UNCRC 30th Anniversary

On the 20th of November 2019, Children in Wales hosted an event in the Mercure Holland hotel to celebrate the 30th anniversary of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). The event consisted of an opening plenary during which several national kite-mark awards were given by the first minster for Wales, Mark Drakeford (including to the Active Involvement Team), and several workshops throughout the day. There were also panel discussions as well as a marketplace.

Rose Melhuish attended the event as a representative for the Children and Young People’s Advisory Board of the Child Friendly Cities Strategy and Alana Ellis attended as a national kite-mark inspector’s team representative and they both also represented Cardiff Youth Council.

If you would like to get involved with the celebrations, Film a short video message wishing Children’s Rights a “Happy 30th Birthday” and post on your social media channels using #ChildrensRightsWales

You can also Share Children’s Rights Wales messages on your own social media channels and encourage others to do the same. Alternatively you can Download Children in Wales’ toolkit to help support children and young people in schools to understand their rights, know how they can participate and how they can be heard.

uncrc

CCUHP yn troi’n 30

Ar 20 Tachwedd 2019, cynhaliodd Plant yng Nghymru ddigwyddiad yng ngwesty’r Mercure Holland i ddathlu pen-blwydd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn 30. Roedd y digwyddiad yn cynnwys sesiwn lawn agoriadol lle rhoddodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, wobrwyon Kitemark cenedlaethol (gan gynnwys i’r Tîm Cyfranogiad Actif) a llawer o weithdai drwy’r dydd. Roedd hefyd llawer o drafodaethau panel yn ogystal â marchnad.

Mynychodd Rose Melhuish y digwyddiad fel cynrychiolydd o’r Bwrdd Cynghori Plant a Phobl Ifanc y Strategaeth Dinasoedd Da i Blant, a mynychodd Alana Ellis fel cynrychiolydd o’r tîm archwilwyr Kitemark cenedlaethol, ac roedd y ddwy hefyd yn cynrychioli Cyngor Ieuenctid Caerdydd.

Os hoffech chi gymryd rhan yn y dathliadau, recordiwch fideo byr yn dymuno pen-blwydd hapus yn 30 i Hawliau Plant a phostiwch y fideo ar eich llwyfannau cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #HawliauPlantCymru

Gallwch hefyd rannu negeseuon Hawliau Plant Cymru ar eich llwyfannau cyfryngau cymdeithasol eich hunain ac annog pobl eraill i wneud yr un peth. Fel arall, gallwch lawrlwytho pecyn cymorth Plant yng Nghymru i helpu i gefnogi plant a phobl ifanc mewn ysgolion i ddeall eu hawliau, i wybod y gallent gymryd rhan a sut allent gael eu clywed.

 

Leave a Reply