Mental Health and Wellbeing Subgroup Update

Mental health has been a priority of Cardiff Youth Council (CYC) for a number of years and this year has been no exception. There is always much to do in order to support children and young people with their emotional wellbeing. Things are moving in the right direction, especially now that ‘Health & Wellbeing’ is one of the 6 ‘Areas of Learning & Experience’ in the new Curriculum for Wales.

Over the last 12 months, we have worked on producing a number of videos, to help promote our MindHub website, as well as being involved in a number of strategic level groups supporting positive change in the mental health and wellbeing of children and young people.

MindHub is a website created by young people, for young people, which aims to help them find the support they need with their mental health and wellbeing, by providing links to support programmes and organisations in 3 clicks.

The videos produced are scripted and acted out by us but the content is taken from real responses to a survey we developed. The videos can be viewed on our YouTube channel here: YouTube

Diweddaru Is-grŵp Iechyd Meddwl a Lles

Mae iechyd meddwl wedi bod yn un o flaenoriaethau Cyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC) ers nifer o flynyddoedd ac nid yw eleni wedi bod yn eithriad. Mae llawer i’w wneud bob amser er mwyn cefnogi plant a phobl ifanc gyda’u lles emosiynol. Mae pethau’n symud i’r cyfeiriad cywir, yn enwedig nawr bod ‘Iechyd a Lles’ yn un o’r 6 ‘Maes Dysgu a Phrofiad’ yn y Cwricwlwm newydd i Gymru.

Dros y 12 mis diwethaf, rydym wedi gweithio ar gynhyrchu nifer o fideos, i helpu i hyrwyddo ein gwefan Hyb Meddwl, yn ogystal â bod yn rhan o nifer o grwpiau lefel

strategol sy’n cefnogi newid cadarnhaol yn iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc.

Mae Hyb Meddwl yn wefan a grëwyd gan bobl ifanc, ar gyfer pobl ifanc, sydd â’r nod o’u helpu i ddod o hyd i’r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt gyda’u hiechyd meddwl a’u lles, drwy gynnig cysylltiadau i gefnogi rhaglenni a sefydliadau mewn 3 chlic.

Mae’r fideos a gynhyrchir yn cael eu sgriptio a’u gweithredu gennym ni ond cymerir y cynnwys o ymatebion gwirioneddol i arolwg a ddatblygwyd gennym. Gellir gweld y fideos ar ein sianel YouTube yma: YouTube

Leave a Reply