Young Interviewers

Alana, one of our lead young interviewers has recently supported Children’s Services during their interviews for someone to fill the role of an Education Safeguarding Officer. 9 candidates were shortlisted and invited to interview. The interviews were held over two days and took place just before the festive holiday break. The role for the education Safeguarding officer is to provide advice, support and training to schools in all aspects of safeguarding and Child Protection. They are to hold the responsibility of developing and reviewing child protection guidance to schools and the education directorate and liaise with children’s services on all aspects of safeguarding.

Alana said: “It was really interesting to be involved in these interviews, learning about the world of safeguarding was thought-provoking, and there where so many good candidates. It was really nice working with the staff in children’s services and they made me feel really welcome. I look forward to doing some more interviews in the coming weeks”

yi

Cyfwelwyr Ifanc

Mae Alana, un o’n cyfwelwyr ifanc arweiniol, wedi cefnogi’r Gwasanaethau Plant yn ddiweddar yn ystod eu cyfweliadau i rywun lenwi rôl swyddog diogelu addysg. Cafodd 9 o ymgeiswyr eu rhoi ar y rhestr fer a’u gwahodd i gyfweliad. Cynhaliwyd y cyfweliadau dros ddau ddiwrnod ac fe’u cynhaliwyd yn union cyn gwyliau’r Nadolig. Rhoi y Swyddog Diogelu Addysg yw rhoi cyngor, cymorth a hyfforddiant i ysgolion ym mhob agwedd ar ddiogelu ac Amddiffyn Plant. Eu cyfrifoldeb yw datblygu ac adolygu canllawiau amddiffyn plant i ysgolion a’r Gyfarwyddiaeth Addysg a chysylltu â gwasanaethau plant ar bob agwedd ar ddiogelu.

Dywedodd Alana: “Roedd yn ddiddorol iawn cael bod yn rhan o’r cyfweliadau hyn, ac roedd dysgu am fyd diogelu yn gwneud i rywun feddwl, ac roedd cymaint o ymgeiswyr da. Roedd yn braf iawn gweithio gyda’r staff yn y gwasanaethau plant ac fe wnaethon nhw i mi deimlo’n gartrefol iawn. Edrychaf ymlaen at wneud mwy o gyfweliadau yn yr wythnosau nesaf “

Leave a Reply