AIT Awarded

AIT kitemark

It is considered best practice that youth services adhere to the Children and Young People’s National Participation Standards (the standards) and promote their use. In order to gain recognition and accreditation for adhering to the standards, the team/service must follow the below process;

YI process

As a participation team, the active involvement team (AIT) aim to promote, adhere to and champion the standards in all work that is carried out.

In order to kick-start the process, AIT needed to complete a self-assessment. The self-assessment is a set of questions based around the standards, any organisation undergoing this process must also complete a portfolio of evidence. After submitting these two, AIT next invited the young inspector’s along to view city hall chambers where meetings are held and to their office based at grassroots.

AIT were then interviewed before the young inspector’s decided to pass AIT and recommend AIT for a full kite-mark. The recommendation was sent off to welsh government and since, AIT have been officially awarded the kite-mark by the First Minister for Wales, Mark Drakeford, himself.

 

Dyfranwyd TCA

Ystyrir mai’r arfer gorau yw bod y Gwasanaethau Ieuenctid yn cydymffurfio â Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol Plant a Phobl Ifanc (y safonau) a’u bod yn hybu eu defnydd. Er mwyn cael cydnabyddiaeth ac achrediad am gydymffurfio â’r safonau, mae’n rhaid i’r tîm/gwasanaeth ddilyn y broses isod:

YI process

Fel tîm cyfranogol, nod y tîm cynnwys actif (TCA) yw cydymffurfio â hyrwyddo’r safonau yn yr holl waith a wneir. Er mwyn rhoi hwb i’r broses, roedd angen i’r TCA gwblhau hunan-asesiad. Set o gwestiynau am y safonau yw’r hunan-asesiad; mae’n rhaid i unrhyw sefydliad sy’n cynnal y broses hon greu portffolio o dystiolaeth. Ar ôl cyflwyno’r ddau uchod, gwahoddodd TCA yr arolygwyr ifainc i ddod i weld siambrau Neuadd y Ddinas lle cynhelir cyfarfodydd ac i’w swyddfeydd ar lawr gwlad. Yna cyfwelwyd y TCA cyn i’r arolygwyr ifainc benderfynu pasio’r TCA ac argymell bod y TCA yn cael marc barcud llawn. Anfonwyd yr argymhelliad i Lywodraeth Cymru a gan fod TCA wedi cael y marc barcud yn swyddogol gan Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford ei hun.

Leave a Reply