The iSay programme has gone remote!

Interactive presentations have been redeveloped to be suitable as teaching tools. Easy to follow themes currently available are:

  • Children’s Rights (featuring a bespoke quiz, this presentation covers all the basics of the UNCRC.)
  • Local Democracy (this presentation look at 4 stages of democracy; community, local authority, devolved and UK wide including the young person equivalents
  • School Councils (covers why school councils exist, how to make them function and other ways of capturing pupil voice)

Bespoke versions can also be adapted, simply get in touch.

Mae’r rhaglen iSay nawr ar waith o bell!

Mae cyflwyniadau rhyngweithiol wedi’u hailddatblygu i fod yn addas fel offer i athrawon. Y themâu hawdd eu dilyn sydd ar gael ar hyn o bryd yw:

  • Hawliau Plant (sy’n cynnwys cwis pwrpasol; mae’r cyflwyniad hwn yn trafod holl hanfodion CCUHP.)
  • Democratiaeth Leol (mae’r cyflwyniad hwn yn edrych ar 4 cam o ddemocratiaeth; cymuned, awdurdod lleol, datganoledig a’r DU gyfan, gan gynnwys pethau cyfatebol i bobl ifanc)
  • Cynghorau Ysgol (yn trafod pam mae cynghorau ysgol yn bodoli, sut i wneud iddynt weithio a ffyrdd eraill o wrando ar lais y disgybl)

Gellir addasu fersiynau pwrpasol hefyd – cysylltwch â ni.

2 thoughts on “The iSay programme has gone remote!

Leave a Reply