Rethinking Education

Rethinking Education, Rethinking our Society!

Written by Victor Ciunca (Twitter – @VictorCiuncaMYP)

MYP for Cardiff, Member of the Eurochild Council, Cardiff Youth Council member and Member of the Youth Board Wales – Mental Health
ASI dros Gaerdydd, Aelod o Gyngor Eurochild, aelod o Gyngor Ieuenctid Caerdydd ac Aelod o Fwrdd Ieuenctid Cymru-Iechyd Meddwl

In May, I had the opportunity to participate in the Ideas World Cup, a global competition where people contributed ideas to overcome the various problems that arose during COVID-19. I sent in 4 ideas, of which, 2 reached the semi-finals. One of them was about rethinking the educational system, and the other about agricultural development.

Due to the problems in education during the pandemic, my idea of rethinking education was supported by Cardiff Youth Council, Cardiff Commitment and Councillor Sarah Merry (Deputy Leader & Cabinet Member for Education for Cardiff Council). I was invited to attend an Education Development Board (EDB) meeting, where I had the opportunity to present my idea of rethinking the education system.

During this meeting I discussed various factors such as; how information is provided to students, increasing students’ interest in seeking out-of-school opportunities such as work experience, or unforeseen situations to consider (Covid-19). I also discussed adapting to the new generations, to the real problems that young people face or will face in the future.

Researchers have shown that not all children can work well in a team, that there are children who are more creative on their own; sometimes their skills and creativity could be limited due to the structure of the school.

Finally, I talked about my own experience as a student at GCSE level. Probably the biggest damage COVID -19 caused to young people in the UK was the cancellation of the GCSE and A-Level exams. You prepare for months in a row, and a month and a half before the first exam, you find out they’re cancelled, that there will be no Prom, and today is your last day in High School. I believe that education should focus on a young people’s emotional development, change of thinking, and openness to the world around him. Students need to be encouraged, given opportunities, taught to see more than one answer and to think from all points of view!

After this meeting, I decided to put forward my idea of rethinking education as a motion for the Make Your Mark Ballot as I am one of the Members of the UK Youth Parliament (MYPs) for Cardiff. All the problems that arose during this period show that there is a need to rethink education, to digitalise it. The latest update I’ve had (at the time of writing) is that my motion has passed the British Youth Council filter and will soon be discussed by other MYPs at the September Annual Virtual Conference and I hope it will be one of the motions to be discussed in the House of Common this year.

In conclusion, I believe that rethinking education is a necessity and I am glad that I had the opportunity to represent Cardiff Youth Council at the Cardiff EDB meeting and that I had an excellent dialogue with the board members who supported my idea.

Ailfeddwl am Addysg

Ailfeddwl am Addysg, Ailfeddwl am ein Cymdeithas!

Ysgrifenwyd gan Victor Ciunca (Trydar – @VictorCiuncaMYP)

Ym mis Mai, cefais gyfle i gymryd rhan yng Nghwpan Syniadau’r Byd, cystadleuaeth fyd-eang lle roedd pobl yn cyfrannu syniadau i oresgyn y problemau amrywiol a gododd yn ystod COVID-19.  Cyflwynais 4 syniad, a chyrhaeddodd 2 ohonynt y rownd gynderfynol. Roedd un o’r syniadau’n ymwneud ag ailystyried y system addysg, a’r llall am ddatblygiadau amaethyddol.

Oherwydd y problemau mewn addysg yn ystod y pandemig, cafodd fy syniad ynghylch ailfeddwl am addysg gefnogaeth gan Gyngor Ieuenctid Caerdydd, Addewid Caerdydd a’r Cynghorydd Sarah Merry (Dirprwy Arweinydd ac Aelod y Cabinet dros Addysg Cyngor Caerdydd). Cefais fy ngwahodd i fynd i gyfarfod y Bwrdd Datblygu Addysg, lle cefais gyfle i gyflwyno fy syniad ynghylch ailystyried y system addysg.

Yn ystod y cyfarfod hwn, trafodais ffactorau amrywiol megis; sut mae gwybodaeth yn cael ei rhoi i fyfyrwyr, cynyddu diddordeb myfyrwyr mewn chwilio am gyfleoedd y tu allan i’r ysgol, fel profiad gwaith er enghraifft, neu sefyllfaoedd nad oes modd eu rhagweld i’w hystyried (Covid-19). Trafodais hefyd fesurau i addasu i’r cenedlaethau newydd, ac addasu i’r problemau go iawn mae pobl ifanc yn eu hwynebu nawr neu y byddant yn eu hwynebu yn y dyfodol.

Mae ymchwilwyr wedi dangos na all pob plentyn weithio’n dda mewn tîm, bod plant sy’n fwy creadigol ar eu pennau eu hunain; weithiau gall eu sgiliau a’u creadigrwydd gael eu cyfyngu oherwydd strwythur yr ysgol.

Yn olaf, siaradais am fy mhrofiad fy hun fel myfyriwr lefel TGAU. Mae’n debyg mai’r niwed mwyaf achosodd COVID -19 i bobl ifanc y DU oedd canslo’r arholiadau TGAU a Safon Uwch. Rydych chi’n paratoi am fisoedd lawer, a mis a hanner cyn yr arholiad cyntaf, rydych chi’n clywed eu bod yn cael eu canslo, na fydd Prom, ac mai heddiw yw eich diwrnod olaf yn yr Ysgol Uwchradd. Rwy’n credu y dylai addysg ganolbwyntio ar ddatblygiad emosiynol pobl ifanc, newid ffyrdd o feddwl a pheri iddyn nhw fod yn agored i’r byd o’u hamgylch. Mae angen annog myfyrwyr, rhoi cyfleoedd iddyn nhw, eu haddysgu i weld mwy nag un ateb ac i ystyried pob safbwynt!

Ar ôl y cyfarfod hwn, penderfynais gyflwyno fy syniad ynghylch ailfeddwl am addysg fel cynnig ar gyfer Pleidlais Gwneud Eich Marc gan fy mod yn un o Aelodau Senedd Ieuenctid y DU (ASI) dros Gaerdydd. Mae’r holl broblemau a gododd yn ystod y cyfnod hwn yn dangos bod angen ailystyried addysg, ei gwneud yn fwy digidol.  Y diweddaraf hyd yn hyn (ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn) yw bod fy nghynnig wedi pasio hidlydd Cyngor Ieuenctid Prydain ac y bydd yn cael ei drafod cyn bo hir gan ASIau eraill yng Nghynhadledd Rithwir Flynyddol mis Medi ac rwy’n gobeithio y bydd yn un o’r cynigion gaiff eu trafod yn y Tŷ Cyffredin eleni.

I gloi, credaf fod ailfeddwl am addysg yn angenrheidiol ac rwyf yn falch i fi gael y cyfle i gynrychioli Cyngor Ieuenctid Caerdydd yng nghyfarfod Bwrdd Datblygu Addysg Caerdydd a ‘mod i wedi cael trafodaeth ardderchog gydag aelodau’r bwrdd a gefnogodd fy syniad.

My experience of lockdown

Written by Martha Templeman – Lilley

When I started high school in September, I imagined being utterly thrilled on the last day of the year to be able to kick back and watch some TV without worrying about homework or the deafening alarm sounding at 6am. The last thing I expected, was by the time that wonderous July day was not that far in the distance, the memory of my confusing timetable and the racket of the canteen queue had already begun to slowly fade away. This year could not have gone any differently to what I originally envisioned when it began. In some ways it has been completely hellish, and the world has been ruined some may say beyond repair, but for me personally, this has been a brilliant couple of months.

For the first time ever, I have a flourishing social life, I am relaxed for the vast majority of the time and have had opportunities to do so many things I have wanted to do for a very, very long time. The world is an extremely different place to what it was a year ago, as I was preparing for one of the biggest transitions in my life, but that does not necessarily mean that this enormous, global change is an entirely negative event. In fact, it opens the world up to new possibilities which I am sure will bring us out of the deep, dark tunnel we are currently trapped in and into a new and exciting world created from the ways we have adapted and the resilience we have shown during these unimaginable times.

Martha

Fy Mhrofiad i o’r Cyfnod Cloi

gan Martha Templeman – Lilley

Pan ddechreuais i yn yr ysgol uwchradd ym mis Medi, ro’n i’n edrych ‘mlaen at gael joio mas draw ar ddiwrnod olaf y flwyddyn a gallu ymlacio a gwylio’r teledu heb boeni am waith cartref neu’r larwm byddarol yn canu am 6am. Y peth olaf o’n i’n ei ddisgwyl oedd, erbyn y diwrnod hudolus ‘na ym mis Gorffennaf, sydd ar y gorwel, y byddai’r atgof o fy amserlen ddryslyd a thwrw’r ciw cinio wedi dechrau diflannu yn barod. Ni allai’r flwyddyn hon fod wedi bod yn fwy gwahanol i’r hyn ro’n i’n ei ddisgwyl. Mewn rhai ffyrdd, mae wedi bod yn hollol uffernol, ac mae rhai pobl yn dweud bod y byd wedi cael ei ddifetha y tu hwnt i obaith, ond i fi yn bersonol, mae’r rhain wedi bod yn gwpl o fisoedd gwych.

Am y tro cyntaf erioed, mae gen i fywyd cymdeithasol ffyniannus, dwi’n llwyddo i ymlacio y rhan fwyaf o’r amser a dwi wedi cael cyfleoedd i wneud cymaint o bethau yr oeddwn i eisiau eu gwneud am amser hir iawn, iawn. Mae’r byd yn lle tra gwahanol i’r hyn ydoedd flwyddyn yn ôl, pan o’n i’n paratoi am un o’r newidiadau mwyaf yn fy mywyd, ond nid yw hynny o reidrwydd yn golygu bod y newid enfawr, byd-eang hwn yn ddigwyddiad cwbl negyddol. Yn wir, mae’n agor y byd i bosibiliadau newydd a fydd, dwi’n siŵr, yn dod â ni allan o’r twnnel dwfn, tywyll yr ydym yn sownd ynddo ar hyn o bryd ac i fyd newydd a chyffrous a grëwyd o’r ffyrdd yr ydym wedi addasu a’r gwydnwch yr ydym wedi’i ddangos yn ystod yr amseroedd digynsail hyn.

Shivam, 15

Since that fateful day over 6 weeks ago when schools were closed, I have begun feeling like I am living another life. Being a 15-year-old amid his GCSEs, adapting to lockdown was a monumental shock. The first few weeks felt like a directionless limbo, yet I suddenly felt so much freer. Without the morbid daily routine that made every day feel like a repetition of the last, I now had the time, the opportunity and the means (from the wide array of resources becoming freely available online) to pursue new interests. This has allowed many people, including me, to discover hobbies that we ‘never have the time’ for. Honestly, that has been refreshing in a time of hardship.

I feel very lucky to receive so much support from both my school and Cardiff Youth Council during this time. Still, it has been hard to adapt to life so quickly. As a squash player, I miss the high of long, exhausting matches. I feel for all those who can’t access their passions because of the pandemic. It has been particularly hard staying in contact with friends – a large amount are going to different schools for post-16 education and so, these are the last moments of any close interaction. Nevertheless, however hard it has been, this has been a time that demonstrates our unity and I truly believe that this lockdown has as many opportunities as challenges.

Shiv

Shivam, 15

Ers y diwrnod tyngedfennol hwnnw dros 6 wythnos yn ôl pan gaewyd ysgolion, rwyf wedi dechrau teimlo fel fy mod yn byw bywyd arall. Roedd bod yn 15 oed yng nghanol ei arholiadau TGAU, yn addasu i’r cyfnod cloi, yn sioc enfawr. Roedd yr ychydig wythnosau cyntaf yn teimlo fel limbo digyfeiriad, ond yn sydyn roeddwn i’n teimlo cymaint yn fwy rhydd. Heb y drefn ddyddiol ddiflas a wnaeth bob dydd i deimlo’r un fath, roedd gen i’r amser, y cyfle a’r modd (o’r amrywiaeth eang o adnoddau sydd ar gael yn rhwydd ar-lein) i ddilyn diddordebau newydd. Mae hyn wedi galluogi llawer o bobl, gan gynnwys fi, i ddarganfod hobïau nad oedd gennym ‘amser i’w gwneud’. A bod yn onest, mae hynny wedi bod yn braf mewn cyfnod o galedi.

Rwy’n teimlo’n lwcus iawn i gael cymaint o gefnogaeth gan fy ysgol a Chyngor Ieuenctid Caerdydd yn ystod y cyfnod hwn. Er, mae wedi bod yn anodd addasu i fywyd mor gyflym. Fel chwaraewr sboncen, rwy’n colli’r wefr o gemau hir, blinedig. Rwy’n teimlo i bawb na allant wneud y pethau maen nhw’n frwd drostynt oherwydd y pandemig. Mae wedi bod yn arbennig o galed i aros mewn cysylltiad â ffrindiau – mae llawer yn mynd i wahanol ysgolion ar gyfer addysg ôl-16 ac felly, dyma eiliadau olaf unrhyw ryngweithio agos. Serch hynny, waeth pa mor galed y mae wedi bod, mae hwn wedi bod yn gyfnod sy’n dangos ein hundod ac rwy’n credu’n wirioneddol bod cymaint o gyfleoedd â heriau yn ystod y cyfnod cloi.

I nearly always refuse to watch films.

Anonomous CYC member, 17

My past two years have been monopolised by this relentless drive inside, uninfluenced by anyone but me, to achieve. Going into year 12, I often found myself swaying on my feet, drunk on tiredness. Many hours spent sobbing to a counsellor lead me to realise, painfully obvious, that I was too busy. Upon reflection, I think having being used to pushing all hours meant I never really gained the intended free time to step back by dropping a few activities off my list. Instead, I obsessed about my sport and landed heavily with a tendon injury in my hand. Dismissing my injury and persisting to climb only lead it to spread.

Eventually, I found myself in excruciating pain, black and blue knuckled, and was signed off climbing by the doctor for two months. Upon reading, I found out the condition was called ‘climber’s finger’ and was an ‘overuse injury, defined as injuries that result from a mechanism of repetitive and cumulative micro-trauma, without a specific onset incident.’ I’d found my breaking point. This injury was physical but the same premise applies mentally. The point of exhaustion is measured differently between us: some of us can run 16 km and be as exhausted as someone who runs 2km. It might seem that this is down to our own fitness, our ability to train, resilience but I believe, it’s rather due to our circumstances. The individual running a 2km could have been running through a tornado while the 16km runner could have been aided by super shoes and professional coaching. Nevertheless, no matter the cause, we all experience exhaustion and often don’t realise we have until far beyond that point.

This lockdown has forced me to sit down and be still for once. My friends still tease me that I keep my day busier than they do without the lockdown but I’ve experienced an unprecedented miracle during this time too… I finally sat through a whole film. Fight Club had me in a zombie-like state for its entirety. If you’re looking for recommendations, I highly endorse it. I’m not suggesting this situation we’ve all been thrown into is a beach, minus the beach holiday but I don’t think this time should be received as a burden on our brimming schedules. I’ll never be able to spend the whole day in bed and so I continue to keep active with schoolwork, guitar practise and a daily exercise but for the first time in a while, I’m enjoying allowing myself a lie in.

I challenge you to try something that you’ve always wanted to do but never had the time to do.

Climbing

Fe fyddaf i bron bob tro’n gwrthod gwylio ffilmiau.

Aelod anhysbys CIC, 17

Mae’r ddwy flynedd diwethaf wedi cael eu meddiannu gan yr ysfa yma i lwyddo, heb ddylanwad unrhyw un ond f’un i arni. Wrth fynd i flwyddyn 12, ces i fy hun yn aml yn siglo ar fy nhraed, yn feddw gan flinder. Wedi oriau yn crio wrth gwnselydd, des i i ddeall ei bod hi’n boenus o amlwg, fy mod i’n rhy brysur. Ar ôl ystyried, ‘dw i’n meddwl gan fy mod i wedi arfer bod yn brysur bob awr roedd gen i, ches i erioed yr amser rhydd byddwn i’n bwriadu ei gael i gamu yn ôl a gollwng ambell weithgaredd oddi ar fy rhestr. Yn hytrach na hynny, daeth fy chwaraeon yn obsesiwn a ches i anaf yng ngewyn y llaw. Gwaethygu wnaeth e achos fy mod i wedi ei anwybyddu a dal ati i ddringo.

Yn y pen draw, roeddwn i mewn poen annioddefol, roedd fy migyrnau i’n ddu a glas a dywedodd y meddyg wrtha i am beidio â dringo am ddeufis. Wedi darllen rhywfaint, dysgais mai ‘bys y dringwr’ oedd y cyflwr hwn, sef ‘anaf gorddefnyddio, a ddiffinnir fel anaf sy’n dod o ganlyniad i fecanwaith o drawma micro ailadroddus a chronnus heb unrhyw un digwyddiad penodol yn ei gychwyn.’ Dyma fi wedi cyrraedd pen fy nhennyn, corfforol oedd yr anaf hwn ond mae’r syniad yr un mor berthnasol yn feddyliol. Mae pwynt ymlâdd yn wahanol gan bawb: gall rhai ohonom redeg 16 km a blino cymaint â rhywun sy’n rhedeg 2 km. Gall ymddangos mai ein ffitrwydd, ein gallu i hyfforddi, ein gwytnwch sy’n llywio hyn ond ’dw i’n meddwl mai ein hamgylchiadau sydd yn dylanwadu fwyaf. Gallai’r person sy’n rhedeg 2km fod wedi bod yn rhedeg drwy dornado a gallai’r un sy’n rhedwr 16km fod wedi cael ei gynorthwyo gan esgidiau arbennig a hyfforddiant proffesiynol. Serch hynny; waeth beth yw’r achos, rydyn ni i gyd yn gorflino weithiau, ac yn aml dydyn ni ddim yn sylweddoli hynny nes ein bod ymhell heibio’r pwynt hwnnw.

Mae’r cyfnod cloi wedi fy ngorfodi i eistedd a bod yn llonydd am unwaith. Mae fy ffrindiau i’n dal i dynnu arna i yn dweud ‘mod i’n cadw fy niwrnod yn brysurach na nhw hyd yn oed pan na fydd cloi, ond ‘dw i wedi profi gwyrth ddigynsail yn ystod y cyfnod yma hefyd… Eisteddais i a gwylio ffilm gyfan. Bues i’n eistedd fel delw drwy gydol Fight Club. Os ydych chi’n chwilio am argymhellion, dyma i chi stamp cymeradwyaeth gen i arni! Dydw i ddim yn awgrymu mai rhyw fath o wyliau heb y glan môr ydy’r cyfnod hwn, ond dydw i ddim chwaith yn credu y dylai’r cyfnod fod yn faich ychwanegol ar y pwysau sydd eisoes arnom. Fydda i byth yn gallu treulio’r diwrnod cyfan yn y gwely ac felly rwy’n parhau i gadw’n weithgar gyda gwaith ysgol, ymarfer gitâr ac ymarfer corff bob dydd ond am y tro cyntaf ers hydoedd, ‘dw i’n mwynhau gadael i fy hun gysgu’n hwyr. ‘Dw i’n gosod her i chi roi cynnig ar rywbeth rydych chi wastad wedi bod eisiau ei wneud ond erioed wedi cael yr amser i’w wneud.

Life in Lockdown

Written by Saffron Vanderkolk – Pellow, 16

The last two months have been the strangest of my life; from having my GCSE’s cancelled to celebrating birthdays virtually, everything is upside down and back to front. The strange thing is this is the calmest I have felt in ages. In an ordinary world I’m constantly running from school to extra-curricular activities, while studying for exams, working a parttime job and finding time in my schedule to see friends and family, it’s like being on treadmill; always going but never ending. Now it’s stopped… Suddenly clubs are cancelled, schools and workplaces are shut, and I’m not allowed near elderly relatives however, I have time for me.

Of course I miss going out, I was going on holiday with my friends this summer but now it’s cancelled. I can’t wait to have a real life conversation with someone other than the people in my house but I’ve learnt to cook, started DIY projects and read books I’ve been planning to for ages, all things I have never had the chance to do before. I know for some lockdown has been a terrible time and it’s not easy on anyone, but I’ve managed to find the positives and I’m feeling the best I have in a long time. Lockdown has taught me the importance of taking time out for myself and focusing on things that make me happy.

Saff

Bywyd yn ystod y Cyfnod Cloi

gan Saffron Vanderkolk – Pellow, 16

Y ddau fis diwethaf fu’r rhai rhyfeddaf yn fy mywyd; o gael fy TGAU wedi eu canslo i ddathlu penblwyddi’n rhithwir, mae popeth yn wyneb-i-waered a’r tu ôl ymlaen. Y peth rhyfedd yw ‘mod i’n teimlo’n fwy tawel fy meddwl nag ers amser maith. Mewn byd cyffredin dwi’n rhedeg yn gyson o’r ysgol i weithgareddau allgyrsiol, wrth astudio ar gyfer arholiadau, gweithio swydd ran-amser a dod o hyd i amser yn fy amserlen i weld ffrindiau a theulu. Mae fel bod ar beiriant rhedeg; bob amser yn mynd ond byth yn dod i ben. Nawr mae wedi stopio… Yn sydyn mae clybiau’n cael eu canslo, ysgolion a gweithleoedd ar gau, a dydw i ddim yn cael bod yn agos at berthnasau oedrannus. Fodd bynnag, mae ‘da fi amser i fi.

Wrth gwrs ‘mod i’n gweld eisiau mynd mas, ro’n i’n mynd ar wyliau gyda fy ffrindiau yr haf hwn ond nawr mae wedi cael ei ganslo. Alla i ddim aros i gael sgwrs go iawn gyda rhywun heblaw’r bobl yn fy nhŷ i ond dwi wedi dysgu coginio, dechrau prosiectau DIY a darllen llyfrau dwi wedi bod yn bwriadu eu darllen ers oesoedd; pethau dwi heb gael amser i’w gwneud o’r blaen. Dwi’n gwybod bod y cyfnod cloi wedi bod yn ofnadwy i rai, ac nid yw’n hawdd ar unrhyw un, ond dwi wedi llwyddo i ddod o hyd i’r pethau cadarnhaol a dwi’n teimlo’n well nawr nag ers amser maith. Mae’r cyfnod cloi wedi dangos y pwysigrwydd o wneud amser i fi fy hun a chanolbwyntio ar bethau sy’n fy ngwneud i’n hapus.

 

Kyle Jamie Eldridge, 23

My experience of lockdown has been of loneliness and hope. Focusing on loneliness, incidents like me having symptoms of the virus have made me vulnerable especially because I live on my own. However, hope has come in the forms of a telephone call, text message and many other forms of kindness. My thoughts and feelings during this experience were of fear and peace. I was fearful of going to lose my home, as I was not productive in taking the reins of sorting out my financial issues of my property, however, I was at peace, when my landlord helped me out. I am most looking forward to becoming free from loneliness and fear and having more hope and peace once this lockdown is over and I hope this is the case for everyone around me as well, as for what comes up must come down and we can all thrive again. The things that I am missing is a hug for the lack of physical contact, which is damaging to wellbeing. Furthermore, I am missing being at liberty, as being controlled generates fear. This quote carriers me forward regardless: ‘Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.’ – Albert Einstein.

Kyle

Kyle Jamie Eldridge, 23

Mae fy mhrofiad o’r cyfnod cloi wedi bod yn un o unigrwydd a gobaith. Gan ganolbwyntio ar unigrwydd, mae digwyddiadau fel fi’n cael symptomau o’r feirws wedi fy ngwneud i’n agored i niwed yn enwedig oherwydd fy mod yn byw ar fy mhen fy hun. Fodd bynnag, mae gobaith wedi dod ar ffurf galwad ffôn, neges destun a llawer o fathau eraill o garedigrwydd. Mae fy meddyliau a’m teimladau yn ystod y profiad hwn wedi cynnwys ofn a heddwch. Roeddwn yn ofni fy mod yn mynd i golli fy nghartref, gan nad oeddwn yn gynhyrchiol wrth gymryd yr awenau o ran datrys materion ariannol o ran fy eiddo, fodd bynnag, roeddwn yn hapus pan helpodd fy landlord fi i wneud hynny. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at beidio â bod yn unig ac ofnus a chael mwy o obaith a heddwch ar ôl i’r cyfnod cloi hwn ddod i ben ac rwy’n gobeithio y bydd hyn yn wir i bawb o’m hamgylch hefyd, o ran yr hyn y mae’n rhaid i ni ei wneud, a gall pob un ohonom ffynnu eto. Y pethau dwi’n eu colli yw cael cwtsh oherwydd y diffyg cyswllt corfforol, sy’n niweidiol i les. Ar ben hynny, rwy’n colli fy rhyddid, gan fod cael fy rheoli yn creu ofn. Ond mae’r dyfyniad hwn yn fy helpu: ‘Dysgwch o ddoe, gan fyw am heddiw a gobeithio am yfory.’ Albert Einstein.

Helping Leonard Chesire

Written by Kyle Eldridge

Young man explains why he would like to see ‘My Voice My Choice’ in his community and why it is essential to be in other communities to get disabled people to have their voices heard.

As the Covid-19 pandemic gets worse day by day, young man Kyle Jamie Eldridge, has stepped up to the challenge of helping Leonard Cheshire. Here he tells us why he thinks it is essential for it to be in other communities, to get disabled people to have their voices heard.

“I think it is particularly important to have ‘My Voice My Choice’ in Monmouthshire, due to the fact that I personally feel that disabled people are forgotten on a national basis and I would like to change that and showcase the best that the country has to offer, in regards to disabled people despite the rurality of my county. Furthermore, communities like Powys are similar and I believe there is wasted opportunity being squandered and now is the time to radiate that diversity, that is what makes Wales a unique nation indeed. Finally, this quote radiates my true feelings”, says Kyle.

“There is no greater disability in society, than the inability to see a person as more”, by Robert M. Hensel.

When referring to uncovering potential solutions/changes needed for issues Kyle continued to say: “Better co-operation is required between two organisations, to ensure that the disability representation question is guaranteed in areas of Wales.” Kyle then went on to state that the best solution was “For all organisations to come together, with a clear aim of what all parties want and ensuring an easy, but clear partnership to do just that. It is their primary function, as organisations, to work together, be an example of good business and to be in touch with what people would like from them and it is with such a framework that society is progressive in providing for all, but, also maintaining traditional values of respect and decency as a whole”.

Helpu Leonard Chesire

Ysgrifenwyd gan Kyle Eldridge

Dyn ifanc yn egluro pam y byddai’n hoffi gweld ‘Fy Llais Fy Newis’ yn ei gymuned a pham ei bod yn hanfodol bod mewn cymunedau eraill i gael pobl anabl i leisio eu barn.

Wrth i bandemig Covid-19 waethygu o ddydd i ddydd, mae’r dyn ifanc Kyle Jamie Eldridge wedi derbyn yr her o helpu Leonard Cheshire. Yma, mae’n dweud wrthym pam ei fod yn credu ei bod yn hanfodol bod mewn cymunedau eraill, er mwyn i bobl anabl gael lleisio eu barn.

“Rwy’n credu ei bod yn arbennig o bwysig cael ‘Fy Llais Fy Newis yn Sir Fynwy, oherwydd y ffaith fy mod i’n bersonol yn teimlo bod pobl anabl yn cael eu hanghofio ar sail genedlaethol a hoffwn newid hynny a dangos y gorau sydd gan y wlad i’w gynnig, o ran pobl anabl er gwaethaf natur wledig y sir. Hefyd, mae cymunedau fel Powys yn debyg a chredaf fod cyfleoedd yn cael eu gwastraffu a nawr yw’r amser i ymestyn yr amrywiaeth honno, sy’n gwneud Cymru’n genedl mor unigryw. Yn olaf, mae’r dyfyniad hwn yn dangos fy nheimladau go iawn”, meddai Kyle.

“Nid oes anabledd mwy mewn cymdeithas, na’r anallu i weld person fel rhywbeth mwy”, gan Robert M. Hensel.

Wrth gyfeirio at ddatgelu datrysiadau / newidiadau posibl sydd eu hangen ar gyfer materion mae Kyle wedi dweud o’r blaen ac yn parhau i ddweud: “Mae angen gwell cydweithredu rhwng dau sefydliad, er mwyn sicrhau bod y cwestiwn ynglŷn â chynrychiolaeth anabledd yn cael ei warantu mewn ardaloedd yng Nghymru.” Aeth Kyle ymlaen wedyn i ddweud mai’r ateb gorau oedd “I bob sefydliad ddod at ei gilydd, gyda nod clir o’r hyn y mae pob parti ei eisiau a sicrhau partneriaeth hawdd, ond clir, i wneud hynny. Eu prif swyddogaeth, fel sefydliadau, yw cydweithio, bod yn esiampl o fusnes da a deall beth mae pobl ei eisiau ganddynt a chyda fframwaith felly mae cymdeithas yn flaengar o ran darparu ar gyfer pawb, ond, hefyd yn cynnal gwerthoedd traddodiadol o barch a gwedduster yn gyffredinol”.

Daisy, 13

Hi, my name is Daisy and in this article I am going to be sharing my lockdown experience.

Overall I would say it has been a positive experience although I would hope it doesn’t make a reappearance after we are out of it all. During lockdown I have spent my days outside when I can, although that can be a struggle for me as I have very bad hay fever. I have also had a lot of school work and DIY jobs around the house. I have helped paint the outside of our house and paint my room. Before lockdown started we had an extension built so as a family we have spent lots of time trying to make that space less like a cement block!

I have been trying to go for a run every morning to keep up with my daily exercise. If you can I would recommend doing a project whilst we are in lockdown. I for one have written to Kirsty Williams to show a high schooler’s side and opinions on going back. I have also interviewed her over google hangouts and it has really brought to light how much we can do over the internet while we are not at home. My school has tried to keep everyone positive via social media and I hope you are all doing well!

daisy

Daisy, 13

Shwmae, fy enw i yw Daisy ac yn yr erthygl hon dwi’n mynd i fod yn rhannu fy mhrofiad o’r cyfnod cloi.

Ar y cyfan, byddwn i’n dweud ei fod wedi bod yn brofiad cadarnhaol, ond dwi’n gobeithio na fydd yn gwneud ailymddangosiad ar ôl i ni ddod drwyddi. Yn ystod y cyfnod cloi dwi wedi bod yn treulio fy nyddiau tu fas pan yn bosib, er bod hynny’n gallu bod yn anodd i fi gan fod ‘da fi glefyd y gwair drwg iawn. Dwi hefyd wedi cael llawer o waith ysgol a thasgau DIY o gwmpas y tŷ. Dwi wedi helpu i beintio tu allan ein tŷ a phaentio fy ystafell. Cyn i’r cyfnod cloi ddechrau cafodd estyniad ei adeiladu ar ein tŷ, felly fel teulu ry’n ni wedi treulio llawer o amser yn ceisio gwneud y gofod hwnnw’n llai fel bloc o sment!

Dwi wedi bod yn trio mynd i redeg bob bore fel ymarfer corff dyddiol. Os gallwch chi, byddwn yn argymell gwneud prosiect yn ystod y cyfnod cloi. Yn bersonol, dwi wedi ysgrifennu at Kirsty Williams i ddangos safbwynt disgybl uwchradd a fy marn ar fynd yn ôl. Rwyf hefyd wedi cyfweld â hi dros Google Hangouts sydd wir wedi dangos faint y gallwn ni ‘neud dros y rhyngrwyd tra ein bod ni gartref. Mae fy ysgol wedi ceisio cadw pawb yn bositif drwy’r cyfryngau cymdeithasol, a dwi’n gobeithio eich bod chi i gyd yn gwneud yn iawn.

Training your Brain

Written by Victor Ciunca, MYP for Cardiff

As is well known, our brain is a very important factor in regards to the whole situation of Covid19 which may cause stress and worries. Our brain can overthink, exaggerate and we can all spiral. In the end we are all human but, as young person, I believe that in times of such distress we need to have control. That means we need to retrain our brain! Here are some suggestions: Exercise, Exercise and Exercise! Physical activity is a great way to relieve stress, and distract your brain from well, spiraling! Exercise reduces the level of the body’s stress hormones, such as adrenaline. It also stimulates the production of endorphins which are chemicals in the brain that are the body’s natural painkillers and mood elevators. Going outside for a specific purpose which will help you emotionally and physically is not the end of the world as long as you protect yourself and take care in protecting others.

At the end of the day, even the government has said that it is allowed for you to go outside and get exercise! If you are not comfortable with going outside then do exercise in-doors. Intellectually train your brain! Read that book you always said you will, but you put it off because you were revising for your GCSE’s. Start writing that novel or book that you could never find time to fit in your busy schedule and let go of your imagination. Learn a new language… Scrap that learn two! All of the things that you never found time to do because of your exams, do them; the options are limitless. With exams cancelled you have the chance to explore yourself, and truly find out about yourself more than ever! You have lots of time, so use it wisely, for once time is on your side! Develop yourself, keep yourself busy and grow as an individual, and you will realize that time will truly fly!

Twitter – @VictorCiuncaMYP

Victor

Hyfforddi eich Ymennydd

Ysgrifennydd gan Victor Ciunca, ASI am Gaerdydd

Fel sydd wedi’i grybwyll, mae ein hymennydd yn ffactor pwysig iawn o ran holl sefyllfa Covid-19 a all achosi straen a phryderon. Gall ein hymennydd orfeddwl, gorliwio a gallwn ni i gyd hel meddyliau. Yn y pen draw bodau dynol ydyn ni i gyd ond, fel person ifanc, rwy’n credu y bydd angen i ni gael rheolaeth ar adegau o ofid o’r fath. Mae hynny’n golygu bod angen i ni ailhyfforddi ein hymennydd! Dyma rai awgrymiadau: Ymarfer corff, ymarfer corff ac ymarfer corff! Mae gweithgarwch corfforol yn ffordd wych o leddfu straen, a thynnu sylw’r ymennydd oddi ar, wel, hel meddyliau! Mae ymarfer corff yn lleihau lefel hormonau straen y corff, fel adrenalin. Mae hefyd yn ysgogi cynhyrchu endorffinau sy’n gemegau yn yr ymennydd sy’n boenladdwyr naturiol y corff ac yn codi hwyliau. Dyw mynd allan at ddiben penodol a fydd yn eich helpu yn emosiynol ac yn gorfforol ddim yn ddiwedd y byd, cyhyd â’ch bod yn gwarchod eich hun ac yn cymryd gofal wrth warchod eraill.

Wedi’r cwbl, mae hyd yn oed y Llywodraeth wedi dweud eich bod yn cael mynd allan ac ymarfer corff! Os nad ydych yn gyfforddus yn mynd allan i’r awyr agored yna gwnewch ymarfer corff dan do. Hyfforddwch eich ymennydd yn ddeallusol! Darllenwch y llyfr hwnnw yr oeddech bob amser yn bwriadu ei ddarllen, ond i chi ei roi o’r neilltu am eich bod yn adolygu ar gyfer eich TGAU. Dechreuwch ysgrifennu’r nofel neu’r llyfr hwnnw nad oeddech chi fyth yn gallu ffitio yn eich amserlen brysur, a gadewch i’ch dychymyg grwydro. Dysgwch iaith newydd … wel o ran hynny, dysgwch ddau! Yr holl bethau hynny na wnaethoch erioed gael amser i’w gwneud oherwydd eich arholiadau; gwnewch nhw, mae’r dewisiadau’n ddiderfyn. Gydag arholiadau wedi’u canslo, mae cyfle i chi archwilio eich hun, a dysgu amdanoch chi eich hun yn fwy nag erioed! Mae gennych lawer o amser, felly defnyddiwch ef yn ddoeth. Am unwaith mae amser o’ch plaid! Datblygwch eich hun, cadwch eich hun yn brysur a thyfwch fel unigolyn, a byddwch yn sylweddoli bod amser wirioneddol yn hedfan!

Trydar – @VictorCiuncaMYP