Kyle Jamie Eldridge, 23

My experience of lockdown has been of loneliness and hope. Focusing on loneliness, incidents like me having symptoms of the virus have made me vulnerable especially because I live on my own. However, hope has come in the forms of a telephone call, text message and many other forms of kindness. My thoughts and feelings during this experience were of fear and peace. I was fearful of going to lose my home, as I was not productive in taking the reins of sorting out my financial issues of my property, however, I was at peace, when my landlord helped me out. I am most looking forward to becoming free from loneliness and fear and having more hope and peace once this lockdown is over and I hope this is the case for everyone around me as well, as for what comes up must come down and we can all thrive again. The things that I am missing is a hug for the lack of physical contact, which is damaging to wellbeing. Furthermore, I am missing being at liberty, as being controlled generates fear. This quote carriers me forward regardless: ‘Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.’ – Albert Einstein.

Kyle

Kyle Jamie Eldridge, 23

Mae fy mhrofiad o’r cyfnod cloi wedi bod yn un o unigrwydd a gobaith. Gan ganolbwyntio ar unigrwydd, mae digwyddiadau fel fi’n cael symptomau o’r feirws wedi fy ngwneud i’n agored i niwed yn enwedig oherwydd fy mod yn byw ar fy mhen fy hun. Fodd bynnag, mae gobaith wedi dod ar ffurf galwad ffôn, neges destun a llawer o fathau eraill o garedigrwydd. Mae fy meddyliau a’m teimladau yn ystod y profiad hwn wedi cynnwys ofn a heddwch. Roeddwn yn ofni fy mod yn mynd i golli fy nghartref, gan nad oeddwn yn gynhyrchiol wrth gymryd yr awenau o ran datrys materion ariannol o ran fy eiddo, fodd bynnag, roeddwn yn hapus pan helpodd fy landlord fi i wneud hynny. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at beidio â bod yn unig ac ofnus a chael mwy o obaith a heddwch ar ôl i’r cyfnod cloi hwn ddod i ben ac rwy’n gobeithio y bydd hyn yn wir i bawb o’m hamgylch hefyd, o ran yr hyn y mae’n rhaid i ni ei wneud, a gall pob un ohonom ffynnu eto. Y pethau dwi’n eu colli yw cael cwtsh oherwydd y diffyg cyswllt corfforol, sy’n niweidiol i les. Ar ben hynny, rwy’n colli fy rhyddid, gan fod cael fy rheoli yn creu ofn. Ond mae’r dyfyniad hwn yn fy helpu: ‘Dysgwch o ddoe, gan fyw am heddiw a gobeithio am yfory.’ Albert Einstein.

Leave a Reply