A change to CYC’s Executive Board

 

CYC are currently undergoing reformation in a number of ways and as part of this change CYC have invited Rose Melhuish, the chair of the Children & Young People’s Advisory Board (CYPAB) for Cardiff’s Child Friendly City Programme, to sit on CYC’s Executive.

As the position of chair of the CYPAB is an elected position, it was decided that it would make sense for their Chair to join the executive of CYC so that there would be wider representation and closer links with the CFC programme of work. Rose said that she is looking forward to this opportunity and welcomes the new challenge it will bring.

Yasmin Bahary has also joined the executive for CYC and has taken over from Chloe Burrage as the Vice-Chair of CYC and as the young person’s representative on Children & Young People’s Scrutiny Committee. Yasmin took over from Chloe as she was the runner up during the election that was held when Chloe Burrage and
Tom Allabarton (current chair of CYC) were elected back in June 2018.

Newid i Fwrdd Gweithredol CIC

Mae CIC wrthi’n cael ei newid mewn nifer o ffyrdd ac yn rhan o’r newid hwn mae CIC wedi gwahodd Rose Melhuish, cadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc ar gyfer Rhaglen Caerdydd Dinas Sy’n Dda I Blant, i fod yn rhan o Weithrediaeth CIC.

Gan fod y penodiad yn gadeirydd y Bwrdd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc yn un etholedig, penderfynwyd y byddai’n synhwyrol i’w cadeirydd ymuno â gweithrediaeth CIC fel y byddai cynrychiolaeth ehangach a chysylltiadau agosach â gwaith y rhaglen Dinas Sy’n Dda i Blant. Dywedodd Rose ei bod yn edrych ymlaen at y cyfle hwn a’i bod yn croesawu’r her newydd a ddaw gyda hyn.

Mae Yasmin Bahary hefyd wedi ymuno â Gweithrediaeth CIC ac mae hi wedi cymryd y rôl Is-gadeirydd CIC gan Chloe Burrage a’r rôl cynrychiolydd pobl ifanc ar Bwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc. Cymerodd Yasmin y rôl gan Chloe gan mai hi ddaeth yn ail yn ystod yr etholiad a gynhaliwyd pan etholwyd Chloe Burrage a Tom Allabarton (cadeirydd presennol CIC) yn ôl ym Mehefin 2018.

Leave a Reply