Make Your Mark Launch

What is the Make Your Mark ballot?

MYM is the biggest youth consultation in Europe with over 1 million young people taking part in 2018. Topics on the ballot are set by Members of Youth Parliament from across the country and whittled down to the top 10 at their Annual Conference in August.

New This Year

There are 3 votes on the ballot paper this year

  • 1 vote from 5 UK wide topics
  • 1 vote from 5 Devolved topics (Wales, Ireland, England and Scotland)
  • And space to write a local topic

Who can vote in Make Your Mark?

Young people aged 11-18 can take part. It is hoped that as many young people to debate and vote on the issues as possible.

What can you do?

Keep any eye out in your school as information will be sent out in the coming days for you to take part. You can also get in touch with Cardiff Youth Council for more ways to get involved.

 

Lansiad Gadael eich Marc

Beth yw’r bleidlais Gadael eich Marc?

Gadael eich Marc yw’r ymgynghoriad ieuenctid mwyaf yn Ewrop gyda thros 1 miliwn o bobl ifanc wedi cymryd rhan yn 2018.  Mae pynciau’r bleidlais yn cael eu gosod gan Aelodau’r Senedd Ieuenctid o bob rhan o’r wlad ac yn cael eu cwtogi i’r 10 uchaf yn eu Cynhadledd Flynyddol ym mis Awst (gweler tudalen 10 am fwy o wybodaeth am y gynhadledd).

Newydd Eleni

Mae 3 phleidlais ar y papur pleidleisio eleni

  • 1 bleidlais o 5 pwnc y DU gyfan
  • 1 bleidlais o 5 pwnc datganoledig (Cymru, Iwerddon, Lloegr a’r Alban)
  • A lle i ysgrifennu pwnc lleol

Pwy all bleidleisio yn Gadael eich Marc?

Gall pobl ifanc rhwng 11 a 18 oed gymryd rhan. Gobeithir y bydd cymaint o bobl â phosibl yn dod i drafod a phleidleisio ar y materion.

Beth allwch chi ei wneud?

Cadwch lygad yn eich ysgol gan y bydd gwybodaeth yn cael ei hanfon yn y diwrnodau nesaf i chi gymryd rhan. Gallwch hefyd gysylltu â Chyngor Ieuenctid Caerdydd am fwy o ffyrdd i gymryd rhan (gweler tudalen 13 am fanylion cyswllt).

Leave a Reply