Young Interviewers

Cardiff Commitment Manager Interviews

Cardiff Commitment brings the public and private sectors together to work in partnership connecting young people to the vast range of opportunities available in the world of work. Ultimately, the goal of the Cardiff Commitment is to ensure that all young people in the city eventually secure a job that enables them to reach their full potential whilst contributing to the economic growth of the city.

Interviews were recently held for the manager of the Cardiff Commitment program and CYC members Zahara Mutibwa, Rhys Pinder & Zakia Mohamad sat on a young person’s interview panel which was run alongside the adult’s panel.

4 candidates were shortlisted and interviewed and the successful candidate was Carly Davies who took up her new role in the New Year. CYC wishes her all the best in her new role and look forward to working with her.

cc

Cyfwelwyr Ifanc

Cyfweliadau Rheolwyr Addewid Caerdydd

Mae Addewid Caerdydd yn dwyn y sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector ynghyd i weithio mewn partneriaeth i gysylltu pobl ifanc â’r ystod eang o gyfleoedd sydd ar gael ym myd gwaith. Nod Addewid Caerdydd yn y pen draw yw sicrhau bod pob person ifanc yn y ddinas yn cael swydd yn y diwedd a fydd yn ei alluogi i gyrraedd ei botensial llawn a chyfrannu at dwf economaidd y ddinas.

Yn ddiweddar, cynhaliwyd cyfweliadau ar gyfer rôl rheolwr y rhaglen Addewid Caerdydd ac roedd aelodau CIC, Zahara Mutibwa, Rhys Pinder a Zakia Mohamad yn rhan o banel cyfweld pobl ifanc oedd yn rhedeg ochr yn ochr â’r panel oedolion.

Cafodd 4 o ymgeiswyr eu rhoi ar y rhestr fer a’r ymgeisydd llwyddiannus oedd Carly Davies wnaeth ddechrau yn y swydd yn y Flwyddyn Newydd. Hoffai CIC ddymuno’n dda iddi yn ei swydd newydd ac edrychwn ymlaen at weithio gyda hi.

Leave a Reply