Cantonian High School PSE Day

chs rights

Recently AIT where asked to support a PSE day at Cantonian High School to look at democracy and voting systems within the UK. With the help of CYC members the staff developed a one hour workshop that was delivered to 115 students throughout the day during six lessons.

 The session looked at a number of different areas that included:

  • Levels of democracy, across the UK for both adults and young people
  • The difference between Government and Parliament
  • Who is elected to represent them locally (Cardiff) nationally (Wales) and UK wide
  • How to vote in an election
  • Laws around ‘when to’ and ‘who can’ vote

We also looked at the UNCRC – Children’s rights and what they meant to the class.  The sessions were successful with some great debates and discussions and we also had some very interesting answers to a quiz that formed part of the lesson.

We look forward to taking part in another PSE day at the school in the future.

 

Diwrnod ABCh Ysgol Uwchradd Cantonian

Yn ddiweddar, gofynnwyd i TCA gefnogi diwrnod ABCh yn Ysgol Uwchradd Cantonian i edrych ar ddemocratiaeth a systemau pleidleisio yn y DU. Gyda chymorth aelodau’r CIC, datblygodd staff weithdy awr ar gyfer 115 myfyriwr trwy’r diwrnod yn ystod chwe gwers. Edrychodd y sesiwn ar nifer o wahanol ardaloedd, yn cynnwys: Lefelau democratiaeth trwy’r DU ar gyfer oedolion a phobl ifanc. Y gwahaniaeth rhwng y Llywodraeth a’r Senedd Pwy gaiff ei ethol i’w cynrychioli yn lleol (Caerdydd), yn genedlaethol (Cymru) a’r DU gyfan. Sut mae pleidleisio mewn etholiad. Cyfreithiau ynghylch pryd cewch a phwy gaiff bleidleisio. Edrychom hefyd ar CCUHP, Hawliau Plant a beth oedd hyn yn ei olygu i’r dosbarth. Bu’r sesiynau yn llwyddiannus a chafwyd dadleuon a thrafodaethau gwych a chawsom hefyd atebion diddorol iawn i gwis a oedd yn rhan o’r wers.

Rydym yn edrych ymlaen at gymryd rhan mewn diwrnod ABCh arall yn yr ysgol yn y dyfodol.

 

Leave a Reply