CYC Induction

cyc ind

*made with mentimeter on the day*

On the 28th of September 17 CYC members (some of whom who were existing members and some who had only just started with us during the meeting prior) had an induction to CYC. During the session they learnt about the structure of CYC, including the executive, the reformation group and the subgroups.

They also conversed with existing members about why CYC is in place and new and ongoing opportunities that they could get involved in were advertised to them. During this session the group had the responsibility of deciding how to cap the numbers of each subgroup in the most fair way as in previous years there has always been a ‘favourite’ that many members leaned towards. The reason for introducing a cap was that, on occasion, the larger subgroup would need to split into smaller working groups and struggled to come to a unanimous decision. This allowed newer members to take some responsibility and feel a part of the decision making process and a part of the group, from the offset.

Cyflwyniad CIC

Ar 28 Medi, cafodd 17 aelod y CIC gyflwyniad i’r CIC (roedd rhai eisoes yn aelodau a rhai newydd gychwyn â ni yn y cyfarfod blaenorol). Yn ystod y sesiwn, dysgont am strwythur y CIC, yn cynnwys y weithrediaeth, y grŵp diwygio a’r is-grwpiau.

Trafodont gyda’r aelodau presennol pam mae’r CIC yma a beth yw’r cyfleoedd newydd a pharhaus y gallent gymryd rhan ynddynt. Yn ystod y sesiwn hon, roedd ar y grŵp gyfrifoldeb dros benderfynu sut mae capio’r niferoedd ym mhob is-grŵp yn y ffordd fwyaf teg oherwydd yn y blynyddoedd blaenorol, bu ‘ffefryn’ bob tro, yr oedd nifer o aelodau’n tueddu i fod o’i blaid. Y rheswm dros gyflwyno cap oedd y byddai angen rhannu’r isgrŵp mwy ar achlysuron i weithgorau a methu â dod i benderfyniad unfryd. Rhoddodd hyn gyfle i aelodau newydd gymryd cyfrifoldeb a theimlo eu bod yn rhan o’r broses gwneud penderfyniadau a bod yn rhan o’r grŵp o’r cychwyn.

Leave a Reply