Young Interviewers

Picture10

The Young Interviewers are a group of young people, from across Cardiff, who have volunteered their time. The group have received training through the Active Involvement Team (AIT) and have sat on hundreds of interviews for Cardiff Council and many partner organisations.

The Young Interviewers have been extremely busy of over the last couple of months carrying out a further 29 interviews with Cardiff Youth Service and a number of other service providers.

The Young Interviewers training programme follows three key areas; the selection process, setting the scene and interview techniques.

The young people taking part in the training programme will be involved in interviewing and providing feedback, as a panel, on potential candidates for a range of posts.

Their training involves various activities such as prejudice & discrimination, confidentiality and scoring matrices.

Most recently young people have sat on interview panels for:

 • 2 Corporate Apprentices, AIT and Grassroots
 • 2 Youth Mentors (Grassroots)
 • 2 EOTAS Youth Mentors
 • 1 Volunteer Post (Grassroots)
 • School Nurse Master Degree (applications to attend course)
 • ‘Switch on’ Team Member

Upcoming interviews that the young interviewers will be involved in will include:

 • Assistant director for the education department – Cardiff Council
 • Programme director School Organisation Program – Cardiff Council
 • Head of Achievement – Education department – Cardiff Council

The program has been so successful over the past few months that AIT are developing a training residential for CYC members in order to train up more young people. This way AIT can support young people to work with more organisations, putting young people at the heart of recruiting the staff that work with them.

Cyfwelwyr Ifanc

Mae’r Cyfwelwyr Ifanc yn griw o bobl ifanc o ardaloedd ledled Caerdydd sydd wedi gwirfoddoli eu hamser. Mae’r criw wedi cael hyfforddiant gan y Tîm Cyfraniad Actif (TCA) ac wedi bod yn bresennol mewn cannoedd o gyfweliadau ar gyfer Cyngor Caerdydd a nifer o sefydliadau partner.

Mae’r Cyfwelwyr Ifanc wedi bod yn hynod brysur dros yr ychydig fisoedd olaf yn cynnal 29 o gyfweliadau pellach gyda Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd a nifer o ddarparwyr gwasanaethau eraill.

Mae rhaglen hyfforddiant y Cyfwelwyr Ifanc yn dilyn tri maes penodol; y broses ddethol, gosod y sefyllfa a thechnegau cyfweld.

Bydd y bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y rhaglen hyfforddiant yn cymryd rhan yn y gwaith o gyfweld a chynnig adborth, fel panel, ar ymgeiswyr posibl ar gyfer amrywiaeth o swyddi.

Mae eu hyfforddiant yn cynnwys amrywiol weithgareddau megis rhagfarn a gwahaniaethu, cyfrinachedd a sgorio matrics.

Yn fwyaf diweddar mae pobl ifanc wedi bod ar baneli cyfweld ar gyfer:

 • 2 Brentis corfforaethol, TCA a Grassroots
 • 2 Fentor Ieuenctid (Grassroots)
 • 2 Fentor Ieuenctid Addysg Heblaw yn yr Ysgol
 • 1 Swydd Wirfoddol (Grassroots)
 • Gradd Meistr Nyrs Ysgol (ceisiadau i ddilyn cwrs)
 • Aelod Tîm ‘Switch on’

Bydd y cyfweliadau nesaf y bydd y cyfwelwyr ifanc yn cymryd rhan ynddynt yn cynnwys:

 • Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer yr adran addysg – Cyngor Caerdydd
 • Cyfarwyddwr rhaglen y Rhaglen Trefniadaeth Ysgolion – Cyngor Caerdydd
 • Pennaeth Cyflawniad – adran Addysg – Cyngor Caerdydd

Mae’r rhaglen wedi bod mor llwyddiannus dros yr ychydig fisoedd diwethaf nes bod TCA yn paratoi cwrs hyfforddiant preswyl ar gyfer aelodau CYC er mwyn hyfforddi rhagor o bobl ifanc. Drwy wneud hynny gall CTA roi cymorth pobl ifanc i weithio gyda mwy o sefydliadau, ran sicrhau bod pobl ifanc yn ganolog i’r broses o recriwtio’r staff sy’n gweithio gyda nhw.

Leave a Reply