Young Inspectors Training

The Active Involvement Team have recently recruited several new young inspectors to carry out a range of inspections within Cardiff Youth Service and external partners. They completed 4 training sessions and developed a new set of skills as well as improved upon existing skills.

They started their training with an overview of children’s’ rights, what they are and how they are used. They were also introduced to out of the box thinking by looking at different components of a bicycle, identifying if they were a want or a need, and whether that component was essential to still classify it as a bike. This got them thinking about the bare essentials which then led them to the concept of the national participation standards.

The next step of their training consisted of looking at what qualities, skills and knowledge a young inspector should have, a game designed to teach them about the importance of clear communication, an overview of ethics and confidentiality, and a murder mystery puzzle about triangulation and piecing together evidence called the ‘black horses tale.’

Their 3rd training session looked at assertiveness in order to ensure they would have the confidence to speak their mind in a non-confrontational way, prejudice, stereotypes and discrimination and the national participation standards within the context of an inspection.

Their final session is due to take place in January where they will be looking at a self-assessment and putting their skills to the test.

Check back soon for an update as to how they get on!

yin

Arolygwyr Ifainc

Mae’r Tîm Cynnwys Actif yn ddiweddar wedi defnyddio sawl arolygydd newydd ifanc i gynnal ystod o arolygon o fewn Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd a phartneriaid allanol. Fe wnaethon nhw gwblhau 4 sesiwn hyfforddi a datblygu set newydd o sgiliau yn ogystal â gwella eu sgiliau presennol.

Gwnaethon nhw ddechrau eu hyfforddiant gyda throsolwg o hawliau plant, pwy ydyn nhw a sut y maen nhw’n cael eu defnyddio. Cawsant hefyd eu cyflwyno i feddwl yn agored drwy edrych ar wahanol gydrannau beic, gan nodi a oedd arnynt eisiau neu angen, ac a oedd yr elfen honno’n hanfodol er mwyn dal i’w dosbarthu fel beic. Roedd hyn yn eu hannog i feddwl am yr hanfodion oedd wedyn yn eu harwain at gysyniad y Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol.

Roedd cam nesaf eu hyfforddiant yn cynnwys edrych ar ba rinweddau, sgiliau a gwybodaeth ddylai fod gan arolygydd ifanc, gêm a gynlluniwyd i’w dysgu am bwysigrwydd cyfathrebu clir, trosolwg o foeseg a chyfrinachedd, a phos llofruddiaeth ddirgel am driongli a dwyn ynghyd dystiolaeth a elwir yn ‘chwedl y ceffyl du’.

Edrychodd y drydedd sesiwn hyfforddi ar bendantrwydd er mwyn sicrhau y byddai ganddynt yr hyder i siarad eu meddwl mewn ffordd anwrthdrawiadol, rhagfarn, stereoteipiau a gwahaniaethu a’r Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol o fewn cyd-destun arolygiad.

Bydd eu sesiwn olaf yn cael ei chynnal ym mis Ionawr lle byddant yn edrych ar hunanasu ac yn rhoi eu sgiliau ar waith.

Dewch yn ôl yn fuan i weld sut aeth hi!

Leave a Reply