Commissioners were directly involved in evaluations of the tender submissions, presentations and clarification question and answer sessions, where they posed their own questions.

All nominated entries were reviewed by a panel of judges made up of experts in UK procurement including;

Umar Hussain MBE, Chief Financial Officer, South Wales Police,

Sue Moffatt, Commercial Director, National Procurement Service, Welsh Government

Mark Roscow MBE, Director of Procurement Services, NHS Wales Shared Services Partnership.

To be shortlisted within this category is a huge success and we would like to congratulate the final winners of the award; The NHS Wales Informatics Service.

COMISIYNWYR IFANC YN CYRRAEDD ROWND DERFYNOL GWOBR ARLOESEDD CAFFAEL CYMRU 2018

Mae’r Comisiynwyr Ifanc yn griw o bobl ifanc o ardaloedd ledled Caerdydd sydd wedi gwirfoddoli eu hamser. Mae’r criw wedi cael hyfforddiant drwy’r Tîm Cyfraniad Actif (TCA) ac eisoes wedi gweithio ar nifer o dendrau comisiynu.

Cafodd Comisiynwyr Ifanc a chydweithwyr yn y Gwasanaethau Plant a’r tîm Comisiynu a Chaffael eu cynnwys ar restr fer eleni yng Ngwobr Arloesedd Caffael y Flwyddyn GO, ‘Datblygu’r Swyddogaeth Caffael’.

Cawsant eu henwebu ar gyfer y tendr comisiynu ‘Teuluoedd yn Gyntaf’, sef rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru a luniwyd i hyrwyddo cymorth amlasiantaeth effeithiol i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Llwyddodd Cyngor Caerdydd i sicrhau Gwasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf drwy’r broses hon ac roedd y Comisiynwyr Ifanc yn chwarae rhan uniongyrchol yn y gwaith o werthuso’r cynigion tendro, cyflwyniadau a sesiynau holi ac ateb, pan fuont yn gofyn eu cwestiynau eu hunain.

Adolygwyd yr holl gynigion a enwebwyd gan banel o feirniaid yn cynnwys arbenigwyr yn y maes caffael yn y DU gan gynnwys:

Umar Hussain MBE, Prif Swyddog Cyllid, Heddlu De Cymru,

Sue Moffatt, Cyfarwyddwr Masnachol, Y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru

Mark Roscow MBE, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Caffael, Partneriaeth Gwasanaethau a Rennir GIG Cymru.

Mae bod ar y rhestr fer yn y categori hwn yn llwyddiant mawr a hoffem longyfarch enillwyr y wobr; Gwasanaeth Gwybodeg GIC Cymru.

 

 

Bon Voyage CYC! Challenge Wales and CYC go sailing!

Picture3

On 3rd November a group of 9 members of Cardiff Youth Council embarked on a days sailing, in the Bristol Channel, on board Adventure Wales, which is one of the boats owned and run by the charity Challenge Wales .

Challenge Wales provides adventure residentials and day voyages to young people to help broaden their horizons and reach their potential.

CYC members were able to try their hands at a number of activities while on board, including mooring and unmooring, taking the helm and steering, raising and lowering the sails and even climbing the mast.

The day stayed mainly dry but the sea was rather choppy, and whilst there was a little nausea during the trip all participants worked hard and had fun.

CYC Member Rhys Pinder said,

It was great fun, I would love to do it again and I would recommend to anyone to do it if they get the chance .’

Bon Voyage CIC! Her cymru a chic yn hwylio!

Ar y 3ydd o Dachwedd bu 9 aelod o Gyngor Ieuenctid Caerdydd yn hwylio am ddiwrnod cyfan ar Fôr Hafren, ar fwrdd Adventure Wales, sef un o gychod yr elusen Challenge Wales – Her Cymru.

Mae Her Cymru yn cynnig gwyliau antur preswyl a diwrnodau o hwylio i bobl ifanc i helpu i ehangu eu gorwelion a gwireddu eu potensial.

Cafodd aelodau CIC gyfle i roi cynnig ar nifer o weithgareddau ar fwrdd y llong, gan gynnwys angori a chodi angor, llywio, codi a gostwng yr hwyliau a hyd yn oed dringo’r mast.

Roedd hi’n ddiwrnod sych ar y cyfan ac roedd y môr yn eithaf tonnog, ac er bod hynny wedi effeithio ar stumog ambell un yn ystod y daith gweithiodd pawb yn galed a chafwyd llawer o hwyl.

Dywedodd aelod CIC Rhys Pinder,

‘Roedd yn llawer o hwyl, hoffwn i wneud e eto a byddwn yn argymell unrhyw un i’w wneud os daw’r cyfle.’