Rights Respecting Schools

Latest updates

rrs

There are currently over 91 schools in Cardiff who have registered for the UNICEF Rights Respecting Schools programme which contributes to our goal of being a Child Friendly City.

All these schools have pledged to create safe and inspiring places to learn, where children are respected, their talents are nurtured and they are able to thrive. The Rights Respecting Schools Award embeds these values in daily school life and gives children the best chance to lead happy, healthy lives and to be responsible, active citizens.

Of those 91 schools in Cardiff, we have 3 schools who have achieved gold, 14 schools have achieved silver and 49 schools have currently achieved bronze. Congratulations to the 7 schools who have progressed to the silver award since September.

We have more training planned for the New Year for schools, ensuring more schools are progressing through the programme.

 

Ysgolion sy’n Parchu Hawliau

Newyddion diweddaraf

Ar hyn o bryd mae dros 91 ysgol yng Nghaerdydd sydd wedi cofrestru mewn Ysgolion sy’n Parchu Hawliau UNICEF, sy’n cyfrannu at ein nod o ddod yn Ddinas sy’n Dda i Blant. Mae’r ysgolion hyn i gyd wedi addewi creu lleoedd diogel ac ysbrydoledig i ddysgu, lle caiff plant eu parchu, eu talentau eu meithrin a lle gallant ffynnu. Mae Gwobr Ysgolion sy’n Parchu Hawliau yn helpu i gynnwys y gwerthoedd hyn ym mywyd bob dydd ysgolion gan roi cyfle i blant fyw bywydau hapus, iach a bod yn ddinasyddion cyfrifol, rhagweithiol.

O’r 91 ysgol yng Nghaerdydd, mae gennym 3 ysgol sydd wedi cael gwobr aur, 14 ysgol sydd wedi cael gwobr arian a 49 ysgol sydd wedi cael y wobr efydd. Llongyfarchiadau i’r 7 ysgol a aeth ymlaen i ennill y wobr arian ers mis Medi. Mae gennym fwy o hyfforddiant wedi ei gynllunio ar gyfer y Flwyddyn Newydd i ysgolion, gan sicrhau bod rhagor o ysgolion yn mynd trwy’r rhaglen.

Leave a Reply