Covid-19 Memorial Day

Cardiff Youth Council share their support and respect for all those lost during the first year of the pandemic by wearing yellow at their Executive meeting.

Our thoughts today with all the families who have lost loved ones. If you have been affected personally by Covid-19, you can use www.mindhub.wales for support with your mental health and wellbeing. “Find help in just 3 clicks”

#lightupwalestoremember

#nationaldayofreflection

#covid19familieswales

Cardiff Youth Council Exec Team

Debate Club Subgroup

CYC have decided to develop am ongoing debate club. For it’s launch year it will be a priority subgroup so that it can be fuelled with enough momentum to become self-sustained. The current plan is to launch the debate club internally to CYC members  in the new year. Thorfinn is championing the group and has high hopes for where it will go. External (to CYC) group will be invited to compete in due course and a league table may be developed. The group hope to host a virtual event before the summer of 2021 where multiple teams can be involved and compete through rounds of competition.  The group have be proactive in researching existing debate methodologies and ethics during meetings. 

Is-grŵp y clwb dadlau

Mae CIC wedi penderfynu datblygu clwb trafod parhaus. Ar gyfer y flwyddyn lansio bydd yn is-grŵp blaenoriaether mwyn gallu creu digon o fomentwm iddo ddod yn hunangynhaliol. Y cynllun presennol yw lansio’r clwb dadlau yn fewnol ar gyfer aelodau CIC yn y flwyddyn newydd. Thorfinn sy’n hyrwyddo’r grŵp ac mae ganddo obeithion mawr am ble y bydd yn mynd. Gwahoddir grwpiau allanol (i CIC) i gystadlu maes o law ac efallai y datblygir tabl cynghrair. Mae’r grŵp yn gobeithio cynnal digwyddiad rhithwir cyn haf 2021 lle gall nifer o dimau gymryd rhan a chystadlu drwy rowndiau cystadleuaeth. Mae’r grŵp wedi bod yn ymchwilio methodolegau a moeseg dadlau sefydledig mewn cyfarfodydd.

Family Help Advisor Interviews

As part of our young interviewers programme, three of our CYC members sat on a young person’s interview panel for the position of ‘Family Help Advisor’ which is managed by Families First. Mia John sat on the panel as chair, supported by Eshaan Rajesh and Kyle Eldridge. Three candidates were interviewed for the role, with the final decision being made by Families First in early December. After the interviews, the panel met with Sarah and David from Families First. During this meeting the young people were able to give their feedback on the candidates and give their recommendation on who they felt was best suited for the role. A big thank you to Mia, Eshaan and Kyle for sitting on the young person’s panel and for their hard work.

Cyfweliadau Cynghorwr Cymorth Teulu

Fel rhan o’n rhaglen cyfwelwyr ifanc, eisteddodd tri o aelodau CIC ar banel cyfweliad pobl ifanc am y rôl ‘Cynghorwr Cymorth Teulu’ sy’n cael ei rheoli gan Teuluoedd yn Gyntaf. Eisteddodd Mia John ar y panel fel cadeirydd, gyda Eshaan Rajesh a Kyle Eldridge yn cefnogi. Cafodd tri ymgeisydd eu cyfweld, gyda’r penderfyniad terfynol yn cael ei wneud ar ddechrau mis Rhagfyr. Ar ôl y cyfweliadau, bu cyfarfod rhwng y bobl ifanc â Sarah a David o Teuluoedd yn Gyntaf. Yn ystod y cyfarfod, rhoddwyd adborth am y tri ymgeisydd i Sarah a David, yn ogystal ag argymhelliad y bobl ifanc am ba ymgeisydd oedd orau am y rôl. Diolch mawr i Mia, Eshaan a Kyle am eistedd ar y panel pobl ifanc ac am eu gwaith caled.

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

Young Inspectors

During the past month and a half, Chloe and Cian have been delivering young inspector training sessions to a group of young people at Bryn Y Deryn Pupil Referral Unit in Mynachdy. Six training sessions have been delivered so far, with the young people progressing well during the process. We are hoping that the young people being trained will be able to undertake an inspection in the New Year, if the situation allows it.

The Pupil’s Inclusion Project (PIP) has submitted its self-assessment and evidence for the Participation Standards and is hoping to be inspected as soon as circumstances allow. Cian has been working closely with Craig from PIP to ensure that all their evidence is in order and that they are ready for inspection. 

Arolygwyr Ifanc

Yn ystod y mis a hanner diwethaf, mae Chloe a Cian wedi bod yn hyfforddi grŵp o bobl ifanc o Uned Cyfeirio Disgyblion Bryn Y Deryn yn Mynachdy i fod yn Arolygwyr Ifanc. Mae’r grŵp wedi cwblhau chwech sesiwn hyd yn hyn, gyda’r bobl ifanc yn datblygu’n dda yn ystod y broses. Gobeithiwn fydd gan y bobl ifanc sy’n cael eu hyfforddi y cyfle i gymryd rhan mewn arolwg yn y flwyddyn newydd, os yw’r sefyllfa yn ei galluogi hi.

Mae’r Prosiect Cynnwys Disgyblion (PCD) wedi cyflwyno’u hunan-asesiad a’u tystiolaeth am y Safonau Cyfranogiad ac yn gobeithio cymryd rhan mewn arolwg unwaith i’r amgylchiadau wneud hyn yn bosib. Mae Cian wedi bod yn gweithio’n agos gyda Craig o PCD i wneud yn sicr fod eu tystiolaeth mewn trefn ac eu bod yn barod am yr arolwg.

School Governors Board and Interviewing Sally Holland

One of CYC’s most vocal members has been doing some incredible work recently we would like to share with you. As part of Universal Children’s Day Victor Ciunca interviewed the Children’s Commissioner for Wales Sally Holland around various issues surrounding the Coronavirus pandemic and its effect on children and young people’s education.

Having interviewed the Children’s Commissioner on various issues Victor then took a presentation and recording of his interview to the Cardiff Governors Association Annual Training Conference. Victor presented ideas to the group around the new curriculum, the need for focus on improving young people’s critical and logical thinking in everyday life to build on resilience and independence in young people.

He also spoke about blended learning, the positives and negatives and young people’s wellbeing and how their school life and education affects this. Victor put forward a critical review of current school curriculums and how they don’t prepare young people for real working life where collaboration and researching together are at the heart of the working world. He left the Governors with a strong message. That we want “Education for young people, made by young people, for a bright future”.

To finish the Governors joined together to watch the interview of Victor and Sally Holland and commended him for his work and professionalism. Victor has been a great ambassador to CYC and we look forward to him continuing his work with the School governors Board.

Bwrdd Llywodraethwyr Ysgol a Chyfweld â Sally Holland

Mae un o aelodau mwyaf llafar Cyngor Ieuenctid Caerdydd wedi bod yn gwneud gwaith anhygoel yn ddiweddar yr hoffem ei rannu â chi. Fel rhan o Ddiwrnod Plant y Byd, cyfwelodd Victor Ciunca â Chomisiynydd Plant Cymru, Sally Holland, i drafod materion amrywiol sy’n ymwneud â phandemig y coronafeirws a’i effaith ar addysg plant a phobl ifanc.

Ar ôl cyfweld â’r Comisiynydd Plant am wahanol faterion, aeth Victor wedyn â chyflwyniad a recordiad o’i gyfweliad i Gynhadledd Hyfforddiant Blynyddol Cymdeithas Llywodraethwyr Caerdydd. Cyflwynodd Victor syniadau i’r grŵp ynglŷn â’r cwricwlwm newydd a’r angen i ganolbwyntio ar wella meddwl beirniadol a rhesymegol pobl ifanc mewn bywyd pob dydd er mwyn datblygu gwydnwch ac annibyniaeth ymhlith pobl ifanc.

Siaradodd hefyd am ddysgu cyfunol, yr elfennau cadarnhaol a negyddol a lles pobl ifanc, a sut mae eu bywyd ysgol a’u haddysg yn effeithio ar hyn. Rhoddodd Victor adolygiad beirniadol o gwricwla presennol ysgolion a dweud nad ydynt yn paratoi pobl ifanc ar gyfer bywyd gwaith go iawn lle mae cydweithredu ac ymchwilio ar y cyd wrth wraidd y byd gwaith. Gadawodd neges gref i’r Llywodraethwyr: Ein bod ni eisiau “Addysg i bobl ifanc, gan bobl ifanc, ar gyfer dyfodol disglair”.

I orffen, ymunodd y Llywodraethwyr â’i gilydd i wylio cyfweliad Victor a Sally Holland ac fe’i canmolwyd am ei waith a’i broffesiynoldeb. Mae Victor wedi bod yn gennad gwych i Gyngor Ieuenctid Caerdydd ac rydym yn edrych ymlaen ato’n parhau â’i waith gyda’r Bwrdd Llywodraethwyr Ysgol.

Education Development Board

Firstly we would like to thank Thorfinn Moffat who has been the representative on the Education Development Board (EDB) for CYC. Thorfinn recently stood down as he is due to move to New Zealand, he has been a great representative for CYC. In his place Victor Ciunca attended his first meeting on the 24th November 2020.

Victor was able to discuss points around the current exam situation for young people in 2020-21 and how the pandemic has affected this and various other topics surrounding education in Cardiff.

He was able to not only represent young people but give a unique perspective on how current education systems accessibility is for young people who may not have English as their first language.

We are very proud of both Thorfinn and Victor in their work with the EDB and will continue to ensure young people are heard and their voices represented in this crucial time in education.

Bwrdd Datblygu Addysg

Yn gyntaf, hoffem ddiolch i Thorfinn Moffat sydd wedi bod yn gynrychiolydd ar y Bwrdd Datblygu Addysg (BDA) ar gyfer CIC. Gadawodd Thorfinn ei rôl yn ddiweddar gan ei fod yn bwriadu symud i Seland Newydd. Mae wedi bod yn gynrychiolydd gwych i Gyngor Ieuenctid Caerdydd. Yn ei le, daeth Victor Ciunca i’w gyfarfod cyntaf ar 24 Tachwedd 2020.

Bu modd i Victor drafod pwyntiau ynglŷn â’r sefyllfa bresennol o ran arholiadau i bobl ifanc yn 2020-21 a sut mae’r pandemig wedi effeithio ar hyn ac amrywiol bynciau eraill sy’n ymwneud ag addysg yng Nghaerdydd. Yn ogystal â chynrychioli pobl ifanc, roedd yn gallu rhoi safbwynt unigryw ar hygyrchedd presennol systemau addysg ar gyfer pobl ifanc nad yw’r Gymraeg na’r Saesneg yn iaith gyntaf iddynt.

Rydym yn falch iawn o Thorfinn a Victor yn eu gwaith gyda’r BDA a byddwn yn parhau i sicrhau bod pobl ifanc yn cael eu clywed a bod eu lleisiau’n cael eu cynrychioli yn y cyfnod hollbwysig hwn ym myd addysg.

Race, Equality and Diversity Subgroup

The group has been busy since it formed last month after the priority votes. Shivam Singhal has been elected chair of the group, with Angel Ezeadum being chosen as vice-chair. The group has decided that the focus of their work will be unconscious bias and are looking at both raising awareness around the issue and developing a training resource. Shivam will be meeting with Carly Davies from Cardiff Commitment to discuss the possibility of working together around unconscious bias and seeing if there is scope to raise awareness with local businesses and schools.

Is-grŵp Hil, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth  

Mae’r grŵp wedi bod yn brysur ers ffurfio ym mis Hydref ar ôl y pleidleisiau blaenoriaethau. Cafodd Shivam Singhal ei ethol fel cadeirydd y grŵp, gyda Angel Ezeadum yn cael ei dewis fel is-gadeirydd. Mae’r grŵp wedi penderfynu canolbwyntio ar rhagfarn anymwybodol ac yn edrych ar codi ymwybyddiaeth am y pwnc a creu adnodd sy’n ei esbonio. Bydd Shivam yn cwrdd gyda Carly Davies o Addewid Caerdydd i drafod y posibilrwydd o gydweithio o gwmpas y pwnc rhagfarn anymwybodol a gweld os oes posibilrwydd o godi ymwybyddiaeth gyda busnesau lleol ac ysgolion.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1.png

CYC Priorities for 2020-21

During September and October, CYC members put forward ideas (motions) for issues they want CYC to work on over the next academic year. In total 5 motions were put forward by CYC members and they were:

 1. Education – Eshaan Rajesh
 2. Race, equality & diversity – Shivam Singhal
 3. Extra-curricular activities – Martha Templeman-Lilley
 4. Debate Club – Thorfinn Moffat
 5. LGBTQ+ inclusion in the community – Alicia Owen

During the October CYC general meeting, members debated the motions put forward and then voted for their top 3 priorities. The top 3, and now CYC’s priorities for the 2020-21 academic year are:

 • Education
 • Race, equality & diversity
 • Debate Club

Blaenoriaethau CIC ar gyfer 2020-21

Yn ystod mis Medi a mis Hydref, cynigiodd aelodau CIC syniadau (cynigion) ar gyfer materion y maent am i CIC weithio arnynt dros y flwyddyn academaidd nesaf. Cynigiwyd cyfanswm o 5 cynnig gan aelodau CIC sef:

 1. Addysg – Eshaan Rajesh
 2. Hil, cydraddoldeb ac amrywiaeth – Shivam Singhal
 3. Gweithgareddau allgyrsiol – Martha Templeman-Lilley
 4. Clwb Trafod – Thorfinn Moffat
 5. Cynhwysiant LHDTC+ yn y gymuned – Alicia Owen

Yn ystod cyfarfod cyffredinol CIC ym mis Hydref, trafododd yr aelodau’r cynigion a gyflwynwyd ac yna pleidleisio am eu 3 blaenoriaeth uchaf. Y 3 uchaf, sef blaenoriaethau CIC ar gyfer blwyddyn academaidd 2020-21, yw:

 • Addysg
 • Hil, cydraddoldeb ac amrywiaeth
 • Clwb Trafod

CYC Reformation Chair Election

In October 2020 Lois Render stood down as the Chair of CYC’s Reformation Group due to her travelling to Canada for a lengthened stay. CYC members and AIT staff wish Lois all the best and we cannot wait to hear about her adventures when she comes back.

Due to Lois’ departure, new elections have taken place and CYC members Martha Templeman-Lilley, Shivam Singhal and Mia John put themselves forward for election as the new CYC Reformation Chair.

Thanks must go to all who put themselves forward and well done for delivering 3 inspiring speeches. Mia John was duly elected as the new Chair and Mia now joins CYC’s executive. We wish her well in her new role and congratulations!

Ethol Cadeirydd Grŵp Diwygio CIC

Ym mis Hydref 2020, safodd Lois Render i lawr fel Cadeirydd Grŵp Diwygio CIC gan ei bod yn teithio i Ganada am gyfnod estynedig. Mae aelodau CIC a staff TCA yn dymuno’r gorau i Lois ac ni allwn aros i glywed am ei hanturiaethau pan ddaw’n ôl.

Oherwydd ymadawiad Lois, mae etholiadau newydd wedi’u cynnal ac mae aelodau’r CIC Martha Templeman-Lilley, Shivam Singhal a Mia John wedi cyflwyno cais i gael eu hethol yn Gadeirydd Diwygio newydd CIC.

Diolch i bawb a wnaeth gais a da iawn am gyflwyno 3 araith ysbrydoledig. Etholwyd Mia John yn Gadeirydd newydd a bydd Mia nawr yn ymuno â grŵp gweithredol CIC. Dymunwn yn dda iddi yn ei rôl newydd, a llongyfarchiadau!