Youth Work Excellence Awards 2019

YWEA.jpg

The Youth Work Excellence Awards are an opportunity to recognise and celebrate outstanding youth work projects, youth workers and those involved in youth work across Wales.

The awards have been running since 1993, making this their 25th year.

Cardiff Youth Council’s (CYC’s) mental health subgroup were nominated as an outstanding youth work project in the ‘promoting young people’s rights’ category.

This category is for projects which promote or raise awareness of young people’s rights including awareness of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC).

The project was nominated as a finalist and the young people who attended the ceremony were presented with an award and certificate.

Celebrations included food and dancing.

Congratulations to all those who were nominated and won.

Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2019

Mae’r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yn gyfle i gydnabod a dathlu projectau gwaith ieuenctid rhagorol, gweithwyr ieuenctid a’r rhai sy’n rhan o waith ieuenctid trwy Gymru.  Mae’r gwobrau’n cael eu cynnal er 1993 felly eleni yw’r 25ain flwyddyn.

Enwebwyd is-grŵp iechyd meddwl Cyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC) fel project gwaith ieuenctid rhagorol yn y categori ‘hyrwyddo hawliau pobl ifanc’.

Mae’r categori hwn ar gyfer projectau sy’n hyrwyddo neu’n codi ymwybyddiaeth am hawliau pobl ifanc, yn cynnwys ymwybyddiaeth o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Enwebwyd y project fel ymgeisydd yn y rownd derfynol a chyflwynwyd gwobr a thystysgrif i’r bobl ifanc a fu yn y seremoni. Roedd y dathliadau’n cynnwys bwyd a dawnsio.

Llongyfarchiadau i’r rhai a enwebwyd ac a enillodd.

Youth Work Week

Celebrating Success

YWWE

The Active Involvement Team, members of Cardiff Youth Council (CYC) Fahadi Mukulu & Connor Clarke and Cardiff Youth Service (EIP) attended the Senedd on June 25th to celebrate national Youth Work Week. The event was run by Youth Work in Wales and Youth Cymru and was sponsored by Llyr Gruffydd AM.

YWWE2

At the event Kirsty Williams announced a further ten million pounds would be given to youth services in Wales to help youth homelessness and youth mental health and wellbeing.

YWWE3

The Youth Work Strategy for Wales was also launched by former children’s commissioner for Wales, and now the chair of Interim Youth Work Board Wales, Keith Towler.

Wythnos Gwaith Ieuenctid

Dathlu Llwyddiant

Aeth y Tîm Cyfaniad Actif, aelodau Cyngor Ieuenctid Caerdydd, Fahadi Mukulu a Connor Clarke a Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd i’r Senedd ar 25 Mehefin i ddathlu wythnos Genedlaethol Gwaith Ieuenctid. Gwaith Ieuenctid Cymru ac Ieuenctid Cymru a gynhaliodd y digwyddiad, gyda nawdd Llŷr Gruffydd AC.

Yn y digwyddiad, bu i Kirsty Williams ddatgan y rhoddid deng miliwn o bunnoedd eto i wasanaethau ieuenctid yng Nghymru i helpu digartrefedd pobl ifanc ac iechyd meddwl a lles pobl ifanc.

Lansiwyd Strategaeth Gwaith Ieuenctid hefyd gan gyn-gomisiynydd plant Cymru, sydd nawr yn gadeirydd Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro Cymru, Keith Towler.

ACT Inspection

YI.jpg

The themes that the questions/activities consisted of were; information, wellbeing, teaching, care and leadership which follow the Commissioned Alternative Provision Quality Assurance Framework used by Cardiff Council.

Positive results from the inspection were that the pupils of ACT feel that; their school council is effective, complaints are dealt with effectively, teaches support them and give them extra help when and if needed, and they generally feel safe, supported and listened to (by ACT staff).

All the data collated during the inspection has been written up in a report and shared with the EOTAS services manager.

Act-logo

ACT is a training provider for young people aged 16+ who also provide tuition services for key stages 3 and 4 for Cardiff council. This is a part of the EOTAS (educated other than at school) service that Cardiff provide.

The inspection of ACT’s EOTAS tuition service was carried out by the active involvement team and Cardiff youth council members who have been trained as young inspectors. The young inspectors were also heavily involved in the development of the interactive and engaging resources used during the inspection.

The inspection sessions were split into 5 themes. Each theme had a different activity and all had different responses from the pupils of ACT.

Arolwg ACT

Mae ACT yn ddarparwr hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc oedran 16+, sydd hefyd yn cynnig gwasanaethau mentora ar gyfer cyfnodau allweddol 3 a 4 yng Nghyngor Caerdydd. Mae hyn yn rhan o’r gwasanaeth addysgu nid yn yr ysgol y mae Caerdydd yn ei gynnig.

Arolygwyd gwasanaeth tiwtora addysgu nid yn yr ysgol gan ACT gan y tîm cyfraniad actif ac aelodau cyngor ieuenctid Caerdydd, sydd wedi eu hyfforddi fel arolygwyr ifainc. Bu’r arolygwyr ifainc hefyd yn rhan fawr o ddatblygu adnoddau rhyngweithiol a bachog yn ystod yr arolwg.

Rhannwyd y sesiynau arolygu yn 5 thema. Roedd gweithgaredd gwahanol ar gyfer pob thema a chafodd pop un ymateb gwahanol gan ddisgyblion ACT. Y themâu yn y cwestiynau/gweithgareddau oedd: gwybodaeth, lles, addysgu, gofal ac arweiniad, sy’n dilyn Fframwaith Sicrwydd Safon Darpariaeth Arall a Gomisiynir y mae Cyngor Caerdydd yn ei ddefnyddio.

Canlyniadau cadarnhaol yr arolwg oedd bod disgyblion ACT yn teimlo bod cyngor eu hysgol yn effeithiol, yr ymdrinnir â chwynion yn effeithiol, bod athrawon yn eu cynorthwyo ac yn rhoi cymorth ychwanegol iddynt pan fo angen, os oes angen, a’u bod yn teimlo’n ddiogel yn gyffredinol a’u bod nhw’n cael cefnogaeth a chlust (gan staff ACT).

Mae’r holl ddata a gyd-gasglwyd yn ystod yr arolwg wedi ei ysgrifennu mewn adroddiad a’i rannu â rheolwr gwasanaethau Addysgu Nid mewn Ysgol.

CYC Chair and Vice-Chair Elections

It’s that time of year again!

DSC_0071

On Wednesday, June 12th 2019 Cardiff Youth Council (CYC) elections for Chair and Vice-Chair took place with 6 candidates putting themselves forward for election. All candidates delivered a speech, in front of CYC, to say why they wanted to, and should be, elected as Chair or Vice-Chair. They also took questions from members about how committed to the role they will be, ideal characteristics of a chair and what drives them in life.

This year the following people stood for the positions of Chair & Vice-Chair of CYC:

 • Lois Render
 • Ben Wiltshire
 • Fahadi Mukulu
 • Rose Melhuish
 • Lechy O’Hare
 • Evan Hansen

CYC and the Active Involvement Team (AIT) congratulate all candidates for putting themselves forward in such a courageous way, for delivering some inspiring speeches and answering all questions that CYC put forward.

Fahadi Mukulu and Rose Melhuish were duly elected as Chair and Vice-Chair of CYC.

DSC_0072

AIT & CYC would like to take this opportunity to thank Tom Allabarton and Yasmin Bahary for their time as Chair and Vice-Chair as unfortunately they are leaving us to attend university. We would like to wish them the very best of luck in their future endeavours.

Etholiadau Cadeirydd ac Is-gadeirydd Cyngor Ieuenctid Caerdydd

Mae hi wedi cyrraedd yr amser honno yn y flwyddyn!

Dydd Mercher 12 Mehefin 2019, cynhaliwyd etholiadau Cyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC) ar gyfer y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd, a safodd 6 ymgeisydd. Cyflwynodd pob un o’r ymgeiswyr araith o flaen CIC, i ddweud pam roeddent eisiau a pham y dylent gael eu hethol yn Gadeirydd neu’n Is-gadeirydd. Atebont hefyd gwestiynau gan aelodau am eu hymrwymiad i’r rôl, nodweddion delfrydol cadeirydd a’r hyn sy’n eu gyrru mewn bywyd.

Eleni gwnaeth y canlynol sefyll ar gyfer y rolau Cadeirydd ac Is-gadeirydd CIC:

 • Lois Render
 • Ben Wiltshire
 • Fahadi Mukulu
 • Rose Melhuish
 • Lechy O’Hare
 • Evan Hansen

Dymuna CIC a’r Tîm Cynhwysiant Actif (TCA) longyfarch yr holl ymgeiswyr am fod mor ddewr â sefyll yn yr etholiadau, cyflwyno areithiau ysbrydoledig ac ateb pob cwestiwn y gofynnodd CIC.

Etholwyd Fahadi Mukulu a Rose Melhuish yn haeddiannol yn Gadeirydd ac Is-gadeirydd CIC.

Hoffai AIT a CIC gymryd y cyfle hwn i ddiolch i Tom Allabarton ac Yasmin Bahary am eu hamser fel Cadeirydd ac Is-gadeirydd oherwydd yn anffodus, maen nhw’n ein gadael ni i fynd i’r brifysgol. Hoffem ddymuno’r gorau iddynt at y dyfodol.