Days 21-30 of the Environment 30 Day Challenge

Day 21: Avoid using light during the day and switch off lights when leaving a room

Diwrnod 21: Osgoi defnyddion goleuadau yn ystod y dydd a diffodd y goleuadau wrth adael ystafell

Screenshot_20200623_150848_com.huawei.himovie.overseas

Day 22: Don’t eat meat for the day

Diwrnod 22: Peidio â bwyta cig am y dydd

IMG_20200615_104822_789

Day 23: Walk or cycle for all of today’s journeys

Diwrnod 23: Cerdded neu feicio ar gyfer pob un o deithiau heddiw

Screenshot_20200623_151224_com.huawei.himovie.overseas

Day 24: Pick up some litter whilst out on a walk

Diwrnod 24: Codi sbwriel wrth fynd am dro

Screenshot_20200623_151421_com.huawei.himovie.overseas

Day 25: Plant some wild flowers

Diwrnod 25: Plannu blodau gwyllt

IMG_20200618_105203_620

Day 26: Take reusable bags shopping

Diwrnod 26: Cymryd bagiau amldro i siopa

Screenshot_20200623_150916

Day 27: Buy tinned rather than plastic packaged

Diwrnod 27: Prynu deunydd tun yn hytrach na phlastig

IMG_20200620_105716_233

Day 28: Act out a play with your household about climate change

Diwrnod 28: Actio drama gyda’r teulu am y newid yn yr hinsawdd

IMG_20200621_105604_914

Day 29: Review a nature documentary and upload it to the web

Diwrnod 29: Adolygu rhaglen ddogfen natur a’i huwchlwytho i’r we

IMG_20200622_111541_348 Capture

Day 30: Buy a reusable water bottle

Diwrnod 30: Prynu potel ddŵr amldro

IMG_1592843469179

Chair and Vice-Chair Elections

On Wednesday, June 17th 2020 Cardiff Youth Council (CYC) elections for Chair and Vice-Chair took place with 3 candidates putting themselves forward for election. All candidates delivered speeches, which were uploaded online and presented to CYC, to say why they wanted to, and should be, elected as Chair or Vice-Chair. They also took questions from members on a digital meeting in a Q+A format.

This year the following people stood for the positions of Chair & Vice-Chair of CYC:

 • Connor Clarke
 • Eshaan Rajesh
 • Thorfinn Moffat

CYC and the Active Involvement Team (AIT) congratulate all candidates for putting themselves forward in such a courageous way, for delivering some inspiring speeches and answering all questions that CYC put forward.

Connor Clarke and Thorfinn Moffat were duly elected as Chair and Vice-Chair of CYC.

AIT & CYC would like to take this opportunity to thank Fahadi Mukulu and Rose Melhuish for their time as Chair and Vice-Chair. We would like to wish them the very best of luck in their future endeavours.

Untitled design

Etholiadau Cadeirydd ac Is-gadeirydd

Dydd Mercher 17 Mehefin 2020, cynhaliwyd etholiadau Cyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC) ar gyfer y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd, a safodd 3 ymgeisydd. Cyflwynodd pob un o’r ymgeiswyr araith a gafodd ei lanlwytho i’r we ac gyflwyno o flaen CIC, i ddweud pam roeddent eisiau a pham y dylent gael eu hethol yn Gadeirydd neu’n Is-gadeirydd. Atebont hefyd gwestiynau gan aelodau ar cyfarfod digidol mewn fformat Q+A. 

Eleni gwnaeth y canlynol sefyll ar gyfer y rolau Cadeirydd ac Is-gadeirydd CIC:

 • Connor Clarke
 • Eshaan Rajesh
 • Thorfinn Moffat

Dymuna CIC a’r Tîm Cynhwysiant Actif (TCA) longyfarch yr holl ymgeiswyr am fod mor ddewr â sefyll yn yr etholiadau, cyflwyno areithiau ysbrydoledig ac ateb pob cwestiwn y gofynnodd CIC.

Etholwyd Connor Clarke a Thorfinn Moffat yn haeddiannol yn Gadeirydd ac Is-gadeirydd CIC.

Hoffai AIT a CIC gymryd y cyfle hwn i ddiolch i Fahadi Mukulu a Rose Melhuish am eu hamser fel Cadeirydd ac Is-gadeirydd. Hoffem ddymuno’r gorau iddynt at y dyfodol.

tm cc

rm fm

Days 11-20 of the Environment 30 Day Challenge

Diwrnodau 11-20 o’r Her Amylchedd 30 Diwrnod

 

Day 11: Substitute plastic straws with paper / metal / bamboo

Diwrnod 11: Defnyddio gwelltyn papur / metel / bambŵ yn lle un plastig

dav

Day 12: Sign a green petition

Diwrnod 12: Arwyddo deiseb werdd

IMG_20200605_111851_301

Day 13: Turn off devices at the outlet rather than leaving them on standby

Diwrnod 13: Diffodd dyfeisiau wrth y plwg yn hytrach na’u gadael ar ‘standby’

Screenshot_20200618_114427_com.huawei.himovie.overseas

Day 14: Grow some fruit / vegetables / herbs

Diwrnod 14: Tyfu ffrwythau / llysiau / perlysiau

IMG_20200607_111039_348

Day 15: Avoid over filling the kettle

Diwrnod 15: Peidio â gorlenwi’r tegell

IMG_20200608_110753_900

Day 16: Plan your meals before shopping

Diwrnod 16: Cynllunio’ch prydau cyn siopa

IMG_20200609_110611_041

Day 17: Turn your heating down by 1 degree

Diwrnod 17: Gostwng y gwres gan 1°C

Screenshot_20200618_114459_com.huawei.himovie.overseas

Day 18: Reuse something you’d normally throw away

Diwrnod 18: Ailddefnyddio rhywbeth y byddech yn ei daflu i ffwrdd

IMG_20200611_111458_995

Day 19: Learn to upcycle

Diwrnod 19: Dysgu i uwchgylchu

IMG_20200612_103855_964

Day 20: Use the washing line instead of the tumble dryer

Diwrnod 20: Defnyddio’r lein ddillad yn lle’r sychwr

Screenshot_20200618_114557_com.huawei.himovie.overseas

Meeting Cllrs Merry and Thomas

Written by Connor Clarke

The CYC Executive was fortunate enough to have the opportunity to meet virtually with the Leader of Cardiff Council, Cllr Huw Thomas, and the Deputy Leader of Cardiff Council and the Cabinet Member for Education, Cllr Sarah Merry. In the meeting, members of the Executive were able to pose questions to them both from areas ranging from the reopening of schools to Black Lives Matter. While the entire meeting was productive, we are very pleased to report positive outcomes as well as constructive discussions.

Firstly, and most importantly, the former CYC Chair, Fahadi, made a powerful and convincing argument to Cllr Thomas and Merry around the importance of Black Lives Matter and the experiences black young people face every day in Cardiff, Wales and the wider world. In an honestly moving speech, Fahadi challenged Cllr Thomas and Merry to support the Youth Council’s three pledges;

 1. We pledge to celebrate, promote and increase the prominence of black history month in our community.
 2. We pledge to challenge all forms of racism and discrimination towards all groups of people and actively challenge it.
 3. We pledge to continue to be a platform where every young people from all backgrounds can have their voices heard without fear of racism or discrimination.

Due to the moving speech and convincing argument, Cllr Thomas and Merry both agreed to support CYC’s work towards meeting the pledges. Further to that, as Chair, I announced my personal support of the pledges as well as CYC’s.

Beyond that, we discussed the re-opening of schools and how we may be able to use this as an opportunity to reform the curriculum to better suit children and young people. Members of the Executive reflected on the silver linings to the cancellation of exams and how we can reduce stress and anxiety over exams in future years. We were lucky enough to be able to host a follow-up webinar session where Cllr Merry and Director of Education Nick Batchelar were able to answer more questions from a wide range of young people (in collaboration with Child Friendly Cardiff).

From all of the CYC Executive and CYC Membership, I want to give a big thank you to Cllr Thomas and Cllr Merry for their time and their attention. I look forward to continuing with such meetings and furthering the goal of a more inclusive, participation-orientated Cardiff.

Cyfarfod Cynghorydd Merry a Thomas

Ysgrifenwyd gan Connor Clarke

Roedd Gweithrediaeth y CIC yn ddigon ffodus i gael y cyfle i gael cyfarfod rhithwir ag arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas, a Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd a’r Aelod Cabinet dros Addysg, y Cynghorydd Sarah Merry. Yn y cyfarfod, cafodd aelodau o’r Weithrediaeth gyfle i ofyn cwestiynau iddynt ar amryw feysydd o ailagor ysgolion i’r ymgyrch Mae Bywydau Du o Bwys.  Er yr oedd y cyfarfod cyfan yn gynhyrchiol, rydym yn falch iawn o adrodd ar ganlyniadau cadarnhaol yn ogystal â thrafodaethau adeiladol.

Yn gyntaf, ac yn bwysicaf oll, gwnaeth cyn-Gadeirydd CIC, Fahadi, ddadl rymus ac argyhoeddiadol i’r Cynghorydd Thomas a Merry ynghylch pwysigrwydd yr ymgyrch Mae Bywydau Du o Bwys a’r profiadau y mae pobl ifanc du yn eu hwynebu bob dydd yng Nghaerdydd, yng Nghymru ac yn y byd ehangach. Mewn araith hynod onest, heriodd Fahadi y Cynghorydd Thomas a Merry i gefnogi tri addewid y Cyngor Ieuenctid;

 1. Rydym yn addo dathlu, hyrwyddo a chynyddu amlygrwydd mis hanes pobl dduon yn ein cymuned.
 2. Rydym yn addo herio a mynd i’r afael â phob math o hiliaeth a gwahaniaethu tuag at bob grŵp o bobl.
 3. Rydym yn addo parhau i fod yn llwyfan lle y gall pob person ifanc o bob cefndir leisio’u barn heb ofni hiliaeth neu wahaniaethu.

Yn sgil yr araith a’r ddadl argyhoeddiadol, cytunodd y Cynghorydd Thomas a Merry i gefnogi gwaith CIC tuag at fodloni’r addewidion. Yn ogystal â hynny, fel Cadeirydd, cyhoeddais fy nghefnogaeth bersonol i i’r addewidion yn ogystal â chefnogaeth CIC.

Y tu hwnt i hynny, buom yn trafod ail-agor ysgolion a sut y gallem ddefnyddio hyn fel cyfle i ddiwygio’r cwricwlwm i weddu’n well i blant a phobl ifanc. Myfyriodd aelodau’r Weithrediaeth ar y pethau positif yn gysylltiedig â chanslo arholiadau a sut y gallwn leihau straen a phryder ynghylch arholiadau yn y blynyddoedd i ddod. Roeddem yn ddigon lwcus i allu cynnal sesiwn gweminar ddilynol lle’r oedd y Cynghorydd Merry a’r Cyfarwyddwr Addysg Nick Batchelar yn gallu ateb mwy o gwestiynau gan amrywiaeth eang o bobl ifanc (mewn cydweithrediad â Caerdydd sy’n Dda i Blant).

Ar ran holl aelodau a Gweithrediaeth y CIC, hoffwn ddiolch yn fawr i’r Cynghorydd Thomas a’r Cynghorydd Merry am eu hamser a’u sylw. Edrychaf ymlaen at barhau â’r cyfarfodydd hyn a hyrwyddo’r nod o gael Caerdydd sy’n fwy cynhwysol ac sy’n annog cyfranogi.

Eshaan Rajesh, 16

Member of CYC, the Environment Subgroup and Young Interviewer

A catastrophic crisis has infiltrated billions of lives globally. The COVID-19 pandemic has affected us in every way, from causing 725,712 deaths at the time of writing to, of course, confining us inside the walls of our own houses. 2020 was supposed to be the ‘Year of Travel’, for me and a myriad of other people. It was the year I was looking forward to, a year which will deliver both adventure and exploration in exciting ways. High school students like me would’ve confidently wrote the exams after hours of revision, attended Prom and had a blast with their friends (and maybe asked someone for a small dance that evening, who knows?). I would have travelled on a cruise to Norway for the Summer Holidays, and finally said goodbye to friends before departing our own ways, whether it’s 6th form, college, employment, or university. Just one strain of a mysterious virus and its biological ability to exponentially replicate itself over a short period of time, was sufficient to render these dreams as… well, just dreams; it seems as though they only turned into reality in an alternate universe.

However, Indian industrialist Ratan Tata once said, “ups and downs in life are very important to keep us going, because a straight line even in an ECG means we are not alive”. Of course, lockdown pushed billions of people to the absolute verge of ultimate boredom, but that doesn’t mean that I have stopped contributing to the Cardiff Youth Council we all know and love…

I am a member of Cardiff Youth Council, as well as the Environment Subgroup within it. Every member of the subgroup had to research environmentally sustainable places in Cardiff, ready for an informative resource in the form of a leaflet/pamphlet/brochure. After all the research was collated, I opted to be in charge of the design work. I designed the first draft. After several subgroup members contribute potential improvements to it, I acted upon them. Currently, this is what the resource looks like:

As you can infer from the colour scheme, I am a big fan of vibrant colours. I took inspiration from the Pop Art Movement (which incorporated bright, bold colours) which I explored in my art lessons back in Year 9. I am not a professionally qualified graphic designer, but I do know that the range of different colours also reflects diversity and liveliness, stimulating the creative side of our brains, making the resource look fun.

Secondly, I volunteered to be on two interview panels. The first was the role which Lee Richards has recently left (we are sad to see him leave), and the second was for a new post: a Mental Health Resilience Worker. I am only 16 right now, but I too might be applying for jobs one day. Interviewing candidates on a panel with other young people has allowed me to put myself into the shoes of an employer, so that I know their exact expectations. There were candidates who gave exceptional answers, and there were ones who gave not so exceptional answers. I now know what a good answer looks like, and equivalently, what a bad answer looks like too. It also allowed me to empathise with the candidates and the anxiety and nervousness they felt, which led me to think that this is common amongst interviewees. This experience has aided my verbal communication skills vastly. By developing these essential and employability skills in a real life context at such a young age, I have no doubt that the young people of our generation, with these Young Interviewers opportunities, will be the rising stars in the ever expanding world of work, both inside and outside of Wales.

On a concluding note, I would like to thank CYC and AIT for keeping me (somewhat) busy during this monotonous occasion of being stuck at home, as well as all the benefits it has radiated to other people so far, just like it will continue to do so in the foreseeable future.

Eshaan Rajesh, 16

Aelod o Is-grŵp Amgylchedd Cyngor Ieuenctid Caerdydd a Chyfwelydd Ifanc

Mae argyfwng enbyd wedi amharu ar filiynau o fywydau ledled y byd. Mae pandemig COVID-19 wedi effeithio arnom ym mhob ffordd, o achosi 725,712 o farwolaethau hyd yn hyn i’r newid mwyaf amlwg, sef ein cyfyngu o fewn waliau ein cartrefi ein hunain. Roedd 2020 i fod yn Flwyddyn Deithio, i mi a llawer o bobl eraill. Dyma’r flwyddyn roeddwn yn edrych ymlaen ati, blwyddyn a fyddai’n cynnig antur ac archwilio mewn ffyrdd cyffrous. Byddai myfyrwyr ysgolion uwchradd fel fi wedi ysgrifennu’r arholiadau’n hyderus ar ôl oriau o adolygu, wedi mynd i’r Ddawns Fawr a chael hwyl gyda’u ffrindiau (ac efallai wedi gofyn i rywun am ddawns fach y noson honno, pwy a ŵyr?). Byddwn innau wedi teithio ar fordaith i Norwy ar gyfer Gwyliau’r Haf, ac wedi ffarwelio am y tro olaf â ffrindiau cyn gadael i fynd ein ffyrdd ein hunain, boed hynny yn y 6ed dosbarth, y coleg, byd gwaith neu’r brifysgol. Dim ond un math o feirws dirgel a’i allu biolegol i atgynhyrchu ei hun yn fwyfwy cyflym dros gyfnod byr o amser oedd yn ddigon i wneud y breuddwydion hyn yn… wel, yn freuddwydion yn unig; mae’n ymddangos mai dim ond mewn bydysawd arall y gwnaethant droi’n reality.

Fodd bynnag, dywedodd y diwydiannwr Indiaidd Ratan Tata unwaith, “Mae troeon bywyd yn bwysig iawn i’n cadw i fynd oherwydd bod llinell syth, hyd yn oed mewn ECG, yn golygu nad ydym yn fyw.” Wrth gwrs, fe wnaeth y cyfnod cloi wthio biliynau o bobl i ymyl diflastod llethol, ond nid yw hynny’n golygu fy mod wedi rhoi’r gorau i gyfrannu at Gyngor Ieuenctid Caerdydd sy’n gyfarwydd ac yn annwyl i bob un ohonom…

Rwy’n aelod o Gyngor Ieuenctid Caerdydd, yn ogystal ag Is-grŵp yr Amgylchedd sy’n rhan ohono. Bu’n rhaid i bob aelod o’r is-grŵp ymchwilio i leoedd amgylcheddol gynaliadwy yng Nghaerdydd, yn barod am adnodd gwybodaeth ar ffurf taflen/pamffled/llyfryn. Wedi i holl ddata’r ymchwil gael ei gasglu, dewisais fod yn gyfrifol am y gwaith dylunio. Lluniais y drafft cyntaf. Ar ôl i nifer o aelodau’r is-grŵp gyfrannu gwelliannau posibl ato, fe wnes i weithredu arnynt. Ar hyn o bryd, dyma sut olwg sydd ar yr adnodd:

Fel y gallwch weld o’r cynllun lliwiau, rwy’n hoff iawn o liwiau bywiog. Cymerais ysbrydoliaeth gan y Mudiad Celf Bop (a oedd yn cynnwys lliwiau llachar, beiddgar) a archwiliais yn fy ngwersi celf ym Mlwyddyn 9. Nid wyf yn ddylunydd graffig â chymwysterau proffesiynol, ond rwy’n gwybod bod yr ystod o wahanol liwiau hefyd yn adlewyrchu amrywiaeth a bywiogrwydd, gan ysgogi ochr greadigol ein hymennydd, gan roi golwg difyr i’r adnodd.

Yn ail, gwirfoddolais i fod ar ddau banel cyfweld. Y cyntaf oedd y rôl y mae Lee Richards wedi’i gadael yn ddiweddar (rydym yn drist o’i weld yn gadael), a’r ail oedd ar gyfer swydd newydd: Gweithiwr Gwydnwch Iechyd Meddwl. Dim ond 16 oed ydw i ar hyn o bryd, ond efallai y byddaf innau hefyd yn gwneud cais am swyddi rhyw ddydd. Mae cyfweld ag ymgeiswyr ar banel gyda phobl ifanc eraill wedi fy ngalluogi i roi fy hun yn esgidiau cyflogwr, fel fy mod yn gwybod eu hunion ddisgwyliadau. Roedd ymgeiswyr a roddodd atebion rhagorol, ac roedd rhai nad oeddent yn rhoi atebion mor rhagorol. Rwy’n gwybod erbyn hyn beth yw ateb da, ac ar y llaw arall, beth yw ateb gwael hefyd. Roedd hefyd yn fy ngalluogi i ymuniaethu â’r ymgeiswyr a’r pryder a’r nerfusrwydd a deimlent, gan fy arwain i feddwl bod hyn yn gyffredin ymysg cyfweleion. Mae’r profiad hwn wedi cynorthwyo fy sgiliau cyfathrebu llafar yn aruthrol. Trwy ddatblygu’r sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd hyn mewn cyd-destun bywyd go iawn a minnau mor ifanc, nid oes gennyf amheuaeth na fydd pobl ifanc ein cenhedlaeth ni, gyda’r cyfleoedd hyn i Gyfwelwyr Ifanc, yn sêr cynyddol ym myd gwaith sy’n fythol ehangu, yng Nghymru a’r tu allan iddi.

I gloi, hoffwn ddiolch i Gyngor Ieuenctid Caerdydd a’r Tîm Cynnwys Actif am fy nghadw’n brysur (i raddau) yn ystod y  cyfnod undonog hwn o fod yn gaeth i’r tŷ, yn ogystal â’r holl fanteision mae wedi’u rhoi i bobl eraill hyd yma, yn union fel y bydd yn parhau i’w wneud hyd y gellir rhagweld.

Days 1-10 of the Environment 30 Day Challenge

Diwrnodau 1 – 10 o’r Her Amgylchedd 30 Diwrnod

 

Day 1: Share this to your social media

Diwrnod 1: Rhannwch hyn i’ch cyfryngau cymdeithasol

@CardiffYC         Welsh @CardiffYC

Day 2: Use the shower instead of the bath

Diwrnod 2: Defnyddio’r cawod yn lle’r bath

Day 2

Day 3: Turn off the tap whilst brushing your teeth

Diwrnod 3: Diffodd y tap wrth frwsio’ch dannedd

Day 3

Day 4: Make notes using electronics

Diwrnod 4: Gwneud nodiadau ar declynnau electronig

Day 4

Day 5: Calculate your carbon footprint

Diwrnod 5: Cyfrifo’ch ôl troed carbon

Day 5

Day 6: Use 1 tea bag for 2 cups of tea / use loose tea and a strainer

Diwrnod 6: Defnyddio 1 bag ar gyfer 2 baned o de / defnyddio te rhydd a hydlydd

Day 6

Day 7: Let your lawn grow to increase oxygen levels

Diwrnod 7: Gadael i’ch lawnt dyfu i cynyddu lefelau ocsigen

Day 7

Day 8: Only run your washing machine / dryer / dishwasher if you have a full load

Diwrnod 8: Defnyddio’ch peiriant golchi / sychwr / peiriant golchi llestri dim ond pan fo gyda chi lwyth llawn

Day 8 1     Day 8 2

Day 9: Wash your clothes @ 30 degrees

Diwrnod 9: Golchi’ch dillad ar 30 gradd

Day 9

Day 10: Turn off all electronics for 1 hour and mediate / yoga / exercise

Diwrnod 10: Diffodd pob teclyn electronig am 1 awr a myfyrio / gwneud yoga / ymarfer corff yn lle

Day 10

#BlackLivesMatter

CYC’s response to the global BLM movement

In June the outcry from the Black communities of the world was recognised. The gruesome death of George Floyd acted as a catalyst for global protests, marches and campaigns. Though this movement originated in America, Cardiff Youth Council recognise that racism exists here in the UK too. This was their response:

“3rd June 2020

Message from the Chairman:

Hello everyone I hope you’re all safe ad well. As I’m sure you are all aware the world is going through some extremely difficult times with new challenges hitting our communities on a daily basis.

One issue that has been brought to the forefront of the public conversation is the injustices our black communities have faced over the years. As a black young person myself, I know that racism in the United Kingdom is still alive and well and any other person of colour will tell you the same.

To see everyone come together in support of black lives has given me new hope for the future as ignorance has been removed from the eyes of many. 

Everyone with a loving heart has shown that they will not stand for racism. Not speaking up is being complacent and a majority of the world has spoken and we want change.

As a youth organisation that represents a diverse group of young people we have taken the decision to be a part of the change the world is calling for. These are our three pledges to tackle racism in our communities.

Pledge 1

We pledge to celebrate, promote and increase the prominence of black history month in our community. This will include schools, workplaces and other youth organisations to ensure everyone is educated in the contribution minority groups have made to the United Kingdom – i.e. Wind rush Generation.

Pledge 2

We pledge to challenge all forms of racism and discrimination towards all groups. We will actively challenge it by working with leaders and the community to come up with solutions to the problem we face.

Pledge 3

We pledge to continue to be a platform where every young person form all backgrounds can have their voices heard without fear of racism or discrimination.

We will continue to be the voice for all young people.

We will actively review our pledge every year moving forward.

Everyone wants change but social media posts and protests can only go so far. Our calls for change must be answered for our efforts to be worth anything.

We are calling for all leaders and people in positions of power to share with us how they are going to tackle this issue. What are your 3 pledges?

Business owners, politicians and leaders of organisations all have an opportunity to change the world moving forward. We want to see the creative ways you will tackle racism.

So to all you leaders, the people have spoken, let’s answer the call.

From: CYC Chair, executive and members”

The pledges were written by Fahadi Mukulu, chair of CYC at the time of writing.

CYC have since formed a group that is looking at raising awareness about Black history which will be shared city wide during a youth led Black History Month in October. The group are looking to put together a timeline of people, places, dates and events that make up Black history locally, nationally and internationally. The group are currently working with Wales Millennium Centre and Child Friendly Cities and are hoping to promote the seldom heard voices of our Black history.

#MaeBywydauDuOBwys

Ymateb CIC i’r mudiad byd-eang BDB

Ym mis Mehefin, cydnabuwyd gwaedd o brotest cymunedau Duon y byd. Roedd marwolaeth erchyll George Floyd wedi gweithredu fel catalydd ar gyfer protestiadau, gorymdeithiau ac ymgyrchoedd byd-eang. Er i’r mudiad hwn ddeillio o’r Unol Daleithiau, mae Cyngor Ieuenctid Caerdydd yn cydnabod bod hiliaeth yn bodoli yma yn y DU hefyd. Dyma oedd ei ymateb:

“3 Mehefin 2020

Neges gan y Cadeirydd:

Helo bawb. Rwy’n gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n ddiogel ac iach. Fel rwy’n siŵr eich bod i gyd yn ymwybodol, mae’r byd yn mynd drwy gyfnod anodd iawn gyda heriau newydd yn bwrw ein cymunedau bob dydd.

Un mater sydd wedi’i ddwyn i flaen y drafodaeth gyhoeddus yw’r anghyfiawnderau y mae ein cymunedau duon wedi’u hwynebu dros y blynyddoedd. Fel person ifanc du fy hun, rwy’n gwybod bod hiliaeth yn dal i fodoli yn y Deyrnas Unedig ac y bydd unrhyw berson arall o liw yn dweud yr un peth wrthych.

Mae gweld pawb yn dod at ei gilydd i gefnogi bywydau du wedi rhoi gobaith newydd i mi ar gyfer y dyfodol gan fod anwybodaeth wedi’i thynnu o lygaid llawer. 

Mae pawb sydd â chalon wedi dangos na fyddant yn sefyll dros hiliaeth. Mae peidio â siarad yn golygu ein bod yn hunanfodlon ac mae’r rhan fwyaf o’r byd wedi siarad ac rydym am gael newid.

Fel sefydliad ieuenctid sy’n cynrychioli grŵp amrywiol o bobl ifanc rydym wedi penderfynu bod yn rhan o’r newid y mae’r byd yn galw amdano. Dyma ein tri addewid i fynd i’r afael â hiliaeth yn ein cymunedau.

Addewid 1

Rydym yn addo dathlu, hyrwyddo a chynyddu amlygrwydd mis hanes pobl dduon yn ein cymuned. Bydd hyn yn cynnwys ysgolion, gweithleoedd a sefydliadau ieuenctid eraill i sicrhau bod pawb yn cael eu haddysgu am yr hyn y mae grwpiau lleiafrifol wedi’i gyfrannu i’r Deyrnas Unedig – h.y. Cenhedlaeth Windrush.

Addewid 2

Rydym yn addo herio pob math o hiliaeth a gwahaniaethu tuag at bob grŵp o bobl. Byddwn yn mynd ati i’w herio drwy weithio gydag arweinwyr a’r gymuned i gynnig atebion i’r broblem sy’n ein hwynebu.

Addewid 3

Rydym yn addo parhau i fod yn llwyfan lle y gall pob person ifanc o bob cefndir leisio’i farn heb ofni hiliaeth neu wahaniaethu.

Byddwn yn parhau i fod yn llais i bob person ifanc.

Byddwn yn mynd ati i adolygu ein haddewid bob blwyddyn wrth symud ymlaen.

Mae pawb yn galw am newid ond dim ond hyn a hyn y gall postiadau ar y cyfryngau cymdeithasol a phrotestiadau eu cyflawni. Rhaid ateb ein galw am newid er mwyn rhoi unrhyw werth i’n hymdrechion.

Rydyn ni’n galw ar bob arweinydd a phawb sydd mewn swyddi grymus i rannu gyda ni sut y maen nhw’n bwriadu mynd i’r afael â’r mater hwn. Beth yw eich tri addewid chi?

Mae gan berchnogion busnes, gwleidyddion ac arweinwyr sefydliadau i gyd gyfle i newid y byd ar gyfer y dyfodol. Rydyn ni am weld y ffyrdd creadigol y byddwch yn eu defnyddio i fynd i’r afael â hiliaeth. 

Felly, i bob un ohonoch chi arweinwyr, mae’r bobl wedi siarad, gadewch i ni ateb yr alwad.

Oddi wrth: Cadeirydd, gweithrediaeth ac aelodau CIC”

Ysgrifennwyd gan Fahadi Mukulu, cadeirydd CIC ar adeg ysgrifennu’r darn hwn.

Ers hynny, mae CIC wedi ffurfio grŵp sy’n ceisio cynyddu ymwybyddiaeth o hanes Pobl Dduon a fydd yn cael ei rannu ledled y ddinas yn ystod Mis Hanes Pobl Dduon ym mis Hydref dan arweiniad ieuenctid. Mae’r grŵp yn gobeithio llunio llinell amser o bobl, lleoedd, dyddiadau a digwyddiadau sy’n rhan o hanes pobl dduon yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Ar hyn o bryd mae’r grŵp yn gweithio gyda Chanolfan Mileniwm Cymru a Dinasoedd sy’n Dda i Blant ac mae’n gobeithio hyrwyddo lleisiau ein hanes Du nas clywir yn aml.

A Huge Thank You to Lee Richards

Lee was integral to the creation of Cardiff Youth Council (CYC) back in 2011, when a number of smaller youth groups decided that they should come together to form a stronger voice.

Lee has helped to develop many programmes of work with young people and in particular, a project called the Young Programme. This piece of work includes primarily the Young Commissioners, Young Interviewers and Young Inspectors. These programmes have led to young people being involved in the commissioning of 10s of millions of pounds worth of Families First funding, 100s of interviews including Directors in Cardiff Council level and running inspections on services for children and young people.

This is just a small amount of what Lee has helped us achieve while working with the Active Involvement Team (AIT), there is much more we would like to thank him for.

Throughout his time with AIT; Lee has been exemplary and will be greatly missed by all staff and young people and we wish him well in his new role as Senior Youth Officer in the Butetown Pavillion.

From CYC Chair Connor Clarke – “CYC wouldn’t be what it is today without Lee’s hard work, dedication and firm belief that every young person has the right to be listened to. I think I speak for everyone when I say that CYC, and all of Cardiff, is better off because of Lee’s work and we wish him all the best in the next chapter of his career”.

Diolch o gallon i Lee Richards

Roedd Lee yn rhan annatod o greu Cyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC) yn ôl yn 2011, pan benderfynodd nifer o grwpiau ieuenctid llai y dylent ddod at ei gilydd i ffurfio llais cryfach.

Mae Lee wedi helpu i ddatblygu llawer o raglenni gwaith gyda phobl ifanc ac yn arbennig, project o’r enw y Rhaglen Ifanc.

Mae’r darn hwn o waith yn cynnwys y Comisiynwyr Ifanc, Cyfwelwyr Ifanc ac Arolygwyr Ifanc yn bennaf. Mae’r rhaglenni hyn wedi arwain at bobl ifanc yn cymryd rhan yn y gwaith o gomisiynu gwerth degau o filiynau o bunnoedd o gyllid Teuluoedd yn Gyntaf, cannoedd o gyfweliadau gan gynnwys Cyfarwyddwyr ar lefel Cyngor Caerdydd a chynnal arolygiadau ar wasanaethau i blant a phobl ifanc.

Dyma ran fach iawn o’r hyn y mae Lee wedi ein helpu i’w gyflawni wrth weithio gyda’r Tîm Cynnwys Actif (TCA), mae llawer mwy yr hoffem ddiolch iddo amdano.

Drwy gydol ei gyfnod gyda TCA, mae Lee wedi bod yn rhagorol a bydd yr holl staff a phobl ifanc yn eu colli’n fawr. Dymunwn yn dda iddo yn ei rôl newydd fel Uwch Swyddog Ieuenctid ym Mhafiliwn Butetown.

O Connor Clarke, Cadeirydd CIC  – “Ni fyddai CIC yr hyn ydyw heddiw heb waith caled, ymroddiad a chred gadarn Lee fod gan bob person ifanc yr hawl i gael ei glywed. Rwy’n credu fy mod yn siarad ar ran pawb pan ddywedaf fod CIC, a Chaerdydd gyfan, yn well eu byd oherwydd gwaith Lee a dymunwn y gorau iddo ym mhennod nesaf ei yrfa”.

Mental Health and Wellbeing Subgroup Update

Mental health has been a priority of Cardiff Youth Council (CYC) for a number of years and this year has been no exception. There is always much to do in order to support children and young people with their emotional wellbeing. Things are moving in the right direction, especially now that ‘Health & Wellbeing’ is one of the 6 ‘Areas of Learning & Experience’ in the new Curriculum for Wales.

Over the last 12 months, we have worked on producing a number of videos, to help promote our MindHub website, as well as being involved in a number of strategic level groups supporting positive change in the mental health and wellbeing of children and young people.

MindHub is a website created by young people, for young people, which aims to help them find the support they need with their mental health and wellbeing, by providing links to support programmes and organisations in 3 clicks.

The videos produced are scripted and acted out by us but the content is taken from real responses to a survey we developed. The videos can be viewed on our YouTube channel here: YouTube

Diweddaru Is-grŵp Iechyd Meddwl a Lles

Mae iechyd meddwl wedi bod yn un o flaenoriaethau Cyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC) ers nifer o flynyddoedd ac nid yw eleni wedi bod yn eithriad. Mae llawer i’w wneud bob amser er mwyn cefnogi plant a phobl ifanc gyda’u lles emosiynol. Mae pethau’n symud i’r cyfeiriad cywir, yn enwedig nawr bod ‘Iechyd a Lles’ yn un o’r 6 ‘Maes Dysgu a Phrofiad’ yn y Cwricwlwm newydd i Gymru.

Dros y 12 mis diwethaf, rydym wedi gweithio ar gynhyrchu nifer o fideos, i helpu i hyrwyddo ein gwefan Hyb Meddwl, yn ogystal â bod yn rhan o nifer o grwpiau lefel

strategol sy’n cefnogi newid cadarnhaol yn iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc.

Mae Hyb Meddwl yn wefan a grëwyd gan bobl ifanc, ar gyfer pobl ifanc, sydd â’r nod o’u helpu i ddod o hyd i’r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt gyda’u hiechyd meddwl a’u lles, drwy gynnig cysylltiadau i gefnogi rhaglenni a sefydliadau mewn 3 chlic.

Mae’r fideos a gynhyrchir yn cael eu sgriptio a’u gweithredu gennym ni ond cymerir y cynnwys o ymatebion gwirioneddol i arolwg a ddatblygwyd gennym. Gellir gweld y fideos ar ein sianel YouTube yma: YouTube