German Youth Exchange

CYC on the road – building friendships

Taith Gyfnewid Ieuenctid i’r Almaen

CIC ar daith – gwneud ffrindiau

GERMANY

From the 12th to the 20th April CYC members had the opportunity to, once again, visit our sister City of Stuttgart, in Germany, alongside young people from North Ely Youth Activity Centre (YAC).

O 12 i 20 Ebrill, cafodd aelodau CIC gyfle i ymweld â’n chwaer-ddinas unwaith eto, sef Stuttgart yn yr Almaen, ynghyd â phobl ifanc o Ganolfan Gweithgareddau Ieuenctid Gogledd Trelái (CGI).

german

The long running relationship with Stuttgart has been going for more than 30 years. During this time, there have been many youth exchanges held with North Ely YAC and more recently Cardiff Youth Council have helped host a number of groups, including a school group from Stammheim, a municipal part of the city of Stuttgart, and Stuttgart Youth Council.

Mae’r berthynas hirsefydlog â Stuttgart wedi cael ei chynnal ers 30 mlynedd. Yn ystod yr amser hwn, mae sawl profiad cyfnewid ieuenctid wedi’i gynnal yn CGI Gogledd Trelái, ac yn fwy diweddar mae Cyngor Ieuenctid Caerdydd wedi helpu i groesawu sawl grŵp, gan gynnwys grŵp ysgol o Stammheim, rhan drefol o ddinas Stuttgart, a Chyngor Ieuenctid Stuttgart.

stuttgart

 

 

9 young people from Cardiff Youth Council and North Ely YAC set off in the very early hours of the morning on the 12th of April to travel to Heathrow.

During the visit they got to attend different youth centres across the city, meet politicians, go climbing and canoeing as well as explore the beautiful city of Stuttgart.

Coming soon – Please check out the Stuttgart Special Edition ShoutOut to find out more and see everything that we got up to during the trip.

Aeth 9 o bobl ifanc o Gyngor Ieuenctid Caerdydd a GCI Gogledd Trelái yn oriau bach y bore ar 12 Ebrill i faes awyr Heathrow.

Yn ystod yr ymweliad, cawsant fynychu canolfannau ieuenctid gwahanol ledled y ddinas, cwrdd â gwleidyddion, mynd i ddringo a chanŵio ynghyd ag ymchwilio â dinas hyfryd Stuttgart.

Yn dod yn fuan – edrychwch ar Rifyn Arbennig Stuttgart ShoutOut i gael rhagor o wybodaeth ac i weld popeth a wnaethom yn ystod yr ymweliad.

Leave a Reply