UPDATE Tesco Bags for Help

tesco.jpg

Cardiff Youth Council (CYC) have received £1000 from the Tesco Bags of Help fund which will help them to plan, develop and deliver a project which will benefit the community.

CYC are now in the process of deciding what the project should be by utilising a digital democratic platform called VocalEyes. Ideas for projects are entered into VocalEyes and then members are able to rate each idea out of 5.

A number of ideas have already been put forward by the youth council and, over the next 12 months, the winning idea (highest rated) will be put into action.

The youth council will have full autonomy, but within the guidelines set by Tesco and Groundworks, over what the project will be, the budget, resources and how the money is to be spent.

CYC wishes to thank all those who voted for them in Tesco Stores during November & December 2018 and they look forward to working on the project.

Keep an eye out for updates.

Bagiau Help Tesco

Mae Cyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC) wedi cael £1000 gan gronfa Bagiau o Help Tesco a fydd yn eu helpu i gynllunio, datblygu a chyflawni project a fydd o fudd i’r gymuned.

Mae CIC wrthi’n penderfynu ar ba broject i’w ddewis ar hyn o bryd drwy ddefnyddio platfform democrataidd digidol o’r enw VocalEyes. Mae syniadau am brojectau yn cael ei llwytho i VocalEyes ac wedyn gall aelodau bleidleisio ar bob syniad allan o 5.

Mae nifer o syniadau eisoes wedi eu cyflwyno gan y cyngor ieuenctid a, dros y 12 mis nesaf, caiff y syniad buddugol ei roi ar waith.

Bydd annibyniaeth lwyr gan y cyngor ieuenctid, ond o fewn canllawiau Tesco a Groundworks, o ran beth fydd y project, y gyllideb a’r adnoddau.

Dymuna CIC ddiolch i bawb a bleidleisiodd drostynt yn y Siopau Tesco yn ystod mis Tachwedd a Rhagfyr 2018 ac maent yn edrych ymlaen at weithio ar y project.

Cadwch lygad am ddiweddariadau.

 

Leave a Reply