Happy New Year!

Hey everyone,

Firstly, sorry for activity being a bit slow over Christmas, but now we’re back!

Just to remind everyone of the meeting we have coming up tomorrow, and to show you the agenda that’s been prepared for tomorrow, here it is;

photo (2).jpgWe have some really exciting news to share with you all about the Mental Health priority, and we’ll be doing some important work on all of our priorities this week, so it’d be great to see you all there!

As always, a warm welcome to any new members, and if you have any questions at all feel free to get in touch 🙂

Look out for some exciting updates really soon!!

Thanks again,

Mae and CYC 🙂

 

November Meeting

It’s that time again!

Attaching the agenda for this month’s meeting which is taking place tomorrow, on the 18th of November; as always, we’ll be at the City Hall from 4:30pm reimbursing bus/train tickets, giving time credits, and for refreshments, before getting started at 5pm. Here’s how the evening’s set to look – CYC Meeting Agenda November 18th 2015 City Hall (1)

It’s an important one, as we’ll be starting to look at our new priorities properly for the first time, and debating what they mean to us, and how we can work on them.

Hope to see you all there!

Mae and CYC 🙂

Cwricwlwm Am Fywyd

Helo pawb,

Llynedd, un o’r blaenoriaethau wnaeth ymddangos ar bleidlais “Make Your Mark” ac agenda CIC oedd “Cwriculum Am Fywyd”- olyga hyn bod nifer fawr o bobl ifanc ar draws y wlad yn teimlo nad yw’r addysg mae nhw’n derbyn yn yr ysgol yn addas i’w paratoi am yr anhawsterau bydden nhw’n cwrdd yn y “byd go iawn” ar ol gadael. Nid yn unig hwn- dydy’r cwricwlwm ddim yn cynnig y gwybodaeth a sgiliau sydd angen arnom i fyw bywydau hapus, iach nawr; mae’r pwyslais ar raddau ac arholiadau yn ologu bod pobl ifanc yn ffeindio hi yn gynyddol amhosib i ymdopi a’r straen.

Penderfynnom cynnal arolwg i ddarganfod beth oedd barn pobl ifanc am y gwersi ABCH derbynnon nhw, pa cynnwys mae nhw’n credu sydd ar goll, a pa gwelliannau hoffen nhw gweld.

Bu ymddangos canlyniadau… diddorol. Ar draws Caerdydd, wnaeth disgyblion o bob ysgol cymryd rhan, a’r peth mwyaf nodweddiadol oedd yr anghysondebau dengys yn y canlyniadau. Does dim gwir strwythr, neu cwricwlwm ar gyfer ABCH, gan olygu bod gwahaniaethau mawr mewn answadd y dysgu bu rhai yn derbyn- felly, er dywed rhai eu bod nhw’n hapus a’u gwersi, wnaeth hyn annog gwestiwn, yn enwedig pan nad oedd dros hanner yn argyhoeddiedig… a oes blant sydd yn hapus cael gwers rhydd sydd ddim yn gwneud gwahaniaeth, i wneud dim byd ynddo? Beth bynnag yw’r rhesymau, yn unfrydol gelwir pobl ifanc am wersi ar sawl pwnc sydd ar goll, yn amrywio o bynciau pwysig fel dynoliaeth, cymorth cyntaf ac ymwybyddiaeth iechyd meddylion, gwersi wedi’u cyflwyno gan arbenigwyr cymwysiedig.

Troesom y ganlyniadau pwysicaf mewn i inffograffeg (ydy,  mae’n gair), ac mae’n bosib ei weld yma; Infographic_v2 (4)

Beth mae’r canlyniadau yma yn eu olygu? Ydych chi’n cytuno? Gadewch i ni wybod yn y sylwadau, neu ar Twitter, neu Facebook!

Diolch i bawb daeth i’r gyfarfod ym Medi, rhydym yn edrych ymlaen at weld chi eto yn hwyrach yn y mis!

first meeting

Maegan a CIC 🙂

Curriculum For Life

Hey everyone, happy Sunday!

Last year, one of the priorities which emerged from the Make Your Mark ballot and onto CYC’s agenda, was “Curriculum For Life”- this means that a large number of young people felt that the education they received at school wasn’t adequate in preparing them for the “real-world” challenges they would face after leaving. Not just that- the curriculum doesn’t prepare us for the challenges we face now, it fails to provide us with the skills and information we need to live happy, healthy lives; the emphasis on grades and exams is such that young people are increasingly unable to cope with the pressure.

We decided to conduct a survey on what young people thought of their PSE lessons, what content they think is missing, and how they think they could be improved.

The results were… interesting. Young people from different schools all over Cardiff took part, and the most notable thing about the results, were the inconsistencies that they showed us. There is no real structure, or any set curriculum for PSE, meaning there are huge differences in the quality of the teaching some people received- though quite a few people claimed they were happy with their PSE lessons, we question what this means when over half weren’t convinced… are some people just happy to have a free lesson which doesn’t mean anything, to do nothing in? Either way, it was unanimously agreed that there’s a lot missing from our lessons, from important topics like citizenship, first aid and mental health awareness to having a qualified specialist doing the teaching.

We turned the most important results into an infographic, which can be seen here; Infographic_v2 (4)

What do you think these results mean? Do you agree? What should be done about it? Let us know in the comments, or on Twitter, or Facebook!

Thank you to everyone who came to September’s meeting, and we’ll look forward to seeing you later this month!

first meeting

Remember to share!

Mae and CYC 🙂