Helping Leonard Chesire

Written by Kyle Eldridge

Young man explains why he would like to see ‘My Voice My Choice’ in his community and why it is essential to be in other communities to get disabled people to have their voices heard.

As the Covid-19 pandemic gets worse day by day, young man Kyle Jamie Eldridge, has stepped up to the challenge of helping Leonard Cheshire. Here he tells us why he thinks it is essential for it to be in other communities, to get disabled people to have their voices heard.

“I think it is particularly important to have ‘My Voice My Choice’ in Monmouthshire, due to the fact that I personally feel that disabled people are forgotten on a national basis and I would like to change that and showcase the best that the country has to offer, in regards to disabled people despite the rurality of my county. Furthermore, communities like Powys are similar and I believe there is wasted opportunity being squandered and now is the time to radiate that diversity, that is what makes Wales a unique nation indeed. Finally, this quote radiates my true feelings”, says Kyle.

“There is no greater disability in society, than the inability to see a person as more”, by Robert M. Hensel.

When referring to uncovering potential solutions/changes needed for issues Kyle continued to say: “Better co-operation is required between two organisations, to ensure that the disability representation question is guaranteed in areas of Wales.” Kyle then went on to state that the best solution was “For all organisations to come together, with a clear aim of what all parties want and ensuring an easy, but clear partnership to do just that. It is their primary function, as organisations, to work together, be an example of good business and to be in touch with what people would like from them and it is with such a framework that society is progressive in providing for all, but, also maintaining traditional values of respect and decency as a whole”.

Helpu Leonard Chesire

Ysgrifenwyd gan Kyle Eldridge

Dyn ifanc yn egluro pam y byddai’n hoffi gweld ‘Fy Llais Fy Newis’ yn ei gymuned a pham ei bod yn hanfodol bod mewn cymunedau eraill i gael pobl anabl i leisio eu barn.

Wrth i bandemig Covid-19 waethygu o ddydd i ddydd, mae’r dyn ifanc Kyle Jamie Eldridge wedi derbyn yr her o helpu Leonard Cheshire. Yma, mae’n dweud wrthym pam ei fod yn credu ei bod yn hanfodol bod mewn cymunedau eraill, er mwyn i bobl anabl gael lleisio eu barn.

“Rwy’n credu ei bod yn arbennig o bwysig cael ‘Fy Llais Fy Newis yn Sir Fynwy, oherwydd y ffaith fy mod i’n bersonol yn teimlo bod pobl anabl yn cael eu hanghofio ar sail genedlaethol a hoffwn newid hynny a dangos y gorau sydd gan y wlad i’w gynnig, o ran pobl anabl er gwaethaf natur wledig y sir. Hefyd, mae cymunedau fel Powys yn debyg a chredaf fod cyfleoedd yn cael eu gwastraffu a nawr yw’r amser i ymestyn yr amrywiaeth honno, sy’n gwneud Cymru’n genedl mor unigryw. Yn olaf, mae’r dyfyniad hwn yn dangos fy nheimladau go iawn”, meddai Kyle.

“Nid oes anabledd mwy mewn cymdeithas, na’r anallu i weld person fel rhywbeth mwy”, gan Robert M. Hensel.

Wrth gyfeirio at ddatgelu datrysiadau / newidiadau posibl sydd eu hangen ar gyfer materion mae Kyle wedi dweud o’r blaen ac yn parhau i ddweud: “Mae angen gwell cydweithredu rhwng dau sefydliad, er mwyn sicrhau bod y cwestiwn ynglŷn â chynrychiolaeth anabledd yn cael ei warantu mewn ardaloedd yng Nghymru.” Aeth Kyle ymlaen wedyn i ddweud mai’r ateb gorau oedd “I bob sefydliad ddod at ei gilydd, gyda nod clir o’r hyn y mae pob parti ei eisiau a sicrhau partneriaeth hawdd, ond clir, i wneud hynny. Eu prif swyddogaeth, fel sefydliadau, yw cydweithio, bod yn esiampl o fusnes da a deall beth mae pobl ei eisiau ganddynt a chyda fframwaith felly mae cymdeithas yn flaengar o ran darparu ar gyfer pawb, ond, hefyd yn cynnal gwerthoedd traddodiadol o barch a gwedduster yn gyffredinol”.

Leave a Reply