Head of Achievement Interviews (Young Interviewers)

Picture10

The Young Interviewers program is in full swing once again and young people are involved in high level interviews within the Education Directorate.

The directorate has recently been through a restructure that has created four service areas which are Achievement, Inclusion, Services to Schools & School Organisation and Access & Planning.

CYC members have been working alongside Nick Batchelar (Director of Education), Head Teachers, School Governors and representation for the council HR department in conducting interviews for the post of ‘Head of Achievement’.
The Head of Achievement joins a senior leadership team of three other heads of service and will report to the Assistant Director of Education.

They will lead the Education Directorate Achievement Service area and will have responsibility for a wide range of teams such as:

– School improvement

– Youth services

– Education welfare

– Looked after Children

– Cardiff Commitment

– Information management

– Elected home education

– Education other than at school

– Healthy schools

The candidates where put through their paces with a number of elements to the interview process that included; an unseen task, young person panel, technical interview and key stake holder interviews

Once the young person panel had conducted their interviews they came together with the other panels to discuss the candidates.

At the time of writing this article no appointment had been made and we will update you in future articles. In the coming weeks members of CYC will once again be working with the Nick Batchelar to conduct interviews for the posts of Assistant Director of Education and Program Director for the School Organisation Programme.

Check out our next edition to find out how we get on.

Cyfwel Pennaeth Cyrhaeddiad (Cyfwelwyr Ifanc)

Mae’r rhaglen Cyfwelwyr Ifanc ar waith unwaith eto ac mae pobl ifanc yn cymryd rhan mewn cyfweliadau lefel uchel yn y Gyfarwyddiaeth Addysg.

Bu ailstrwythuro yn y gyfarwyddiaeth yn ddiweddar ac mae hyn wedi creu pedwar gwasanaeth sef Cyrhaeddiad, Cynhwysiant, Gwasanaethau i Ysgolion a Threfniadau a Mynediad a Chynllunio.

Mae aelodau CIC wedi bod yn gweithio ochr yn ochr gyda Nick Batchelar (Cyfarwyddwr Addysg), Pennaeth Athrawon, Llywodraethwyr Ysgol a chynrychiolwyr ar ran adran adnoddau dynol y Cyngor wrth gynnal cyfweliadau ar gyfer y swydd ‘Pennaeth Cyrhaeddiad’.

Mae Pennaeth Cyrhaeddiad yn ymuno â thîm uwch arweinyddiaeth o dri phennaeth gwasanaeth arall a bydd yn adrodd i’r Cyfarwyddwr Addysg Cynorthwyol. Byddant yn arwain Gwasanaeth Cyrhaeddiad y Gyfarwyddiaeth Addysg a bydd yn gyfrifol am ystod eang o dimau megis:

– Gwella Ysgolion

– Gwasanaethau Ieuenctid

Lles Addysg

Plant sy’n Derbyn Gofal

Addewid Caerdydd

Rheoli Gwybodaeth

Addysg ddewisol yn y cartref

Addysg nad yw yn yr ysgol

Ysgolion Iach

Rhoddwyd prawf i’r ymgeiswyr gyda gwahanol elfennau o’r broses gyfweld a oedd yn cynnwys: tasg heb ei weld, panel pobl ifanc, cyfweliad technegol, a chyfweliadau gyda rhanddeiliaid allweddol.

Ar ôl i’r panel pobl ifanc gynnal eu cyfweliadau daethant ynghyd â’r paneli eraill i drafod yr ymgeiswyr.

Pan ysgrifennwyd yr erthygl hon, nid oedd unrhyw benodiadau wedi eu gwneud a byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi mewn erthyglau yn y dyfodol. Yn yr wythnosau i ddod, bydd aelodau CIC yn gweithio gyda Nick Batchelar unwaith eto i gynnal cyfweliadau ar gyfer y swyddi Cyfarwyddwr Addysg Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y Rhaglen Trefniadaeth Ysgolion.

Chwiliwch am ein rhifyn nesaf i gael gwybod sut y datblygir yr uchod.

 

Leave a Reply