Chair and Vice-Chair Elections

On Wednesday, June 17th 2020 Cardiff Youth Council (CYC) elections for Chair and Vice-Chair took place with 3 candidates putting themselves forward for election. All candidates delivered speeches, which were uploaded online and presented to CYC, to say why they wanted to, and should be, elected as Chair or Vice-Chair. They also took questions from members on a digital meeting in a Q+A format.

This year the following people stood for the positions of Chair & Vice-Chair of CYC:

  • Connor Clarke
  • Eshaan Rajesh
  • Thorfinn Moffat

CYC and the Active Involvement Team (AIT) congratulate all candidates for putting themselves forward in such a courageous way, for delivering some inspiring speeches and answering all questions that CYC put forward.

Connor Clarke and Thorfinn Moffat were duly elected as Chair and Vice-Chair of CYC.

AIT & CYC would like to take this opportunity to thank Fahadi Mukulu and Rose Melhuish for their time as Chair and Vice-Chair. We would like to wish them the very best of luck in their future endeavours.

Untitled design

Etholiadau Cadeirydd ac Is-gadeirydd

Dydd Mercher 17 Mehefin 2020, cynhaliwyd etholiadau Cyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC) ar gyfer y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd, a safodd 3 ymgeisydd. Cyflwynodd pob un o’r ymgeiswyr araith a gafodd ei lanlwytho i’r we ac gyflwyno o flaen CIC, i ddweud pam roeddent eisiau a pham y dylent gael eu hethol yn Gadeirydd neu’n Is-gadeirydd. Atebont hefyd gwestiynau gan aelodau ar cyfarfod digidol mewn fformat Q+A. 

Eleni gwnaeth y canlynol sefyll ar gyfer y rolau Cadeirydd ac Is-gadeirydd CIC:

  • Connor Clarke
  • Eshaan Rajesh
  • Thorfinn Moffat

Dymuna CIC a’r Tîm Cynhwysiant Actif (TCA) longyfarch yr holl ymgeiswyr am fod mor ddewr â sefyll yn yr etholiadau, cyflwyno areithiau ysbrydoledig ac ateb pob cwestiwn y gofynnodd CIC.

Etholwyd Connor Clarke a Thorfinn Moffat yn haeddiannol yn Gadeirydd ac Is-gadeirydd CIC.

Hoffai AIT a CIC gymryd y cyfle hwn i ddiolch i Fahadi Mukulu a Rose Melhuish am eu hamser fel Cadeirydd ac Is-gadeirydd. Hoffem ddymuno’r gorau iddynt at y dyfodol.

tm cc

rm fm

Leave a Reply