Young Inspectors

During the past month and a half, Chloe and Cian have been delivering young inspector training sessions to a group of young people at Bryn Y Deryn Pupil Referral Unit in Mynachdy. Six training sessions have been delivered so far, with the young people progressing well during the process. We are hoping that the young people being trained will be able to undertake an inspection in the New Year, if the situation allows it.

The Pupil’s Inclusion Project (PIP) has submitted its self-assessment and evidence for the Participation Standards and is hoping to be inspected as soon as circumstances allow. Cian has been working closely with Craig from PIP to ensure that all their evidence is in order and that they are ready for inspection. 

Arolygwyr Ifanc

Yn ystod y mis a hanner diwethaf, mae Chloe a Cian wedi bod yn hyfforddi grŵp o bobl ifanc o Uned Cyfeirio Disgyblion Bryn Y Deryn yn Mynachdy i fod yn Arolygwyr Ifanc. Mae’r grŵp wedi cwblhau chwech sesiwn hyd yn hyn, gyda’r bobl ifanc yn datblygu’n dda yn ystod y broses. Gobeithiwn fydd gan y bobl ifanc sy’n cael eu hyfforddi y cyfle i gymryd rhan mewn arolwg yn y flwyddyn newydd, os yw’r sefyllfa yn ei galluogi hi.

Mae’r Prosiect Cynnwys Disgyblion (PCD) wedi cyflwyno’u hunan-asesiad a’u tystiolaeth am y Safonau Cyfranogiad ac yn gobeithio cymryd rhan mewn arolwg unwaith i’r amgylchiadau wneud hyn yn bosib. Mae Cian wedi bod yn gweithio’n agos gyda Craig o PCD i wneud yn sicr fod eu tystiolaeth mewn trefn ac eu bod yn barod am yr arolwg.

Family Help Advisor Interviews

As part of our young interviewers programme, three of our CYC members sat on a young person’s interview panel for the position of ‘Family Help Advisor’ which is managed by Families First. Mia John sat on the panel as chair, supported by Eshaan Rajesh and Kyle Eldridge. Three candidates were interviewed for the role, with the final decision being made by Families First in early December. After the interviews, the panel met with Sarah and David from Families First. During this meeting the young people were able to give their feedback on the candidates and give their recommendation on who they felt was best suited for the role. A big thank you to Mia, Eshaan and Kyle for sitting on the young person’s panel and for their hard work.

Cyfweliadau Cynghorwr Cymorth Teulu

Fel rhan o’n rhaglen cyfwelwyr ifanc, eisteddodd tri o aelodau CIC ar banel cyfweliad pobl ifanc am y rôl ‘Cynghorwr Cymorth Teulu’ sy’n cael ei rheoli gan Teuluoedd yn Gyntaf. Eisteddodd Mia John ar y panel fel cadeirydd, gyda Eshaan Rajesh a Kyle Eldridge yn cefnogi. Cafodd tri ymgeisydd eu cyfweld, gyda’r penderfyniad terfynol yn cael ei wneud ar ddechrau mis Rhagfyr. Ar ôl y cyfweliadau, bu cyfarfod rhwng y bobl ifanc â Sarah a David o Teuluoedd yn Gyntaf. Yn ystod y cyfarfod, rhoddwyd adborth am y tri ymgeisydd i Sarah a David, yn ogystal ag argymhelliad y bobl ifanc am ba ymgeisydd oedd orau am y rôl. Diolch mawr i Mia, Eshaan a Kyle am eistedd ar y panel pobl ifanc ac am eu gwaith caled.

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

Race, Equality and Diversity Subgroup

The group has been busy since it formed last month after the priority votes. Shivam Singhal has been elected chair of the group, with Angel Ezeadum being chosen as vice-chair. The group has decided that the focus of their work will be unconscious bias and are looking at both raising awareness around the issue and developing a training resource. Shivam will be meeting with Carly Davies from Cardiff Commitment to discuss the possibility of working together around unconscious bias and seeing if there is scope to raise awareness with local businesses and schools.

Is-grŵp Hil, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth  

Mae’r grŵp wedi bod yn brysur ers ffurfio ym mis Hydref ar ôl y pleidleisiau blaenoriaethau. Cafodd Shivam Singhal ei ethol fel cadeirydd y grŵp, gyda Angel Ezeadum yn cael ei dewis fel is-gadeirydd. Mae’r grŵp wedi penderfynu canolbwyntio ar rhagfarn anymwybodol ac yn edrych ar codi ymwybyddiaeth am y pwnc a creu adnodd sy’n ei esbonio. Bydd Shivam yn cwrdd gyda Carly Davies o Addewid Caerdydd i drafod y posibilrwydd o gydweithio o gwmpas y pwnc rhagfarn anymwybodol a gweld os oes posibilrwydd o godi ymwybyddiaeth gyda busnesau lleol ac ysgolion.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1.png

CYC Environment Subgroup 2019-20

We are excited to share with you the work of Cardiff Youth Council’s 2019-20 Environment Subgroup.

The group has worked collaboratively to pool the most sustainable businesses around Cardiff, charging points for electric cars and charity shops into 1 resource. We would like to particularly thank Eshaan Rajesh for all of the hard work he put into this, especially during the lockdown.

*Disclaimer* This work began prior to the COVID-19 pandemic therefore some information could be/become quickly outdated.

CYC’s Vegan Discovery Challenge

Welcome to CYC’s Vegan Discovery Challenge – we’re really excited to share this with all of you! This has been created with the aim to help make veganism more accessible to a larger group of people and so, we are challenging you to try out brand new vegan recipes from some categories. Try something new, take a picture, and tag us on social media! We’re really looking forward to seeing what you create.
There are 7 sections to this challenge:

 • Vegan Wraps
 • Vegan Pasta
 • Vegan Pizza
 • Vegan Desserts
 • Vegan Soups
 • Vegan International Foods
 • Vegan Sides


If you’re looking for inspiration, here are some recipes (some from online and other created by CYC members themselves) that you can try out.

Her Darganfod Figan CIC


Croeso i Her Darganfod Figan CIC – rydym yn hapus iawn o gael rhannu hyn gyda chi i gyd! Crëwyd hyn gyda’r nod o helpu i wneud figaniaeth yn fwy hygyrch i grŵp mwy o bobl ac felly, rydym yn eich herio i roi cynnig ar ryseitiau figan newydd sbon o ambell gategori. Rhowch gynnig ar rywbeth newydd, tynnwch lun, a thagiwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol! Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weld beth grëwch chi.
Mae 7 adran i’r her hon:

 • Tortillas Figan
 • Pasta Figan
 • Pizza Figan
 • Pwdinau Figan
 • Cawl Figan
 • Bwydydd Rhyngwladol Figan
 • Pytiau Ychwanegol Figan

Os ydych chi’n chwilio am ysbrydoliaeth, dyma ryseitiau (rhai o’r rhyngrwyd ac eraill a grëwyd gan aelodau CIC eu hunain) y gallwch roi cynnig arnynt.