Young Inspectors

The process of the standards involves young people throughout; training them to become young inspectors, giving them the opportunity to read the self-assessment, putting them in charge of requesting evidence, encouraging them to lead during the inspection etc.

On this occasion, the bespoke training sessions were spread across two full days and were delivered in conjunction with Tempo – the organisation running the network of Time Credits. The young people engaged in ice breakers and team building exercises in order to help them get to know each other as they had not met prior to this training. They also engaged in an array of activities which helped build their confidence, assertiveness and active listening. The young inspectors learnt about children’s rights, confidentiality and an evidence capturing method called triangulation as a part of their training. All activities, though different, had one aim; to enable the young people to invoke their right to a voice as set out in Article 12 of the United Nations Convention of the Rights of the Child.

The young inspectors were then given access to AIT’s self-assessment, from which they devised a list of ‘things to look out for’ during the inspection and produced a list of evidence that they then requested to see on the day of the inspection.

9

During the inspection day the young inspectors were impressed by the amount of work that such a small team are achieving. They recommended that AIT have more posters or leaflets in and around the city centre as this is where CYC meetings are held. They liked the amount of involvement young people had in terms of steering the work AIT do and how well respected their views are.

The young inspector’s comments have been captured and collated to be quality assured and signed off.

Though AIT passed, there is always room for improvement. The young people made some recommendations (in order to be adhering to the standards as best as possible) based on what was presented to them and AIT are in the process of adjusting their working methods in order to fully take these recommendations on board.

As the young inspector programme is unique to AIT in Cardiff, we divided the team and had 1 member of staff in charge of communicating with Tempo and training the young people and the others in charge of the self-assessment process and evidence collation. This was done in order to avoid bias in the best possible way.

12

Arolygwyr Ifainc

Mae prosesau’r safonau yn cynnwys pobl ifanc trwyddi draw, eu hyfforddi i ddod yn arolygwyr ifainc, rhoi’r cyfle iddynt ddarllen yr hunanasesiad a rhoi’r cyfrifoldeb iddynt ofyn am dystiolaeth, eu hannog i arwain yn ystod yr archwiliad a.y.b. Ar yr achlysur hwn, cynhaliwyd y sesiynau hyfforddi pwrpasol dros ddau ddiwrnod llawn a chawsant eu cyflwyno ar y cyd â Tempo – y sefydliad sy’n rhedeg rhwydwaith Credydau Amser. Cynhaliodd y bobl ifanc ymarferion torri’r iâ ac adeiladu tîm er mwyn helpu pawb i ddod i adnabod ei gilydd oherwydd nad oeddent wedi cyfarfod cyn yr hyfforddiant hwn. Cynhaliont hefyd ystod o weithgareddau a helpodd i fagu hyder a’u pendantrwydd a gwrando actif. Dysgodd yr arolygwyr ifainc am hawliau plant, cyfrinachedd a dull casglu tystiolaeth o’r enw triongli fel rhan o’u hyfforddiant. Roedd un nod i’r holl weithgareddau, er eu bod i gyd yn wahanol, sef rhoi’r gallu i’r bobl ifanc fynnu eu hawl i gael llais fel y nodir yn Erthygl; 12 Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Rhoddwyd mynediad at hunan asesiad y TCA i’r arolygwyr ifainc y gwnaethant greu ganddo restr o’r ‘pethau i chwilio amdanyn nhw’ yn ystod yr archwiliad a rhestr o dystiolaeth y gofynnont wedyn am gael ei weld ar ddiwrnod yr archwiliad.

Yn ystod diwrnod yr archwiliad, gwnaed argraff ar yr arolygwyr ifainc gan faint o waith mae tîm mor fach yn ei wneud. Argymhellont fod y TCA yn arddangos mwy o bosteri neu’n rhoi mwy o daflenni yn ac o amgylch canol y ddinas oherwydd mai dyma lle cynhelir cyfarfodydd CIC. Roeddent yn hoff o faint roedd pobl ifanc yn rhan o lywio gwaith y TCA a pha mor dda caiff eu barn ei pharchu. Mae sylwadau’r arolygwyr ifainc wedi eu cael a’u cydgasglu er mwyn rhoi sicrwydd ansawdd a’u cymeradwyo. Er fod y TCA wedi pasio, bydd lle i wella o hyd. Gwnaeth y bobl ifanc argymhellion (er mwyn i’r tîm gydymffurfio â’r safonau gystal â phosibl) ar sail yr hyn a gyflwynwyd iddynt ac mae’r TCA yn y broses o addasu eu dulliau gweithio er mwyn gwrando’n drylwyr ar yr argymelliadau hyn. Gan fod y rhaglen arolygwyr ifainc yn unigryw i TCA yng Nghaerdydd, rhannom y tîm ac roedd 1 aelod staff yn gyfrifol am gyfathrebu â Tempo a hyfforddi’r bobl ifanc a’r rhai eraill sy’n gyfrifol am y broses hunan-asesu a chydgasglu tystiolaeth. Gwnaed hyn er mwyn osgoi rhagfarn yn y ffordd orau bosibl.

Leave a Reply