MYP Election

On Wednesday 15th of January 2020, 7 members of Cardiff Youth Council (CYC) stood for the position of Member of the UK Youth Parliament. All 7 candidates delivered a speech on why they should be elected. They also took questions from other youth council members on what their priorities would be (for their campaign), ways that they will take others views into consideration and how they will engage with seldom heard groups (including those who are not CYC members).

This year the following people stood for the position:

 • Angel Ezeadum
 • Cai Parry
 • Zack Hellard
 • Steffan Thomas
 • Meg Hicks-Jones
 • Shivam Singhal
 • Eshaan Rajesh

CYC and the active involvement team (AIT) congratulate all the candidates for putting themselves forward in such an inspiring and brave way, delivering some profound speeches and for answering all questions that CYC members had for them.

Angel Ezeadum has been duly elected as the new Member of the UK Youth Parliament for Cardiff for the next 2 years standing alongside Victor Ciunca, she will also sit on the CYC executive board.

AIT and CYC would like to take this opportunity to thank Connor Clarke for all his hard work over the last 2 years and would like to wish him all the best for taking on his role as a member of the British Youth Council Procedural Group.

Etholiad ASI

Ddydd Mercher 15fed o Ionawr 2020, safodd 7 o aelodau Cyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC) ar gyfer swydd fel aelod o Senedd Ieuenctid y Deyrnas Gyfunol. Cyflwynodd pob un o’r 7 ymgeisydd araith yn nodi pam y dylid ei ethol. Gofynnwyd cwestiynau hefyd gan aelodau eraill y cyngor Ieuenctid ar beth fyddai eu blaenoriaethau (ar gyfer eu hymgyrch), y modd y byddant yn ystyried safbwyntiau pobl eraill a sut fyddant yn ymgysylltu â grwpiau nas clywir eu llais yn aml (gan gynnwys y rhai nad ydynt yn aelodau o’r CIC).

Eleni safodd y canlynolar gyfer swyddi Cadeirydd ac Is-gadeirydd CIC:

 • Angel Ezeadum
 • Cai Parry
 • Zack Hellard
 • Steffan Thomas
 • Meg Hicks-Jones
 • Shivam Singhal
 • Eshaan Rajesh

Dymuna CIC a’r Tîm Cynhwysiant Actif (TCA) longyfarch yr holl ymgeiswyr am fod mor ddewr â sefyll yn yr etholiadau, am gyflwyno areithiau ysbrydoledig ac ateb pob cwestiwn y gofynnodd aelodau CIC iddynt.

Mae Angel Ezeadum wedi’i ethol yn briodol fel yr aelod newydd yn Senedd Ieuenctid y DG ar gyfer Caerdydd am y 2 flynedd nesaf, gan sefyll gyda Victor Ciunca, bydda hi hefyd yn eistedd ar bwrdd gweithredol CIC.

Hoffai TCA a CYC gymryd y cyfle hwn i ddiolch i Connor Clarke am ei holl waith caled dros y 2 flynedd ddiwethaf a hoffent ddymuno’r gorau iddo am ymgymryd â’i rôl fel aelod o Grŵp Gweithdrefnol Cyngor Ieuenctid Prydain.

Leave a Reply