Scrutiny Committee Updates

New representatives from CYC sit on strategic boards in Cardiff Council

AIT staff and CYC members would like to congratulate Eshaan Rajesh for becoming the latest CYC member to represent children and young people on the Economy & Culture Scrutiny Committee (E&CSC) and  Mia John for the same on the Children and Young People Scrutiny Committee (C&YPSC).  The role of the Economy & Culture Scrutiny Committee is to scrutinise, measure and actively promote improvement in the Council’s performance in the provision of services and compliance with Council policies, aims and objectives in the area of economic regeneration including:

 • Cardiff City Region City Deal
 • Inward Investment and the marketing of Cardiff
 • Economic Strategy & Employment
 • European Funding & Investment
 • Small to Medium Support
 • Cardiff Harbour Authority
 • Lifelong Learning
 • Leisure Centres
 • Sports Development
 • Parks & Green Spaces
 • Libraries, Arts & Culture
 • Civic Buildings
 • Events & Tourism
 • Strategic Projects
 • Innovation & Technology Centres
 • Local Training & Enterprise’ 

Whilst the Children and Young People Scrutiny Committee looks at:

 • School Improvement
 • Schools Organisation
 • School Support Services
 • Education Welfare & Inclusion
 • Early Years Development
 • Special Educational Needs
 • Governor Services
 • Children’s Social Services
 • Children & Young Peoples Partnership
 • Youth Services and Justice
 • Play Services

Both Committees have roles…

 • To assess the impact of partnerships with an resources and services provided by external organisations including the Welsh Government, joint local government services, Welsh Government Sponsored Public Bodies and quasi-departmental non-governmental bodies on the effectiveness of Council service delivery.
 • To report to an appropriate Cabinet or Council meeting on its findings and to make recommendations on measures which may enhance Council performance and service delivery in this area.

For more information visit: https://www.cardiff.gov.uk/ENG/Your-Council/Councillors-and-meetings/Scrutiny/Pages/default.aspx

Diweddariadau’r Pwyllgor Craffu

Cynrychiolwyr newydd o CIC yn eistedd ar byrddau strategol yn Nghyngor Caerdydd

Hoffai staff TCA ac aelodau CIC longyfarch Eshaan Rajesh am ddod yr aelod CIC diweddaraf i gynrychioli plant a phobl ifanc ar Bwyllgor Craffu Economi a Diwylliant A Mia John am wneud yr un peth ar Bwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc.

Rôl y Pwyllgor Craffu Economi a Diwylliant yw craffu, mesur a mynd ati i hyrwyddo gwelliant ym mherfformiad y Cyngor wrth ddarparu gwasanaethau a chydymffurfio â pholisïau, nodau ac amcanion y Cyngor yn y maes adfywio economaidd, gan gynnwys:

 • Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
 • Mewnfuddsoddi a marchnata Caerdydd
 • Strategaeth Economaidd a Chyflogaeth
 • Cyllid Ewropeaidd a Buddsoddi
 • Cymorth Bach i Ganolig
 • Awdurdod Harbwr Caerdydd
 • Dysgu Gydol Oes
 • Canolfannau Hamdden
 • Datblygu Chwaraeon
 • Parciau a Mannau Gwyrdd
 • Llyfrgelloedd, y Celfyddydau a Diwylliant
 • Adeiladau Dinesig
 • Digwyddiadau a Thwristiaeth
 • Prosiectau Strategol
 • Canolfannau Arloesedd a Thechnoleg
 • Hyfforddiant a Menter Leol

Ac mae’r Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc yn trafod y canlynol:

 • Gwella Ysgolion
 • Trefniadaeth Ysgolion
 • Gwasanaethau Cymorth i Ysgolion
 • Lles a Chynhwysiad Addysg
 • Datblygiad yn y Blynyddoedd Cynnar
 • Anghenion Addysgol Arbennig
 • Gwasanaethau Llywodraethwyr
 • Gwasanaethau Cymdeithasol Plant
 • Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc
 • Gwasanaethau a Chyfiawnder Ieuenctid
 • Gwasanaethau Chwarae

Mae gan y ddau Bwyllgor y rolau canlynol:

 • Asesu effaith partneriaethau ar adnoddau a gwasanaethau a ddarperir gan sefydliadau allanol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, gwasanaethau llywodraeth leol ar y cyd, Cyrff Cyhoeddus a Noddir gan Lywodraeth Cymru a chyrff lled-adrannol anllywodraethol ar effeithiolrwydd gwasanaethau’r Cyngor.
 • Adrodd mewn cyfarfod Cabinet neu Gyngor priodol ar ei ganfyddiadau a gwneud argymhellion ar fesurau a allai wella perfformiad y Cyngor a’r ffordd y mae’n cyflenwi gwasanaethau yn y maes hwn.

Am ragor o wybodaeth ewch i: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/Cynghorwyr-a-chyfarfodydd/Craffu/Pages/default.aspx

Leave a Reply