MindHub

Alongside the three new priorities of CYC, MindHub and young people’s mental health and wellbeing continues to be a priority to CYC with dedicated monthly sessions and fresh new ideas!

The young people have created promotional videos to advertise MindHub to schools, Youth service and across various social media platforms to raise awareness to young people of the support available, whilst also looking at small website developments and changes. This included updating the CYC webpage so you can now find MindHub from our main webpage.

The group have had the pleasure to meet with resilience workers to develop training packages around mental health and wellbeing for young people and staff. During this time they also supported the resilience staff in ideas around creating “ICare box’s” that could be used to support people during the Coronavirus pandemic with their mental health. The group will also be influential in the development of training packages for staff and young people around various key themes identified relating to young people’s mental health in Cardiff.

In addition to working with the resilience staff the group have been in discussion to work with the Young Creators Group at the start of the new year, potentially to create a Q+A session around mental health in Cardiff and specifically how MindHub can support young people and why it was made.

There are many exciting ideas in development for MindHub, some that you can expect to see in the coming New Year!

Hyb Meddwl

Yn ogystal â thair blaenoriaeth newydd Cyngor Ieuenctid Caerdydd, mae Hyb Meddwl ac iechyd meddwl a lles pobl ifanc yn parhau i fod yn flaenoriaeth i’r Grŵp Cefnogi Plant gyda sesiynau misol pwrpasol a syniadau blaengar newydd!

Mae’r bobl ifanc wedi creu fideos hyrwyddo i hysbysebu Hyb Meddwl gerbron ysgolion, y gwasanaeth ieuenctid ac ar draws gwahanol lwyfannau cyfryngau cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth i bobl ifanc o’r cymorth sydd ar gael, wrth ystyried mân ddatblygiadau a newidiadau i wefannau bach ar yr un pryd. Roedd hyn yn cynnwys diweddaru tudalen we CIC fel y gallwch nawr ddod o hyd i Hyb Meddwl o’n prif dudalen we.

Cafodd y grŵp y pleser o gwrdd â gweithwyr gwydnwch i ddatblygu pecynnau hyfforddi ynglŷn ag iechyd meddwl a lles i bobl ifanc a staff. Yn ystod y cyfnod hwn, roeddent hefyd yn cefnogi’r staff gwydnwch gyda syniadau ynghylch creu “blychau ICare” y gellid eu defnyddio i gefnogi pobl gyda’u hiechyd meddwl yn ystod pandemig y coronafeirws. Bydd y grŵp hefyd yn ddylanwadol wrth ddatblygu pecynnau hyfforddi ar gyfer staff a phobl ifanc o amgylch themâu allweddol amrywiol a nodwyd sy’n ymwneud ag iechyd meddwl pobl ifanc yng Nghaerdydd.

Yn ogystal â gweithio gyda’r staff gwydnwch, mae’r grŵp wedi bod yn trafod gweithio gyda’r Grŵp Creawdwyr Ifanc ar ddechrau’r flwyddyn newydd, o bosibl i greu sesiwn Holi ac Ateb ynghylch iechyd meddwl yng Nghaerdydd ac yn benodol sut y gall Hyb Meddwl gefnogi pobl ifanc a pham y cafodd ei greu.

Mae llawer o syniadau cyffrous yn cael eu datblygu ar gyfer Hyb Meddwl, rhai y gallwch ddisgwyl eu gweld yn y flwyddyn newydd sydd ar ddod!

Leave a Reply