Scrutiny

New representative on the C&YP Scrutiny Committee

connor

Connor Clarke has been appointed to take over for Yasmin Bahary as the Cardiff Youth Council representative on the Cardiff Children and Young People’s Scrutiny Committee.

The role of the Committee is to scrutinise, measure and actively promote improvement in the Council’s performance in the provision of services and compliance with Council policies. They look at the areas of the council that effect children and young people and their aims and objectives, including:

 • School Improvement
 • Schools Organisation
 • School Support Services
 • Education Welfare & Inclusion
 • Early Years Development
 • Special Educational Needs
 • Governor Services
 • Children’s Social Services
 • Children & Young Peoples Partnership
 • Youth Services and Justice
 • Play Services

The committee will report to an appropriate Cabinet or Council meeting on its findings and make recommendations on measures, which may enhance Council performance and service delivery in the aforementioned areas.

Connor took up the role in June of this year and attended his first meeting in July. Look out to hear about the interesting work of the committee in the future editions of the ShoutOut.

 

Craffu

Cynrychiolydd newydd ar y Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

Mae Connor Clarke wedi ei benodi i gymryd drosodd gan Yasmin Bahary fel cynrychiolydd Cyngor Ieuenctid Caerdydd Bwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc Caerdydd.

Rôl y Pwyllgor yw craffu, mesur a hyrwyddo gwelliannau ym mherfformiad y Cyngor o ran darparu gwasanaethau a chydymffurfio â pholisïau’r Cyngor. Maen nhw’n edrych ar feysydd y cyngor sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc a’u nodau a’u hamcanion, gan gynnwys:

 • Gwella Ysgolion
 • Trefniadaeth Ysgolion
 • Gwasanaethau Cymorth Ysgolion
 • Lles a Chynhwysiant Addysg
 • Datblygiad y Blynyddoedd Cynnar
 • Anghenion Addysgol Arbennig
 • Gwasanaethau Llywodraethwyr
 • Gwasanaethau Cymdeithasol Plant
 • Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc
 • Gwasanaethau Ieuenctid a Chyfiawnder
 • Gwasanaethau Chwarae

Bydd y pwyllgor yn adrodd i gyfarfod Cabinet neu Gyngor priodol ar ei ddarganfyddiadau ac yn gwneud argymhellion ar fesurau, a allai wella perfformiad y Cyngor a darpariaeth gwasanaeth yn y meysydd a nodwyd uchod.

Dechreuodd Connor yn ei rôl ym mis Mehefin eleni a mynychu ei gyfarfod cyntaf ym mis Gorffennaf. Gallwch gael mwy o wybodaeth am waith diddorol y pwyllgor yn rhifynnau’r dyfodol o ShoutOut. 

Leave a Reply