Child Friendly Cities Updates

Cardiff Summer Ideas Challenge

Child friendly Cardiff are giving children and young people the exciting opportunity to engage with the Cardiff Summer Ideas Challenge (see poster below).

We need your ideas that will shape our city and make it an even better place to live, learn and work.

Send your ideas to the pool of problem-solving!

Email them to childfriendlycardiff@cardiff.gov.uk or post them on our Facebook page. We will make sure all your ideas find their way into the pool so our planners and partners can check them out!

Building a Child Friendly Cardiff and Vale Symposium

Back in March, the Cardiff Child Friendly City Team arranged a very successful event, which saw 234 people attend. Our ‘Building a Child Friendly Cardiff and Vale’ symposium had a mix of 141 professionals, 79 young people and 14 teachers. It was hosted at Cardiff City Stadium with attendance from UNICEF and Children’s Commissioner for Wales.

We were delighted with the success of the event and hope it will lead to future opportunities to work together, ensuring that children and young people’s voices are heard.

Diweddariadau Dinasoedd sy’n Da i Blant

Her Haf Syniadau Caerdydd

Mae Caerdydd sy’n Dda i Blant yn rhoi cael cyfle cyffrous i blant a phobl ymgysylltu â Her Syniadau’r Haf Caerdydd. (Gweler y poster isod)

Mae angen eich syniadau arnom a fydd yn llunio ein dinas ac yn ei gwneud yn lle hyd yn oed yn well i fyw, dysgu a gweithio.

Anfonwch eich syniadau i’r gronfa datrys problemau! E-bostiwch nhw i caerdyddsynddaiblant@caerdydd.gov.uk

neu postiwch nhw ar ein tudalen Facebook. Byddwn yn sicrhau bod eich holl syniadau yn cyrraedd y gronfa fel bod ein cynllunwyr a’n partneriaid yn gallu edrych arnynt.

Symposiwm Creu Caerdydd a’r Fro sy’n Dda i Blant

Yn ôl ym mis Mawrth, trefnodd Dinas sy’n Dda i Blant ddigwyddiad llwyddiannus iawn, a fynychwyd gan 234 o bobl.  Roedd gan ein Symposiwm ‘Creu Caerdydd a’r Fro sy’n Dda i Blant’ gymysgedd o 141 o weithwyr proffesiynol, 79 o bobl ifanc ac 14 o athrawon. Fe’i cynhaliwyd yn Stadiwm Dinas Caerdydd ac roedd UNICEF a Chomisiynydd Plant Cymru yn bresennol.

Roeddem wrth ein boddau â llwyddiant y digwyddiad ac rydym yn gobeithio y bydd yn arwain at gyfleoedd yn y dyfodol i gydweithio, gan sicrhau bod lleisiau plant a phobl ifanc yn cael eu clywed.

Staff updates

AIT welcomes new staff

AIT have gone through some staff changes since the Covid-19 pandemic with the iSay Youth Support Worker post, a new full time MindHub Youth Support Worker and a change in staff for the Youth Work Co-ordinator (Families First) role.

iSay Worker

Chloe Burrage, who was originally a member of CYC and then became an apprentice within the team, went through our first on-line application and interview process and was successful in becoming our new youth support worker (part-time). Chloe has also been successful in gaining a place on the Youth and Community Work degree course at Cardiff Metropolitan University which she starts in September. Chloe has become an vital part of the team and continues to grow in her knowledge and experience. Chloe will be developing and delivering the iSay programme to schools and youth organisations.

MindHub Worker

Jamie Scriven has joined the team as the new MindHub worker. Jamie has previously worked for Merthyr Youth Service supporting the Merthyr Tydfil Borough Wide Youth Forum (MTBWYF) and was the Participation and Health and Safety Officer at Youth Cymru. Jamie will be developing and supporting the MindHub website as well supporting the youth services wellbeing plan.

Youth Work Co-ordinator

Cian Owen joins us from Newport Council where he worked at Ysgol Gyfun Gwent Is Coed where he had a wide variety of responsibilities working with at-risk students and those who are finding school or home life difficult. Cian was also a youth officer at Urdd Gobaith Cymru where he worked closely with Newport Youth Service to help deliver the Inspire to Achieve Project. Cian will be developing and delivering the Families First led Young Programme, which includes Young Commissioners, Young Interviewers and Young Inspectors.

AIT would like to welcome Chloe, Jamie (right) and Cian (left) to the team and their new roles and we look forward to exciting times ahead.

Diweddariadau staff

TCA yn croesawu staff newydd

Mae’r TCA wedi mynd drwy rai newidiadau o ran staff ers pandemig Covid-19 gyda’r swydd Gweithiwr Cymorth Ieuenctid iSay, Gweithiwr Cymorth Ieuenctid Hyb Meddwl llawn amser newydd a newid o ran aelod staff gyda’r swydd Cydlynydd Gwaith Ieuenctid (Teuluoedd yn Gyntaf).

Gweithiwr iSay

Aeth Chloe Burrage, a oedd yn wreiddiol yn aelod o CIC ac a ddaeth wedyn yn brentis o fewn y tîm, drwy ein proses ymgeisio a chyfweld ar-lein gyntaf a llwyddodd i ddod yn weithiwr cymorth ieuenctid newydd (rhan-amser). Mae Chloe hefyd wedi llwyddo i ennill lle ar y cwrs gradd Gweithiwr Ieuenctid ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd a bydd hi’n dechrau’r cwrs ym mis Medi. Mae Chloe wedi dod yn rhan hanfodol o’r tîm ac mae’n parhau i ddatblygu o ran ei gwybodaeth a’i phrofiad. Bydd Chloe yn datblygu ac yn cyflwyno’r rhaglen iSay i ysgolion a sefydliadau ieuenctid.

Gweithiwr Hyb Meddwl

Mae Jamie Scriven wedi ymuno â’r tîm fel y gweithiwr Hyb Meddwl newydd. Mae Jamie wedi gweithio i Wasanaeth Ieuenctid Merthyr o’r blaen yn cefnogi Fforwm Ieuenctid Bwrdeistref Merthyr Tudful (FfIBMT) ac wedi bod yn Swyddog Cyfranogiad ac Iechyd a Diogelwch yn Youth Cymru. Bydd Jamie yn datblygu ac yn cefnogi gwefan Hyb Meddwl yn ogystal â chefnogi cynllun lles y gwasanaethau ieuenctid.

Cydlynydd Gwaith Ieuenctid

Mae Cian Owen yn ymuno â ni o Gyngor Casnewydd lle’r oedd yn gweithio yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed gydag amrywiaeth eang o gyfrifoldebau gan weithio gyda myfyrwyr mewn perygl a’r rhai oedd yn cael trafferthion gyda bywyd ysgol neu gartref. Roedd Cian hefyd yn swyddog ieuenctid yn Urdd Gobaith Cymru lle’r oedd yn gweithio’n agos gyda Gwasanaeth Ieuenctid Casnewydd i helpu i gyflawni’r Project Ysbrydoli i Gyflawni. Bydd Cian yn datblygu ac yn cyflwyno’r Rhaglen Ieuenctid dan arweiniad Teuluoedd yn Gyntaf, sy’n cynnwys Comisiynwyr Ifanc, Cyfwelwyr Ifanc ac Arolygwyr Ifanc.

Hoffai’r TCA groesawu Chloe, Jamie (dde) a Cian (chwith) i’r tîm a’u swyddi newydd ac rydym yn edrych ymlaen at gyfnodau cyffrous o’n blaenau.

Period Dignity Project

with the Healthy Schools Team

Welsh Government have provided funding to Welsh local authorities to provide access to free period products in schools. Cardiff Council have decided to ensure that these products are environmentally friendly including ‘plastic-free’ disposable products and a range of reusable products.

Following the tendering process that looked at which company/companies would be best suited to providing these period products, the period dignity project has moved into the next stage of development; educational resources!

The Healthy Schools team (with members from Cardiff Youth Council) are looking to create a video, a campaign or some other form of resource to teach young people about the sustainable sanitary products that will soon be available in their schools.

Many discussions have taken place, including those around;

 • The types of products that will be available
 • What do young people need / want to know?
 • What educational materials already exist? – are they suitable?
 • What other ways of education would be useful?
 • Points for consideration:
  • Sensitivity towards young people who are genderfluid / transgender
  • Consideration for those with learning difficulties
  • Inclusive of those with physical difficulties
  • Education for all young people, not just those that have periods

This group are utilising Microsoft Teams meetings for planning and communicating.

One of the members of the group described it as “a very impressive project as it place a girl’s needs at school at the forefront of everything they do” another said that they are “proud to be a part of such a huge change in attitude and inspirational group”.

“The kind of beauty I want most is the hard-to-get kind that comes from within – strength, courage, dignity” – Ruby Dee

Project Urddas Mislif

gyda’r Tîm Ysgolion Iach

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid i awdurdodau lleol Cymru i ddarparu mynediad at ddeunyddiau mislif am ddim mewn ysgolion. Mae Cyngor Caerdydd wedi penderfynu sicrhau bod y deunyddiau hyn yn ecogyfeillgar gan gynnwys cynnyrch ‘di-blastig’ tafladwy ac amrywiaeth o ddeunyddiau y gellir eu hailddefnyddio.

Yn dilyn y broses dendro oedd yn ystyried pa gwmni/cwmnïau fyddai fwyaf addas i ddarparu’r deunyddiau mislif hyn, mae project Urddas Mislif wedi symud i’r cam datblygu nesaf, sef adnoddau addysgol!

Mae’r tîm Ysgolion Iach (gydag aelodau o Gyngor Ieuenctid Caerdydd) yn awyddus i greu fideo, ymgyrch neu adnodd o fath arall i addysgu pobl ifanc am y deunyddiau mislif cynaliadwy fydd ar gael cyn bo hir yn eu hysgolion.

Mae llawer o drafodaethau wedi’u cynnal, gan gynnwys;

 • Y mathau o ddeunyddiau fydd ar gael
 • Beth mae pobl ifanc angen / eisiau ei wybod?
 • Pa ddeunyddiau addysgol sy’n bodoli eisoes? – ydyn nhw’n addas?
 • Pa fathau eraill o addysg fyddai’n ddefnyddiol?
 • Pwyntiau i’w hystyried:
  • Sensitifrwydd tuag at bobl ifanc rhyweddhylifol  / trawsryweddol
  • Ystyriaeth i’r rhai ag anawsterau dysgu 
  • Cynnwys y rhai ag anawsterau corfforol
  • Addysg ar gyfer pob person ifanc, nid dim ond y rhai sy’n cael y mislif

Mae’r grŵp hwn yn defnyddio cyfarfodydd Microsoft Teams i gynllunio a chyfathrebu.

Dywedodd un o aelodau’r grŵp ei fod yn “broject trawiadol iawn gan ei fod yn rhoi lle blaenllaw i anghenion merched yn yr ysgol ym mhopeth maen nhw’n ei wneud.” Dywedodd un arall eu bod yn “falch o fod yn rhan o newid mor enfawr mewn agwedd ac o fod yn rhan o grŵp mor ysbrydoledig”.

“Y math o harddwch a ddymunaf fwyaf yw’r math hwnnw sy’n anodd ei gael ac sy’n dod o’r tu mewn – cryfder, dewrder, urddas” – Ruby Dee

Young Interviewers

Young Interviewers supported the recent interviews for the Director of Education for Cardiff Council

4 of our lead young interviewers recently supported the education directorate as they sat on their own virtual interview panel as part of the multi-levelled recruitment process for the new Director of Education and Lifelong Learning for Cardiff Council. 5 candidates were invited to interview and after much deliberation, the candidate that was selected was Melanie Godfrey. We welcome Melanie to the council and hope she will fill the boots of Nick Batchelar who is sadly leaving us.

The role includes having responsibility over leading the whole of the Education Directorate within Cardiff Council and includes Schools, Lifelong Learning, Youth Services, Admissions, Additional Learning Needs (ALN) and School Organisation and Planning (SOP), which includes the 21st Century Schools Programme investing £100s of millions into school development.

Nick Batchelar has been a great ally to CYC and their work and we would like to thank him for all the work he has done in this position to enable young people across the city to access and utilise their rights. We wish him all the best in his future endeavours.

Cyfwelwyr Ifanc

Cyfwelwyr Ifanc yn cefnogi cyfweliadau am y Cyfarwyddwr Addysg i Gyngor Caerdydd

Bu 4 o’n cyfwelwyr ifanc arweiniol yn cefnogi’r gyfarwyddiaeth addysg yn ddiweddar wrth iddynt eistedd ar eu panel cyfweliadau rhithwir eu hunain yn rhan o’r broses recriwtio aml-lefel ar gyfer Cyfarwyddwr newydd Addysg a Dysgu Gydol Oes Cyngor Caerdydd. Gwahoddwyd 5 ymgeisydd i gyfweliad ac ar ôl llawer o drafod, yr ymgeisydd a ddewiswyd oedd Melanie Godfrey. Croesawn Melanie i’r cyngor a dymunwn rwydd hynt iddi wrth iddi olynu Nick Batchelar sydd yn ein gadael.

Mae’r rôl yn cynnwys bod yn gyfrifol am arwain y Gyfarwyddiaeth Addysg gyfan yng Nghyngor Caerdydd ac mae’n cwmpasu Ysgolion, Dysgu Gydol Oes, Gwasanaethau Ieuenctid, Derbyn i Ysgolion, Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a Threfniadaeth a Chynllunio Ysgolion, y mae Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif sy’n buddsoddi cannoedd o filiynau o bunnoedd i ddatblygu ysgolion yn rhan ohono.

Mae Nick Batchelar wedi bod yn gyfaill pwysig i CIC a’u gwaith a hoffem ddiolch iddo am yr holl waith y mae wedi’i wneud i alluogi pobl ifanc ledled y ddinas i gael mynediad at eu hawliau a’u defnyddio. Dymunwn y gorau iddo yn ei ymdrechion yn y dyfodol.

Days 21-30 of the Environment 30 Day Challenge

Day 21: Avoid using light during the day and switch off lights when leaving a room

Diwrnod 21: Osgoi defnyddion goleuadau yn ystod y dydd a diffodd y goleuadau wrth adael ystafell

Screenshot_20200623_150848_com.huawei.himovie.overseas

Day 22: Don’t eat meat for the day

Diwrnod 22: Peidio â bwyta cig am y dydd

IMG_20200615_104822_789

Day 23: Walk or cycle for all of today’s journeys

Diwrnod 23: Cerdded neu feicio ar gyfer pob un o deithiau heddiw

Screenshot_20200623_151224_com.huawei.himovie.overseas

Day 24: Pick up some litter whilst out on a walk

Diwrnod 24: Codi sbwriel wrth fynd am dro

Screenshot_20200623_151421_com.huawei.himovie.overseas

Day 25: Plant some wild flowers

Diwrnod 25: Plannu blodau gwyllt

IMG_20200618_105203_620

Day 26: Take reusable bags shopping

Diwrnod 26: Cymryd bagiau amldro i siopa

Screenshot_20200623_150916

Day 27: Buy tinned rather than plastic packaged

Diwrnod 27: Prynu deunydd tun yn hytrach na phlastig

IMG_20200620_105716_233

Day 28: Act out a play with your household about climate change

Diwrnod 28: Actio drama gyda’r teulu am y newid yn yr hinsawdd

IMG_20200621_105604_914

Day 29: Review a nature documentary and upload it to the web

Diwrnod 29: Adolygu rhaglen ddogfen natur a’i huwchlwytho i’r we

IMG_20200622_111541_348 Capture

Day 30: Buy a reusable water bottle

Diwrnod 30: Prynu potel ddŵr amldro

IMG_1592843469179

Chair and Vice-Chair Elections

On Wednesday, June 17th 2020 Cardiff Youth Council (CYC) elections for Chair and Vice-Chair took place with 3 candidates putting themselves forward for election. All candidates delivered speeches, which were uploaded online and presented to CYC, to say why they wanted to, and should be, elected as Chair or Vice-Chair. They also took questions from members on a digital meeting in a Q+A format.

This year the following people stood for the positions of Chair & Vice-Chair of CYC:

 • Connor Clarke
 • Eshaan Rajesh
 • Thorfinn Moffat

CYC and the Active Involvement Team (AIT) congratulate all candidates for putting themselves forward in such a courageous way, for delivering some inspiring speeches and answering all questions that CYC put forward.

Connor Clarke and Thorfinn Moffat were duly elected as Chair and Vice-Chair of CYC.

AIT & CYC would like to take this opportunity to thank Fahadi Mukulu and Rose Melhuish for their time as Chair and Vice-Chair. We would like to wish them the very best of luck in their future endeavours.

Untitled design

Etholiadau Cadeirydd ac Is-gadeirydd

Dydd Mercher 17 Mehefin 2020, cynhaliwyd etholiadau Cyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC) ar gyfer y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd, a safodd 3 ymgeisydd. Cyflwynodd pob un o’r ymgeiswyr araith a gafodd ei lanlwytho i’r we ac gyflwyno o flaen CIC, i ddweud pam roeddent eisiau a pham y dylent gael eu hethol yn Gadeirydd neu’n Is-gadeirydd. Atebont hefyd gwestiynau gan aelodau ar cyfarfod digidol mewn fformat Q+A. 

Eleni gwnaeth y canlynol sefyll ar gyfer y rolau Cadeirydd ac Is-gadeirydd CIC:

 • Connor Clarke
 • Eshaan Rajesh
 • Thorfinn Moffat

Dymuna CIC a’r Tîm Cynhwysiant Actif (TCA) longyfarch yr holl ymgeiswyr am fod mor ddewr â sefyll yn yr etholiadau, cyflwyno areithiau ysbrydoledig ac ateb pob cwestiwn y gofynnodd CIC.

Etholwyd Connor Clarke a Thorfinn Moffat yn haeddiannol yn Gadeirydd ac Is-gadeirydd CIC.

Hoffai AIT a CIC gymryd y cyfle hwn i ddiolch i Fahadi Mukulu a Rose Melhuish am eu hamser fel Cadeirydd ac Is-gadeirydd. Hoffem ddymuno’r gorau iddynt at y dyfodol.

tm cc

rm fm

Days 11-20 of the Environment 30 Day Challenge

Diwrnodau 11-20 o’r Her Amylchedd 30 Diwrnod

 

Day 11: Substitute plastic straws with paper / metal / bamboo

Diwrnod 11: Defnyddio gwelltyn papur / metel / bambŵ yn lle un plastig

dav

Day 12: Sign a green petition

Diwrnod 12: Arwyddo deiseb werdd

IMG_20200605_111851_301

Day 13: Turn off devices at the outlet rather than leaving them on standby

Diwrnod 13: Diffodd dyfeisiau wrth y plwg yn hytrach na’u gadael ar ‘standby’

Screenshot_20200618_114427_com.huawei.himovie.overseas

Day 14: Grow some fruit / vegetables / herbs

Diwrnod 14: Tyfu ffrwythau / llysiau / perlysiau

IMG_20200607_111039_348

Day 15: Avoid over filling the kettle

Diwrnod 15: Peidio â gorlenwi’r tegell

IMG_20200608_110753_900

Day 16: Plan your meals before shopping

Diwrnod 16: Cynllunio’ch prydau cyn siopa

IMG_20200609_110611_041

Day 17: Turn your heating down by 1 degree

Diwrnod 17: Gostwng y gwres gan 1°C

Screenshot_20200618_114459_com.huawei.himovie.overseas

Day 18: Reuse something you’d normally throw away

Diwrnod 18: Ailddefnyddio rhywbeth y byddech yn ei daflu i ffwrdd

IMG_20200611_111458_995

Day 19: Learn to upcycle

Diwrnod 19: Dysgu i uwchgylchu

IMG_20200612_103855_964

Day 20: Use the washing line instead of the tumble dryer

Diwrnod 20: Defnyddio’r lein ddillad yn lle’r sychwr

Screenshot_20200618_114557_com.huawei.himovie.overseas

Meeting Cllrs Merry and Thomas

Written by Connor Clarke

The CYC Executive was fortunate enough to have the opportunity to meet virtually with the Leader of Cardiff Council, Cllr Huw Thomas, and the Deputy Leader of Cardiff Council and the Cabinet Member for Education, Cllr Sarah Merry. In the meeting, members of the Executive were able to pose questions to them both from areas ranging from the reopening of schools to Black Lives Matter. While the entire meeting was productive, we are very pleased to report positive outcomes as well as constructive discussions.

Firstly, and most importantly, the former CYC Chair, Fahadi, made a powerful and convincing argument to Cllr Thomas and Merry around the importance of Black Lives Matter and the experiences black young people face every day in Cardiff, Wales and the wider world. In an honestly moving speech, Fahadi challenged Cllr Thomas and Merry to support the Youth Council’s three pledges;

 1. We pledge to celebrate, promote and increase the prominence of black history month in our community.
 2. We pledge to challenge all forms of racism and discrimination towards all groups of people and actively challenge it.
 3. We pledge to continue to be a platform where every young people from all backgrounds can have their voices heard without fear of racism or discrimination.

Due to the moving speech and convincing argument, Cllr Thomas and Merry both agreed to support CYC’s work towards meeting the pledges. Further to that, as Chair, I announced my personal support of the pledges as well as CYC’s.

Beyond that, we discussed the re-opening of schools and how we may be able to use this as an opportunity to reform the curriculum to better suit children and young people. Members of the Executive reflected on the silver linings to the cancellation of exams and how we can reduce stress and anxiety over exams in future years. We were lucky enough to be able to host a follow-up webinar session where Cllr Merry and Director of Education Nick Batchelar were able to answer more questions from a wide range of young people (in collaboration with Child Friendly Cardiff).

From all of the CYC Executive and CYC Membership, I want to give a big thank you to Cllr Thomas and Cllr Merry for their time and their attention. I look forward to continuing with such meetings and furthering the goal of a more inclusive, participation-orientated Cardiff.

Cyfarfod Cynghorydd Merry a Thomas

Ysgrifenwyd gan Connor Clarke

Roedd Gweithrediaeth y CIC yn ddigon ffodus i gael y cyfle i gael cyfarfod rhithwir ag arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas, a Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd a’r Aelod Cabinet dros Addysg, y Cynghorydd Sarah Merry. Yn y cyfarfod, cafodd aelodau o’r Weithrediaeth gyfle i ofyn cwestiynau iddynt ar amryw feysydd o ailagor ysgolion i’r ymgyrch Mae Bywydau Du o Bwys.  Er yr oedd y cyfarfod cyfan yn gynhyrchiol, rydym yn falch iawn o adrodd ar ganlyniadau cadarnhaol yn ogystal â thrafodaethau adeiladol.

Yn gyntaf, ac yn bwysicaf oll, gwnaeth cyn-Gadeirydd CIC, Fahadi, ddadl rymus ac argyhoeddiadol i’r Cynghorydd Thomas a Merry ynghylch pwysigrwydd yr ymgyrch Mae Bywydau Du o Bwys a’r profiadau y mae pobl ifanc du yn eu hwynebu bob dydd yng Nghaerdydd, yng Nghymru ac yn y byd ehangach. Mewn araith hynod onest, heriodd Fahadi y Cynghorydd Thomas a Merry i gefnogi tri addewid y Cyngor Ieuenctid;

 1. Rydym yn addo dathlu, hyrwyddo a chynyddu amlygrwydd mis hanes pobl dduon yn ein cymuned.
 2. Rydym yn addo herio a mynd i’r afael â phob math o hiliaeth a gwahaniaethu tuag at bob grŵp o bobl.
 3. Rydym yn addo parhau i fod yn llwyfan lle y gall pob person ifanc o bob cefndir leisio’u barn heb ofni hiliaeth neu wahaniaethu.

Yn sgil yr araith a’r ddadl argyhoeddiadol, cytunodd y Cynghorydd Thomas a Merry i gefnogi gwaith CIC tuag at fodloni’r addewidion. Yn ogystal â hynny, fel Cadeirydd, cyhoeddais fy nghefnogaeth bersonol i i’r addewidion yn ogystal â chefnogaeth CIC.

Y tu hwnt i hynny, buom yn trafod ail-agor ysgolion a sut y gallem ddefnyddio hyn fel cyfle i ddiwygio’r cwricwlwm i weddu’n well i blant a phobl ifanc. Myfyriodd aelodau’r Weithrediaeth ar y pethau positif yn gysylltiedig â chanslo arholiadau a sut y gallwn leihau straen a phryder ynghylch arholiadau yn y blynyddoedd i ddod. Roeddem yn ddigon lwcus i allu cynnal sesiwn gweminar ddilynol lle’r oedd y Cynghorydd Merry a’r Cyfarwyddwr Addysg Nick Batchelar yn gallu ateb mwy o gwestiynau gan amrywiaeth eang o bobl ifanc (mewn cydweithrediad â Caerdydd sy’n Dda i Blant).

Ar ran holl aelodau a Gweithrediaeth y CIC, hoffwn ddiolch yn fawr i’r Cynghorydd Thomas a’r Cynghorydd Merry am eu hamser a’u sylw. Edrychaf ymlaen at barhau â’r cyfarfodydd hyn a hyrwyddo’r nod o gael Caerdydd sy’n fwy cynhwysol ac sy’n annog cyfranogi.